Tải bản đầy đủ

Mu bao cao bai tp ln

Mẫu báo cáo bài tập lớn
Môn: Kỹ thuật lập trình
Phần 1: các yêu cầu chung
- Sinh viên có thể tự chọn đề tài, hoặc theo một số đề tài gợi ý của giáo
viên để làm bài tập lớn.
- Sinh viên có thể làm một mình hoặc làm theo nhóm (từ 2 đến 4 người)
(khuyến khích làm theo nhóm để hoàn thiện thêm kỹ năng làm việc nhóm
và tăng cường tinh thần trao đổi học hỏi lẫn nhau trong sinh viên).
- Sinh viên thông báo với giáo viên về tên và định hướng cụ thể của đề tài
(qua email). (Thông báo phải nộp chậm nhất là tuần học thứ 5, tính cả 2
tuần học đầu tiên). Giáo viên sẽ có thông báo cụ thể về sự đồng ý/không
đồng ý, cũng như các thông tin bổ sung nếu cần qua email.
- Sinh viên phải báo cáo định kỳ cho giáo viên (2 tuần/lần) về tiến độ thực
hiện chương trình. Trong báo cáo tiến độ cần nêu rõ các kết quả đã đạt
được, các khó khăn đang gặp phải, và kế hoạch thực hiện tiếp theo. Báo
cáo này cũng được gửi qua email của giáo viên, và gửi cùng source code
đã viết được nếu có. Các báo cáo tiến độ sau cần có tính kế thừa các báo
cáo trước, để báo cáo tiến độ càng ngày càng hoàn chỉnh, để cuối cùng sẽ
thành báo cáo cuối cùng.
- Đến hạn nộp (dự định vào tuần 11 hoặc 12), sinh viên sẽ gửi báo cáo cuối
cùng và source code hoàn chỉnh, qua email của giáo viên.

- Tùy theo kết quả của sinh viên và số lượng đề tài, mà giáo viên có thể
yêu cầu thêm việc demo chương trình và trình bầy báo cáo.
- Đánh giá cuối cùng về kết quả bài tập lớn của sinh viên sẽ được giáo viên
báo cho sinh viên chậm nhất là tuần học cuối cùng (tuần 15).
Phần 2: các yêu cầu của báo cáo
1. Yêu cầu chung
Báo cáo cần có các nội dung sau:
- Nêu được nội dung và ý nghĩa của đề tài
- Thông tin và các thành viên trong nhóm, việc phân chia và phối hợp công
việc như thế nào
- Nêu được cách tổ chức và nhiệm vụ của các thành phần của chương trình,
nhấn mạnh vào tính hướng đối tượng của chương trình thể hiện thế nào.
- Tổng kết các kết quả đã đạt được và các hạn chế còn tồn tại của chương
trình. Đưa ra một số định hướng phát triển tiếp theo.
2. Yêu cầu cụ thể
Báo cáo có thể được bố cục như sau (không bắt buộc theo bố cục này, nhưng


cần đủ các nội dung yêu cầu ở trên):
- Trang bìa:
Tên Khoa/Viện, tên đề tài, danh sách các sinh viên trong nhóm, giáo viên
hd, tháng năm hoàn thành.
- Phần mở đầu:
Giới thiệu nội dung và ý nghĩa của đề tài, đối tượng sẽ sử dụng chương
trình.
- Phần phân tích:
Nêu chi tiết hơn về các chức năng, dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, các giải thuật
dùng trong chương trình.
- Phần thiết kế:
Nêu chi tiết các lớp (class) và các thành phần của chúng (các hàm thành
viên và thành phần dữ liệu), sao cho thể hiện việc cài đặt cho các yêu cầu
nêu ra trong phần phân tích ở trên.
- Phần kết quả:
Nêu các kết quả chạy chương trình (không cần liệt kê code).
- Phần kết luận:
Tóm tắt các kết quả đã đạt được, các hạn chế (hoặc lỗi nếu có), và các
hướng phát triển khả dĩ tiếp theo.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×