Tải bản đầy đủ

Bài tập nhóm môn phát triển kỹ năng

Bài tập nhóm môn : PSD101 – Lớp DCTN25B

Bài Tập Nhóm
Môn : PSD101
Lớp : DCTN25B
Thành viên tham gia:
ST

Họ tên

Lớp

Vị trí

T
1
2
3
4
5


Ngô Mạnh Nam
Phạm Thị Hoa
Nguyễn Đình Hà
Nguyễn Văn Quý
Nguyễn Thị Thêm

DCTN25B
DCTN25B
DCTN25B
DCTN25B
DCTN25B

Nhóm trưởng
Thư ký
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Đề bài:
Hãy tổ chức một cuộc họp nhóm thực hiện công việc của nhóm trong tương lai
gần.
Yêu cầu:
a. Liệt kê được các công việc cần chuẩn bị cho cuộc họp
b. Ghi lại biên bản họp theo mẫu
c. Điền phiếu đánh giá thành viên tham gia cuộc họp (đánh giá chéo)
d. Điền phiếu đánh giá chất lượng cuộc họp ( từng thành viên )
e. Anh chị rút ra kinh nghiệm gì từ lần họp nhóm này (viết rõ từng ý)

Mục Lục
1


Bài tập nhóm môn : PSD101 – Lớp DCTN25B
1.PHIẾU KIỂM TRA CHUẨN BỊ CUỘC HỌP……………………………….. ........3
2. BIÊN BẢN HỌP NHÓM …………………………………………………………..4
3. BẢN TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP………..7
4. BẢN TỔNG HỢP THÀNH VIÊN ĐÁNH GIÁ CUỘC HỌP HỌP.......................8
5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CUỘC HỌP……………………………………………9

Phiếu kiểm tra chuẩn bị cuộc họp


Công việc

Nội dung
2


Bài tập nhóm môn : PSD101 – Lớp DCTN25B
Mục tiêu cuộc họp

-

Thống nhất hoạt động nhóm

-

Đưa ra các ý tưởng, cách thức thực
hiện và các quy định để đạt hiệu quả

Chương trình họp

-

cao trong công tác hoạt động nhóm
08h -08h15 : Bắt đầu buổi họp. Nêu chủ
đề và mục tiêu họp nhóm (Nhóm
trưởng)

-

08h15-09h : Trao đổi thảo luận ý kiến
về việc họp nhóm Chia sẻ kinh nghiệm,
kỹ năng học tập

-

09h – 09h10 : Giải lao

-

09h10 – 10h : Kết luận, đề xuất Thông
qua biên bản họp nhóm ( Thư ký) Kết

Thành phần tham gia

thúc buổi họp ( Nhóm trưởng)
1. Anh Ngô Mạnh Nam – Nhóm trưởng
2. Chị Phạm Thị Hoa – Thư kí
3. Anh Nguyễn Đình Hà – Thành viên
4. Anh Nguyễn Văn Quý – Thành viên

Địa điểm phòng họp

5. Chị Nguyễn Thị Thêm – Thành viên
Phòng 504, tầng 5, số 54 Vũ Trọng Phụng,

Công tác hậu cần

Q.Thanh Xuân, Hà Nội
- Chỗ ngồi : 6 ghế / 5 thành viên
-

Bàn : 2 bàn / 5 thành viên

-

Nước uống

-

Máy tính ( tự túc )

-

Tài liệu in ấn cần phát : 05 bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***
3


Bài tập nhóm môn : PSD101 – Lớp DCTN25B
BIÊN BẢN HỌP NHÓM
Hôm nay, vào lúc 08h ngày 30 tháng 06 năm 2017 tại Phòng 504, tầng 5, số 54
Vũ Trọng Phụng, Q.Thanh Xuân, Hà Nội, chúng tôi tiến hành cuộc họp lần thứ 2
giữa các thành viên trong nhóm thuộc lớp DCTN25B. Mục đích đi đến thống
nhất và giải quyết các vấn đề đang còn tồn tại tại trong nhóm, kết hợp đánh giá
quá trình tham gia hoạt động của các thành viên.
I.Các thành viên tham gia:
1 Anh Ngô Mạnh Nam – Nhóm trưởng
2 Chị Phạm Thị Hoa – Thư kí
3

