Tải bản đầy đủ

GIẢI PHÁP CHO kỳ THI QUỐC GIA 2015 bản tư vấn CHI TIẾT DÀNH CHO học SINH THUỘC NHÓM NĂNG lực n3

GI I PHÁP CHO K THI QU C GIA 2015

B N T ăV N CHI TI T DÀNH CHO H C SINH THU CăNHịMăN NGăL C N3
MÔN: TOÁN

Chào B n!
B năđangă m căn ngăl c Khá – Gi i
có th t tinăh năn a trong vi c chinh ph c 8 – 10ăđi mămônăToánătrongăđ thi THPT Qu c gia
và xét tuy năvàoăcácătr
ôn t păd

ngă

i h c Topăđ u, B n có th tham kh o B ngăt ăv n n i dung h c và

iăđâyăc a Hocmai.vn.

Chúc B n h c t t và thành công!

đ tđ
khó, ch l

D

c 8-10 đi m môn Toán trong k thi THPT Qu c gia thì B n c n chú tr ng làm các d ng bài t p
t qua các d ng bài t p d .

i đây là B ng h th ng các chuyên đ và n i dung t ng chuyên đ mà B n c n n m v ng:

Danh m c ki n th c

N i dung c n chú tr ng
+ D ng toán tìm đi u ki n đ hàm s luôn đ ng bi n, ngh ch bi n trên

Tínhăđ nă kho ng xác đ nh (kho ng th a mãn đi u ki n cho tr
đi u

c)

+ Cách xét d u c a y’ qua cô l p tham s m
+ Cách xét d u y’ d a vào đ nh lý d u tam th c b c 2
+ Cách vi t ph

C c tr

ng trình đ

ng th ng qua 2 đi m c c tr (hàm b c 3)

+ D ng toán tìm giá tr c a tham s đ hàm đ t c c tr th a mãn đi u ki n
cho tr

c

+ Dùng đ th bi n lu n s giao đi m

Hàm s

+ D ng toán v đi u ki n t

ng giao và s đi m t


ng giao th a mãn đi u

ki n
S t

ngă + Ph

giao

ng pháp gi i toán khi nh m đ

c nghi m ph

ng trình hoành đ giao

+ Ph

ng pháp gi i toán khi cô l p đ

c tham s

+ Ph

ng pháp dùng tính ch t c a c tr hàm s (hàm b c 3, trùng ph

đi m
ng)

bi n lu n s giao đi m.
i u ki n c n và đ đ 2 đ

Ti p

+

tuy n

+ Luy n t p các bài toán liên quan đ n ti p tuy n tho mãn đi u ki n.

Hocmai.vn– Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

ng ti p xúc nhau

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 1-


GI I PHÁP CHO K THI QU C GIA 2015

Ph
l

ng trình
ng giác

+ Ph

ng trình l

ng giác c b n: thu n nh t, b c 1, 2, 3…

+ Ph

ng trình tích, đ ng c p, đ i x ng...

+ Ph

ng trình l

ng giác s d ng nhi u phép bi n đ i.

+ Luy n t p các câu l

ng giác trong các đ thi tuy n sinh đ i h c, đ thi th

đ i h c.
Ph

ngă

+ Ph

ng pháp bi n đ i t

+ Ph

ng pháp nhân l

trình, b t + Ph
ph

ngă

trình vô t

ng đ

ng.

ng liên h p.

ng pháp đ t n ph (đ t n ph hoàn toàn và đ t n không hoàn toàn)

+ Ph

ng pháp đ a v ph

+ Ph

ng pháp hàm s .

+ Ph

ng pháp đánh giá.

ng trình, b t ph

ng trình tích.

+ Các bài toán t ng h p.
+ H ph

ng trình đ i x ng lo i 1, lo i 2. H đ ng c p.

+ K thu t đoán nghi m tác nhân t chung.
+ Ph
Ph

Lo i 1: H ch a ph

ngă

Lo i 2: H ch a ph

h
ngă H

trình,
b t
ph

ph

ngăđ

ngă

ng trình b c nh t v i 1 trong 2 n x, y=>ph

rút x(ho c y) th vào ph

trình,
ph

ngăphápăbi năđ iăt

ng trình còn l i.

ng trình đ a v đ

c d ng tích c a 2 đa th c b c nh t

2 n.
ngă

Lo i 3: H ch a ph
+Ph

trình

ng trình b c 2 theo 1 n.

ngăphápăđ t n ph ( i m m u ch t c a ph

hi n đ t n ph ngay trong t ng ph

ngă

ng pháp này là phát

ng trình ho c phát hi n đ t n ph

thông qua các phép bi n đ i đ n gi n: c ng tr 2 v c a 2 ph

trình

2 v c a ph
+Ph

ngăphápăth 1 c m bi u th c, th h ng s

+ăPh

ngăphápăbi n thiên hàm s .

