Tải bản đầy đủ

Nước thải bệnh viện và quá trình xử lý

Nước thải bệnh viện và quá trình xử lý

1. Tổng quan về nước thải bệnh viện
a) Tính chất đặc trưng của nước thải bệnh viện
Nước thải bệnh viện chủ yếu là 80% là nước thải sinh hoạt của bệnh nhân,
thân nhân nuôi bệnh và cán bộ công nhên viên bệnh viện. Ngoài ra, 20% còn
lại là nước từ phẫu thuật, dịch tiết, máu, mủ, khám chữa bệnh, xét nghiệm,
giặt giũ.
Do đó, nước thải bệnh viện chủ yếu ô nhiễm các hợp chất hữu cơ, vi sinh và
chứa nhiều vi trùng gây bệnh.
Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải bệnh viện

Chất ô nhiễm đặc trưng

Hàm lượng

pH

6÷8

SS (mg/l)


100 ÷ 150

BOD (mg/l)

150 ÷ 250

COD (mg/l)

300 ÷ 500

Tổng coliform (MNP/100ml)

105 ÷ 107

b) Thành phần nước thải của một số Bệnh viện
Thành phần nước thải Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình

STT

1

Chỉ tiêu

pH

Đơn vị

Thông số

-

7,18 – 8,04


2

COD

mg/l161 – 298

3

BOD

mg/l

87 – 183

4

Chất rắn lơ lửng

mg/l

36 – 125

5

Tổng chất rắn hòa tan

mg/l

254 – 330

6

Sunfua (theo H2S)

mg/l

0,3 – 0,5

7

Nitrat (NO3-)

mg/l

0,09 – 0,32

8

Dầu mỡ (thực phẩm)

mg/l

0,2 – 3,9

9

Phosphat (PO43-)

mg/l

1,09 – 3,01

KPM/100ml

900 – 4600

10

Tổng Coliform

Thành phần nước thải của Bệnh viện Nhân dân 115

STT

Chỉ tiêu

1

pH

2

Cặn lơ lửng (SS)

Đơn vị

Thông số

-

6,78 – 6,97

mg/l

168 – 182


3

BOD

mg/l

114 – 124

4

COD

mg/l

158 – 178

5

Tổng Nitơ (tính theo N)

mg/l

34 – 38

6

Tổng Phốt pho (tính theo P)

mg/l

3,2 – 3,5

7

Tổng Coliform

mg/l

4,6 x 104 – 8,5 x 104

8

E.Coli

mg/l

1,2 x 104 – 3,2 x 104

Thành phần nước thải Bệnh viện Chợ Rẫy

Vị trí lấy mẫu
STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Nước xả nhà
giặt ra cống
chung

Khu bệnh
nhân

Nước đầu ra
cống chung

1

pH

-

7,44

7,64

7,67

2

SS

mg/l

19

34

28

3

COD

mg O2/l

109

173

127

4

BOD5

mg O2/l

40

107

74

5

N-NH3

mg/l

1,5

41,7

45,6


6

Nitơ tổng

mg/l

8,3

50,4

51,2

7

Photpho tổng

mg/l

0,6

4,7

4,2

8

SO43-

mg/l

23

31

27

9

Cl-

mg/l

42

31

32

10

Cl2

mg/l

0,6

Vết

Vết

11

Coliform

MPN/100ml

<3

24 x 105

43 x 105

Thành phần nước thải Bệnh viện Từ Dũ

Kết quả
STT

Chỉ tiêu

Đơn vị
Bể ĐH

Bể Aerotank

Đầu ra

1

pH

-

7,83

7,62

4,0

2

SS

mg/l

257

40

24

3

COD

mg/l

386

139

56

4

BOD5

mg/l

243

68

17


5

N tổng

mg/l

15,8

-

-

6

P tổng

mg/l

1,7

-

-

Thành phần nước thải Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kết quả (từ 10h20 – 16h20)

1

pH

-

6,65

2

SS

mg/l

39

3

COD

mg/l

310

4

BOD5

mg/l

-

5

Chất hoạt động bề mặt

mg/l

15,4

6

Dầu động thực vật

mg/l

22,0

c) Tác động đến môi trường của nước thải bệnh viện
Các thành phần chính gây ô nhiễm môi trường do nước thải bệnh viện gây ra
là các chất hữu cơ; các chất dinh dưỡng của Nitơ (N), Phốtpho (P); các chất
rắn lơ lửng và các vi trùng, vi khuẩn gây bệnh. Các chất hữu cơ có trong nước
thải làm giảm lượng Oxy hòa tan trong nước, ảnh hưởng tới đời sống của
động - thực vật thủy sinh. Song các chất hữu cơ trong nước thải dễ bị phân
hủy sinh học, hàm lượng chất hữu cơ phân hủy được xác định gián tiếp thông
qua nhu cầu Oxy sinh hóa (BOD) của nước thải. Thông thường, để đánh giá
độ nhiễm bẩn chất hữu cơ có trong nước thải, người ta thường lấy trị số BOD.
Các chất dinh dưỡng của N, P gây ra hiện tượng phú dưỡng nguồn tiếp nhận
dòng thải, ảnh hưởng tới sinh vật sống trong môi trường thủy sinh; các chất


rắn lơ lửng gây ra độ đục của nước, tạo sự lắng đọng cặn làm tắc nghẽn cống
và đường ống, máng dẫn. Nước thải Bệnh viện rất nguy hiểm vì chúng là
nguồn chứa các vi trùng, vi khuẩn gây bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm
như thương hàn, tả, lụy... làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Theo phân loại của Tổ chức Môi trường thế giới, nước thải bệnh viện gây ô
nhiễm mạnh có chỉ số nồng độ chất rắn tổng cộng 1.200mg/l, trong đó chất
rắn lơ lửng là 350mg/l; tổng lượng Cacbon hữu cơ 290mg/l, tổng Phốtpho
(tính theo P) là 15mg/l và tổng Nitơ 85mg/l; lượng vi khuẩn coliform từ
108đến 109.
2. Một số công nghệ xử lý nước thải bệnh viện đang được áp dụng
a) Bệnh viện Thống Nhất

b) Bệnh viện Đồng Tháp


c) Bệnh viện Hùng Vương

d) Bệnh viện Thủ Đức


Tin liên quan:
• 30/08/2014 03:39 - Xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại cải tiến, giải pháp cải thiện chất lượng
nước thải

29/08/2014 19:26 - Xử lý nước thải bằng bể lắng xoáy - Vcone
16/08/2014 06:57 - Bảo Vệ Môi trường Cộng Đồng là việc làm cần thiết
06/08/2014 15:52 - Lãnh đạo Tp Biên Hòa - Đồng Nai đã lên biện pháp di dời thuyền bè để bảo vệ

sông
05/08/2014 03:40 - Xử lý môi trường kênh rạch ở Trà Vinh bị ô nhiễm nặng
Tin mới hơn:
• 04/12/2013 02:24 - Khách hàng và dự án xử lý nước thải sinh hoạt, bệnh viện, chăn nuôi


23/11/2013 07:39 - Xử lý nước thải bệnh viện bằng công nghệ MBR

08/09/2013 02:19 - Nước thải chăn nuôi và quá trình xử lý
Tin cũ hơn:
• 23/03/2013 08:09 - Xử lý nước thải sinh hoạt công suất nhỏ bằng bể tự hoại cải tiếnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×