Anh Nguyễn Đình Hà – Thành viên

4 Anh Nguyễn Văn Quý – Thành viên
5 Chị Nguyễn Thị Thêm – Thành viên
II. Chủ đề và mục tiêu họp nhóm
Thống nhất nội dung hoạt động nhóm, đưa ra các ý tưởng, cách thức thực hiện
và các quy định để đạt hiệu quả cao trong công tác hoạt động nhóm.
III. Nội dung cuộc họp
1. Nhóm trưởng Ngô Mạnh Nam triển khai nôi dung chính của cuộc họp,
yêu cầu buổi làm việc nhóm hôm nay phải đi đến thống nhất về vấn đề
giờ giấc để phối hợp làm việc nhóm và đưa ra ý kiến về thời gian họp
nhóm cố định là 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần online bằng yahoo để
thảo luận.
2. Nhóm trưởng Ngô Mạnh Nam yêu cầu các thành viên thảo luận, đưa ra
ý tưởng phát triển nhóm, đi vào mục đích chính, không lan man dẫn
đến mất thời gian của nhóm mà không đạt kết quả.
3. Một số thành viên thảo luận về việc cần rõ ràng trong việc truyền đạt
thông tin cho cả nhóm. Các thành viên có sự nhận thức đầy đủ như
nhau về những gì cần hoàn thành và mọi người luôn gắn kết với nhau.
Bên cạnh đó, nhóm trưởng luôn phải cập nhật những thông tin phản

4


Bài tập nhóm môn : PSD101 – Lớp DCTN25B
hồi. Có như vậy, hoạt động của nhóm mới thực sự mang lại hiệu quả
tối ưu.
4. Bạn Phạm Thị Hoa đưa ra ý kiến là sau khi nhận được bài tập nhóm từ
QLHT thì nhóm trưởng nên phân chia công việc phù hợp cho mỗi thành
viên và tiến hành làm bài tập càng sớm càng tốt để có thời gian thảo
luận và chỉnh sửa, đáp ứng tốt nhất yêu cầu đề ra
5. Bạn Hà nêu quan điểm của mình về tinh thần làm việc của nhóm. Đôi
khi một số thành viên không có ý kiến đóng góp hay không liên lạc
được. Ý thức hoạt động nhóm vì mục tiêu chung còn chưa cao, có thể
do các bạn chưa quen với phương thức làm việc mới, cần có sự hợp
tác của cả nhóm thì mới có hiệu quả.Các thành viên tán thành với quan
điểm của bạn Hà
6. Bạn Thêm góp ý: vì nhóm mới thành lập, lại ít có thời gian gặp mặt nên
mỗi thành viên trong nhóm cần tìm hiểu rõ hơn về các thành viên khác,
mạnh dạn chia sẻ những ưu, khuyết điểm của mình trong công việc,
học tập cũng như cuộc sống để từ đó có sự phân công công việc hợp
lý, hiệu quả hơn. Đồng thời có sự động viên khen thưởng kịp thời với
những thành viên có đóng góp tích cực cho nhóm, phê bình những cá
nhân trì trệ, không hợp tác vì sự phát triển chung của nhóm.
7. Nhóm trưởng Ngô Mạnh Nam tuyên bố kết thúc cuộc họp.
IV. Kết luận và đề xuất
Sau khi thảo luận, cả nhóm cùng thống nhất:
-

Họp nhóm online vào 20h tối chủ nhật hàng tuần bằng Messenger để thảo
luận.

-

Đề cao vai trò của trưởng nhóm. Qua đó cần có sự phân công công việc
một cách hợp lý.

-

Thông tin nhóm cần rõ ràng, minh bạch.

-

Các thành viên cần chủ động, tích cực tham gia đóng góp hơn nữa.

5


Bài tập nhóm môn : PSD101 – Lớp DCTN25B
-

Cố gắng hoàn thành công việc chung của nhóm cũng như công việc học
tập riêng của từng cá nhân trước thời hạn.

Cuộc họp kết thúc 9h30 cùng ngày.
Thu ký thông qua biên bản.

