Tải bản đầy đủ

VIET BAO CAO TT BV 1

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH
--------------------------

HƯỚNG DẪN
VIẾT BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP BV NĂM HỌC 2015
(Được thực hiện vào cuối học kỳ 5 của lớp Chính quy sau khi SV đã
học xong môn Hoá dược-Dược lý)
Mỗi sinh viên cùng với nhóm phải hoàn thành đúng thời gian và yêu cầu của báo cáo
kết quả thực tập bệnh viện, báo cáo đóng thành quyển, bìa bọc plastic, cỡ chữ 13. Trình bày
trên giấy trắng khổ A4 (21x30), báo cáo phải đánh số trang (khoảng 20 - 24 trang).
- 01 cuốn nộp cho Khoa, giáo viên hướng dẫn (bắt buộc)
- 01 cuốn SV giữ làm tư liệu (nếu có nhu cầu)
Quy định nội dung của báo cáo thực tập:
1. Trang bìa
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP BỆNH VIỆN
LỚP CĐDU . . . . – KHÓA 2013 - 2016
Đề tài : (tên đề tài được phân công)
Giáo viên hướng dẫn : DS NGUYỄN TIẾN DŨNG

Học sinh thực hiện

:.....................................................................................

Lớp : ..................................................... Ngành : Dược
Khóa : ……. - Niên khóa :2013-2014
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng ......./2015

2. Trang 1 : Lời mở đầu (tên đề tài, lời cảm ơn)
3. Trang 2 : Mục lục
4. Trang 3 trở đi : Viết nội dung báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp theo "Mục đích,
yêu cầu chi tiết của thực tập bệnh viện".
5. 3 trang cuối :

- Danh mục tài liệu tham khảo
- Nhận xét, đánh giá của đơn vị hướng dẫn học sinh thực tập.


- Nhận xét, đánh giá của giáo viên hướng dẫn thực tập.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×