Tải bản đầy đủ

NIEN BIU CA CAC BAO CAO

NIÊN BI ỂU C Ủ
A CÁC BÁO CÁO: BÁO THEO THÁNG
L ịch chi tiêt cho n ăm 2014:
Th ờ
i h ạn n ộp thu ếvà các báo cáo thu ến ăm 2013
Tháng 1 n ăm 2014
Ngày 10: h ạn chót là ngày 30/01/2014
- Thu ếmôn bài n ăm 2014
- T ờkhai thu ếmôn bài n ăm 2014 tr ư
ờ n g h ợp công ty thay đ
ổ i v ốn đi ều l ệ
Ngày 20: là ngày h ạn chót
- T ờkhai Thu ếGTGT, thu ếtiêu th ụđ
ặ c bi ệt, thu ếtài nguyên và thu ếTNCN th ư
ờ n g xuyên tháng
12/2013
- Các lo ại thu ếphát sinh trong tháng 12/2013
- Báo cáo s ửd ụng hóa đ
ơ n quý IV n ăm 2013
- Báo cáo s ửd ụng ch ứ
ng t ừkh ấu tr ừthu ếTNCN quý IV n ăm 2013

Ngày 30:
- T ờkhai Thu ếTNCN Quý IV/2013
- Thu ếTNCN quý IV/2013
Ngày 31:
- T ờkhai thu ếTNDN t ạm tính Quý IV/2013
- Thu ếTNDN t ạm tính quý IV/2013
Tháng 2 n ăm 2014
Ngày 20:
Thu ếgiá tr ị gia t ăng :
-H ồs ơkhai thu ế: T ờkhai thu ếGTGT tháng 01/2014
- B ảng kê hóa đ
ơ n , ch ứ
ng t ừhàng hóa, d ịch v ụbán ra: PL 01-1_GTGT
- B ảng kê hóa đ
ơ n , ch ứ
ng t ừhàng hóa, d ịch v ụmua vào: PL 01-2_GTGT
- Th ời h ạn n ộp h ồs ơkhai thu ếvà n ộp thu ếtháng 1/2014: Ch ậm nh ất là ngày th ứ20 c ủa tháng 02
n ăm 2014.
Tháng 3 n ăm 2014
Ngày 20:
-T ờkhai Thu ếGTGT, thu ếtiêu th ụđ
ặ c bi ệt, thu ếtài nguyên và thu ếTNCN th ư
ờ n g xuyên tháng
2/2014
-Các lo ại thu ếphát sinh trong tháng 2/2014
Ngày30:
-Báo cáo tài chính n ăm 2013
-Báo cáo quy ết toán thu ếTNDN n ăm 2013
-Báo cáo quy ết toán thu ếTNCN n ăm 2013
-Thu ếTNDN n ăm 2013
Tháng 4 n ăm 2014
Ngày 20
-T ờkhai Thu ếGTGT, thu ếtiêu th ụđ
ặ c bi ệt, thu ếtài nguyên và thu ếTNCN th ư
ờ n g xuyên tháng
3/2014
-Các lo ại thu ếphát sinh trong tháng 3/2014


