Tải bản đầy đủ

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MÔN HỌC

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Giảng viên: Ths. Mai Văn Sáu
Điện thoại: +84913360116
Email: saumai@hotmail.com
Khoa: Tài chính - Tiền tệ


TỔNG QUAN MÔN HỌC


MỤC TIÊU MÔN HỌC VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO
Mục tiêu của môn học

Thời gian học phần tương đương

• Giới thiệu cho sinh viên những

1
Lý thuyết: 30 tiết

2Bài tập thực hành: 15 tiết

3Tự nghiên cứu: 90 tiết

khái niệm và kỹ thuật cơ bản về
phân tích BCTC và cách thức
úng dụng trong thực tiễn

• Sau khi hoàn thành môn học,
sinh viên có thể:
 Đọc được các số liệu trên báo
cáo tài chính
 Vận dụng được các phương
pháp để phân tích báo cáo tài
chính
 Tiếp cận với khung phân tích tài
chính doanh nghiệp áp dụng
cho việc ra quyết định về tài
chính doanh nghiệpTài liệu và tài liệu tham khảo
Phân tích báo cáo tài chính - NXB ĐH
Kinh tế quốc dân (2011), Tác giả:
Nguyễn Năng Phúc
 Phân tích báo cáo tài chính và định giá


doanh nghiệp - NXB thống kê (2010),
Tác giả: Nguyễn Minh Kiều
 Financial Reporting Analysis - South
Western College (2001), Gibson
 Corporate Finance Principles - McGrawHill Irwin Publishing (1996), Richard
Brealey và Stewart Myers,
3


NỘI DUNG MÔN HỌC
Phần mở đầu: Ý nghĩa của Phân tích báo cáo tài chính
Chương 1Khái quát về phân tích báo cáo tài chính

Chương 2Phân tích cấu trúc tài chính

Chương 3Phân tích tình hình và khả năng thanh toán

Chương 4Phân tích hiệu quả kinh doanh

Chương 5Đánh giá tình hình tài chính

Phần mở rộng: Dự báo tài chính và phân tích một số chủ đề đặc biệt
4


MỞ ĐẦU
Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH


CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN PT BCTC TRONG DOANH NGHIỆP

Hội đồng quản trị

Tổng Giám đốc

Phó TGĐ 1,2,…

Phó TGĐ và/hoặc
Giám đốc tài chính

Kế toán trưởng

Bộ phận Kế toán

Bộ phận Tài chínhQuản trị tài chính
Phân tích và hoạch định tài chính
Nghiên cứu phương án huy động vốn
Hoạch định đầu tư
Lập phương án phân chia quỹ và lợi
nhuận
Quản trị rủi ro tài chính
Hạch toán kế toán thu – chi
Quản lý sổ sách kế toán
Tổng hợp số liệu, báo cáo
Lập báo cáo tài chính
Lập kế hoạch tài chính
Lập dự toán tài chính


CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN PT BCTC TRONG DOANH NGHIỆP


Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HĐQT
Cơ quan
quản lý
NN

Bên tư
vấn

Ban Tổng
giám đốc

Phân tích BCTC
có ý nghĩa với
nhiều chủ thể

Khách
hàng

Bên cho
vay, Ngân
hàng

Cổ đông,
Nhà đầuNHẮC LẠI NỘI DUNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNHBảng cân đối kế toánBáo cáo kết quả kinh doanhBáo cáo lưu chuyển tiền tệThuyết minh báo cáo tài chính

9


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
-

-

-

-

-

Tiền
TG
ngân
hàng
Tồn kho
Phải
thu
Đầu tư
TC ngắn
hạn

BĐS
Máy
móc
thiết bị
Chứng
khoán
Góp
vốn

Nợ

- Nợ
ngắn
hạn
- Nợ dài
hạn

Vốn chủ
sở hữu

- Vốn
góp cổ
đông
- Lợi
nhuận
chưa
pp
- Thặng
dư vốn

Tài sản
ngắn
hạn

Tài sản

Tài sản
dài hạn

Nguồn
vốn


BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

LỢI NHUẬN = DOANH THU - CHI PHÍ


BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Giá vốn
hàng
bán

Doanh
thu
thuần

Doanh
thu tài
chính

Lợi
nhuận
gộp

Chi phí
bán
hàng,
quản lý
và CP tài
chính

Thu nhập
khác

Lợi
nhuận từ
hoạt
động
kinh
doanh

Thuế

Lợi
nhuận
trước
thuế

Lợi
nhuận
sau thuế


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kinh doanh

Kinh doanh

Đầu tư

Đầu tư

Tài chính

Tiền

Tài chính


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Back up


VÍ DỤ: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN


VÍ DỤ: BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH


VÍ DỤ: BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


TỰ NGHIÊN CỨU
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và gián tiếpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×