Tải bản đầy đủ

Tủ cấy vi sinh an toan sinh học tủ bệnh ly loại a1

PSI Class II sinh học an toàn tủ cấy vi sinh an toàn sinh học loại A1 & A2 được
thiết kế để bảo vệ của nhà điều hành, sản phẩm và môi trường từ các tác nhân gây
bệnh và các vi sinh vật truyền trong đường hô hấp và cũng có thể để tạo ra một môi
trường vi khuẩn bụi máy miễn phí. Đô thị này có một phiên họp toàn thể phổ biến
mà từ đó 30% giá máy bị cạn kiệt, và 70% tái lưu thông đến khu vực làm việc như
dòng chảy xuống. Nhập một không khí thải tủ trực tiếp quay lại phòng thí nghiệm,
và chúng có thể chứa áp lực tích cực nhiễm plenums. Khi hóa chất độc hại phải
được sử dụng như một phụ trợ để quá trình vi sinh, các tủ không nên được sử dụng.
Xả HEPA lọc onlyremoves bình xịt trên không bao gồm biohazards và hóa học
không khói. PSI Class II loại B1 an toàn sinh học tủ: An toàn sinh học Class II loại
B1 tủ có một phiên họp toàn thể phổ biến mà từ đó 70% số máy bị cạn kiệt, và
30% tái lưu thông đến khu vực làm việc như dòng chảy xuống. Loại B1 tủ cũng có
một tính năng chuyên dụng thải loại bỏ tái lưu thông khi công việc được thực hiện
theo hướng trở lại bên trong nội các. Hóa chất độc hại sử dụng như một phụ trợ để
quá trình tủ cấy vi sinh nên chỉ làm việc nếu họ không can thiệp vào hoạt động khi
tái lưu hành trong dòng chảy xuống. PSI Class II loại B2 an toàn sinh học tủ: Làm
sạch không khí™ Class II B2 nội tất cả dòng và xuống dòng máy kiệt sức sau khi
lọc HEPA với môi trường bên ngoài mà không có tuần hoàn trong nội các. Loại B2
tủ rất thích hợp cho công việc với hóa chất độc hại sử dụng như một thuốc bổ túc
cho các quá trình vi sinh trong tất cả những trường hợp kể từ khi lưu thông lại
không xảy ra. Trong lý thuyết, B2 loại tủ có thể được coi là an toàn nhất của tất cả

các tủ an toàn sinh học Class II kể từ khi tổng số xả tính năng hành vi như là một
fail-safe trong trường hợp đó xuống dòng chảy và / hoặc thải HEPA lọc hệ thống
ngừng hoạt động bình thường. Tuy nhiên, Class II B2 loại tủ có, trong thực tế, rất
khó để cài đặt, cân bằng và duy trì.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×