+ Ph

ngăphápăđánhăgiá.
ng pháp bi n đ i t

trình, h

+ Ph

ng pháp đ t n ph

ph

+ Ph

ng pháp tính đ n đi u hàm s .

ngă

trìnhăm ă- + Ph

ng đ

ngăphápăgi i

+ Ph

ngă

ng trình, chia

ng trình cho 1 bi u th c khác 0)

+ Các bài toán k t h p nhi uăph
Ph

ng pháp

ng

ng pháp đánh giá

logarit
Tích phân
Hocmai.vn– Ngôi tr

Tích phân t ng ph n: Các d ng đ t u, v
ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 2-


GI I PHÁP CHO K THI QU C GIA 2015

Tích phân hàm h u t : Cách đ i bi n v i 1 s d ng tích phân ch a bi u
th c đ c bi t. M t s ph

ng pháp bi n đ i nâng cao.

Tích phân hàm vô t : M t s cách đ i bi n đ a v d ng h u t .
Tíchăphânăhàmăl
l

ng giác: tích phân 1 s hàm c b n (ch ch a 1 hàm

ng giác, ch a tích sin, cos, sin và cos, tan và cos…). Tích phân hàm thu n

nh t v i sin, cos. Cách đ i bi n tích phân v i 1 s hàm ch a c n đ c bi t.
ng d ng tích phân: các công th c tính di n tích ph ng, th tích kh i tròn
xoay, cách chia mi n tính di n tích hinh ph ng
+ Bài toán v th tích: Các ph

ng pháp tính th tích kh i đa di n

- S d ng tr c ti p các công th c tính th tích.
Hình h c
không gian

- Chia thành nhi u kh i đa di n nh đ tính th tích h n
- S d ng công th c t s .
+ Bài toán v kho ng cách
+M t s bàiătoánăliênăquanăđ n m t c u n i ti p, ngo i ti p kh iăđaădi n.
+ Ph

ngăphápăg n h tr c t aăđ : tính th tích, kho ng cách.

+ Ph

ng pháp s d ng B T Cô- si

- S d ng tr c ti p B T Cô – si
- K thu t ch n đi m r i (đi m r i c đ nh, đi m r i t do)
- S d ng B T Cô – si b ng cách thêm b t h ng t , h ng s , nhóm các s
B tăđ ng th c,
GTLN- GTNN

h ng.
- K thu t ng
+ Ph

c d u trong B T Cô – si

ng pháp s d ng B T

Bunhiacopxkia (khi dùng ph i ch ng minh l i)

Hocmai.vn– Ngôi tr

+ Ph

ng pháp mi n giá tr hàm s .

+ Ph

ng pháp bi n thiên hàm s .

+ Ph

ng pháp l

ng chung c a h c trò Vi t

ng giác, đ th .

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 3-


GI I PHÁP CHO K THI QU C GIA 2015

Hình
h ct a

+ Khái quát nhanh các ki n th c c b n v ph

ng

ng trình đ

ng th ng, đ

ng

tròn.

th ng

đ

+ Các tính ch t v tam giác, t giác, ti p tuy n c a đ

ph ng

+ Các bài toán v đ

ng th ng và tam giác.

+ Các bài toán v đ

ng th ng và t giác

+ Các bài toán v đ

ng th ng v i đ

ng tròn…

ng tròn

+ Các bài toán t ng h p
Baă đ

ng +Ph

Cô-níc:

ng trình chính t c

+Các d ng toán v l p ph
+Ph

ng trình chính t c

ng trình ti p tuy n + các bài toán liên quan đ n 3 đ

*Các bài toán v đ

ng th ng, m t ph ng

+

ng th ng c t c 2 đ

+

ng th ng qua 1 đi m và vuông góc v i c 2 đ

tr

ng th ng (d1), (d2) tho mãn đi u ki n cho tr

c.

ng th ng (d1), (d2) cho

c.

+

ng th ng qua 1 đi m, vuông góc v i 1 đ

ng th ng và c t 1 đ

Hình h c t a đ

th ng.

không gian

+Hình chi u vuông góc c a 1 đi m lên m t ph ng.
+Hình chi u vuông góc c a đ
* Hình c u, m t c u: ph
ph

ng Cô- níc

ng

ng th ng lên m t ph ng.

ng trình t ng quát m t c u, các bài toán xác đ nh

ng trình m t c u. V trí t

ng đ i gi a m t ph ng và hình c u và các

tính ch t liên quan.
*V tríăt

ngăđ i c aă2ăđ

ng th ng, gi aăđ

ng th ng và m t ph ng và

các bài toán liên quan
+Tìm z tho mãn ki u ki n cho tr

c.

+Tính c n b c 2 c a s ph c z.

S ph c S ph c

+ Tìm t p h p bi u di n s ph c z tho mãn đi u kiên cho tr

t

+ D ng l

h p

xác su t

c.

ng giác c a s ph c.

+ D ng tìm h s trong khai tri n nh th c
Nh th c
Newton

Hocmai.vn– Ngôi tr

+ Tìm s h ng l n nh t, nh nh t trong khai tri n nh th c.
+ Các bài toán dùng đ o hàm và tích phân.

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 4-


GI I PHÁP CHO K THI QU C GIA 2015

+ Hoán v - t h p - ch nh ch p (cách phân bi t khi nào dùng t h p khi nào
dùng ch nh h p).
Phépăđ m, +D ng toán thành l p s t các s cho tr
xác su t

c

+ Các bài toán ch n.
+Tính xác su t b ng đ nh ngh a
+Tính xác su t b ng s d ng các đ nh lý xác su t

Ngu n:

Hocmai.vn– Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

Hocmai.vn

- Trang | 5-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×