-Báo cáo s ửd ụng hóa đơn quý I n ăm 2014


Ngày 30
- T ờkhai Thu ếTNCN Quý I/2014
- Thu ếTNCN Quý I/2014
- T ờkhai thu ếTNDN t ạm tính Quý I/2014
- Thu ếTNDN t ạm tính Quý I/2014
- H ạn n ộp thu ếTNDN t ạm tính Quý I/2012 v ớ
i doanh nghi ệp v ừ
a và nh ỏ
[B]Tháng 5 n ăm 2014[/B]
Ngày 20:
-T ờkhai Thu ếGTGT, thu ếtiêu th ụđặc bi ệt, thu ếtài nguyên và thu ếTNCN th ườ
n g xuyên tháng
4/2014
-Các lo ại thu ếphát sinh trong tháng 4/2014
Tháng 6 n ăm 2014
Ngày 20:
- T ờkhai Thu ếGTGT, thu ếtiêu th ụđặc bi ệt, thu ếtài nguyên và thu ếTNCN th ườ
n g xuyên tháng
5/2014
- Các lo ại thu ếphát sinh trong tháng 5/2014
Tháng 7 n ăm 2014
Ngày 20
- T ờkhai Thu ếGTGT, thu ếtiêu th ụđặc bi ệt, thu ếtài nguyên và thu ếTNCN th ườ
n g xuyên tháng
6/2014
- Các lo ại thu ếphát sinh trong tháng 6/2014
- Báo cáo s ửd ụng hóa đơn quý II/2014
- Báo cáo s ửd ụng ch ứ
ng t ừkh ấu tr ừthu ếTNCN quý II/2014
Ngày 30
- T ờkhai Thu ếTNCN Quý II/2014
• Thu ếTNCN Quý II/2014
• T ờkhai thu ếTNDN t ạm tính Quý II/2014
• Thu ếTNDN t ạm tính Quý II/2014
• H ạn n ộp thu ếTNDN t ạm tính Quý II/2014 v ớ
i doanh nghi ệp v ừ
a và nh ỏ
Tháng 8 n ăm 2014
Ngày 20
- T ờkhai Thu ếGTGT, thu ếtiêu th ụđặc bi ệt, thu ếtài nguyên và thu ếTNCN th ườ
n g xuyên tháng
7/2014
- Các lo ại thu ếphát sinh trong tháng 7/2014
[B]Tháng 9 n ăm 2014[/B]
Ngày 20:
- T ờkhai Thu ếGTGT, thu ếtiêu th ụđặc bi ệt, thu ếtài nguyên và thu ếTNCN th ườ
n g xuyên tháng
8/2014
- Các lo ại thu ếphát sinh trong tháng 8/2014
Tháng 10 n ăm 2014
Ngày 20


- Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng
9/2014
- Các loại thuế phát sinh trong tháng 9/2014
- Báo cáo sử dụng hóa đơn quý III/2014
- Báo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý III/2014
Ngày 30
- Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2014
- Thuế TNCN Quý III/2014
- Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý III/2014
- Nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2014
- Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2014 với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tháng 11 năm 2014
Ngày 20
- Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng
10/2014
- Các loại thuế phát sinh trong tháng 10/2014
Tháng 12 năm 2014
Ngày 20
- Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng
11/2014
- Các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2014
Tháng 1 năm 2015
Ngày 10:
- Thuế môn bài năm 2015
- Tờ khai thuế môn bài năm 2015 trường hợp công ty thay đổi vốn điều lệ
Ngày 20:
- Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng
12/2014
- Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2014
- Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV/2014
- Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV/2014
Ngày 30
- Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2014
- Thuế TNCN quý IV/2014
Ngày 31
- Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014
- Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014
- Hạn nộp Thuế TNDN tạm tính quý IV/2014 đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tháng 2 năm 2015
Ngày 20:
- Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng
1/2015
- Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2015


Tháng 3 năm 2015
Ngày 20
- Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng
2/2015
- Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2015
Ngày 30
- Báo cáo tài chính năm 2014
- Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2014
- Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2014
- Thuế TNDN năm 2014
- Thuế TNCN năm 2014
Báo cáo tài chính năm 2013: hạn chót ngày 31/03/2014
- Báo cáo tài chính năm 2013:
[TABLE="width: 372"]
[TR]
[TD]- Bảng cân đối kế toán
[/TD]
[TD]Mẫu số B 01 - DN
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
[/TD]
[TD]Mẫu số B 02 - DN
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
[/TD]
[TD]Mẫu số B 03 - DN
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]- Bản thuyết minh báo cáo tài chính
[/TD]
[TD]Mẫu số B 09 - DN
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
- Ngoài ra có CQT yêu cầu nộp thêm:
- Bảng cân đối tài khoản
- Tờ khai quyết toán thuế TNDN


- Phụ lục - Kết quả hoạt động SXKD (mẫu 03-01/TNDN)
- Tinh hình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước
- Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2013
- Nộp Thuế TNDN năm 2013 nếu có lãi, nếu lỗ thì phải làm thêm phụ lục 03-2A- TNDN chuy ển lỗ
năm trước sang
- Đối với khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi kết thúc năm 2013 gồm: t ờ khai quy ết toán
thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số 03/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư s ố 28/2011/TT-BTC
ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính) và phụ lục miên,
̃ giam
̉ thuế TNDN Mâu
̃ số 01/MGT-TNDN (ban
hành kèm theo Thông tư 140/2012/TT-BTC).
- Nộp thuế TNDN cho kho bạcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×