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017
Thư ký

Phạm Thị Hoa

Nhóm trưởng

Ngô Mạnh Nam

Nơi nhận
-

Các thành viên

-

Lưu : Tk nhóm

6


Bài tập nhóm môn : PSD101 – Lớp DCTN25B

BẢN TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP
Lớp DCTN25B
Nội dung cuộc họp: Thống nhất nội dung hoạt động nhóm và đưa ra các quy định,
cách thức thựa hiện để đạt hiệu quả cao trong công tác hoạt động nhóm.

(điểm từ 1 đến 5, 5 là cao nhất, 1 là thấp nhất)
Thành viên

Ngô Mạnh Nam
Phạm Thị Hoa
Nguyễn Đình Hà
Nguyễn Văn Quý
Nguyễn Thị Thêm

Đúng

Góp ý đúng

Tuân thủ lịch

Tôn trọng

giờ

lúc, đúng nội

trình cuộc

thành viên

dung đang

họp, không

khác, khách

bàn

lan man vào

quan, không

việc vấn đề

chỉ trích cá

khác
5
4
5
3
4

nhân
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

5
5
5
4
4

Lập bảng

Nhóm trưởng

Phạm Thị Hoa

Ngô Mạnh Nam

7


Bài tập nhóm môn : PSD101 – Lớp DCTN25B
BẢN TỔNG HỢP THÀNH VIÊN ĐÁNH GIÁ CUỘC HỌP
Lớp DCTN25B
Nội dung cuộc họp: Thống nhất nội dung hoạt động nhóm và đưa ra các quy định,
cách thức thực hiện để đạt hiệu quả cao trong công tác hoạt động nhóm.
Bạn đồng ý như thế nào về các phát biểu sau bằng cách khoanh tròn đánh giá của
bạn vào thứ tự số cho sẵn, số 1 = không đồng ý nhất và số 5 = đồng ý nhất.

Mục đích và các mục tiêu của cuộc họp

1

2

3

4

5

được đề cập rõ ràng
Thời lượng cuộc họp thỏa đáng đối với tôi.
Địa điểm họp tiện lợi cho tôi.
Chúng tôi cùng chia sẻ việc đưa ra quyết

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

định tại buổi họp này.
Tất cả các thành viên đều tham ra tích cực.
Chúng tôi đã sử dụng thời gian họp một

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

cách hiệu quả.
Tôi hài lòng với buổi họp này
Tôi thích buổi họp này.

1
1

2
2

3
3

4

5
5

Lập Bảng

Nhóm trưởng

PHẠM THỊ HOA

NGÔ MẠNH NAM

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CUỘC HỌP
Sau khi tiến hành họp nhóm lần thứ 02 và triển khai một số nội dung thảo luận về
công tác tổ chức hoạt động nhóm. Sau khi cuộc họp kết thúc chúng ta đã thu về
8


Bài tập nhóm môn : PSD101 – Lớp DCTN25B
được rất nhiều mặt tích cực để hoàn thiện nhóm của chúng ta ngày một gắn kết phát
triển hơn nữa, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại chung ta cần khăc phục để nhóm
hoàn thiên hơn nữa. Cụ thể:
Mặt được:
-

Thống nhất họp nhóm online vào 20h tối chủ nhật hàng tuần bằng Group của
messenger để thảo luận.

-

Đề cao vai trò của trưởng nhóm. Qua đó cần có sự phân công công việc
một cách hợp lý.

-

Thông tin nhóm rõ ràng, minh bạch.

-

Gắn kết được các thành viên trong nhóm, các thành viên đều góp được
phần rất cụ thể vào công tác phát triển nhóm

Mặt chưa được:
-

Các thành viên cần chủ động, tích cực tham gia đóng góp hơn nữa.

-

Cố gắng hoàn thành công việc chung của nhóm cũng như công việc học tập
riêng của từng cá nhân trước thời hạn.

Qua kết quả đạt được trên chúng ta có thể nhận thấy, nhóm chúng ta đang trên đà
phát triển tương đối tốt và bền vững. Hy vọng tất cả các thành viên sẽ tiếp tục đóng
góp phần sức mình vào mục tiêu chung vì sự phát triển của nhóm chúng ta.
Nơi nhận:
- Các TV;

Nhóm Trưởng

Ngô Mạnh Nam

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×