Tải bản đầy đủ

Mau bao cao cuoi ky PPHDH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
---------------------------------

BÁO CÁO CUỐI KỲ

MÔN PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐẠI HỌC

KẾT QUẢ VẬN DỤNG VÀO MÔN HỌC …………………………………………….
Các kĩ năng vận dụng:
1/…………………………………….
2/……………………………………..
3/……………………………………..

Sinh viên thực hiện: …………………………
MSSV:……………………………………….

Tp. Hồ Chí Minh, tháng …… năm 201….


PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO CUỐI KỲ

Môn: Phương pháp học đại học
Học kỳ: 1 – Năm học 2015 - 2016
Sinh viên thực hiện:.....................................................MSSV:……………….Nhóm:.....
Giáo viên hướng dẫn.......................................................................................................
STT
1

2

3

4

5

NỘI DUNG
Ứng dụng trong 1 môn học cho thấy độ xuyên suốt của
việc áp dụng
Mô tả được quá trình ứng dụng:
+ Có chỉ ra quá trình ứng dụng theo lý thuyết bài học
+ Có mô tả được thực tiễn của việc ứng dụng vào môn học
theo khung sườn lý thuyết
+ Chi tiết quá trình áp dụng, cho thấy tác động của quá
trình ứng dụng kỹ năng
Minh chứng phù hợp:
+ Thể hiện phù hợp với nội dung được mô tả
+ Rõ ràng, dễ đọc, độ tin cậy cao
+ Minh chứng theo suốt quá trình (nhiều minh chứng)
Nhận xét đánh giá cụ thể
+ Nêu nhận xét mang tính lý thuyết
+ Có phân tích mặt mạnh yếu khi áp dụng
+ Xâu chuỗi được các kỹ năng thành quá trình ứng dụng
chung
+ Đánh giá chung tính hữu ích của các kỹ năng đối với kết
quả học tập của bản thân
Hình thức trình bày logic, đẹp, đáp ứng yêu cầu bài báo
cáo
+ Có phân các đề mục rõ ràng
+ Hình thức trình bày đúng tính chất 1 bài báo cáo cuối
môn


TỔNG ĐIỂM

THANG
ĐIỂM

ĐIỂM

0,5

3

3

2,5

1

10

Nhận xét chung của giảng viên: .......................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tp.HCM, ngày......tháng …… năm 2015
GIẢNG VIÊN CHẤM BÀI


TÀI LIỆU THAM KHẢO


MỤC LỤC


NỘI DUNG YÊU CẦU
Dàn bài đại cương
Sinh viên tự chọn tối thiểu 3 kỹ năng để ứng dụng vào một môn học cụ thể đang học ở học
kì.
Yêu cầu:
- SV cần mô tả lại quá trình vận dụng tối thiểu ba kỹ năng đã được học trong môn PPHDH
vào một môn học cụ thể + đính kèm các minh chứng (một kĩ năng tối thiểu kèm theo 1
minh chứng)
- Sinh viên tự nhận xét, đánh giá hiệu quả quá trình vận dụng ba kỹ năng đó đến kết quả
học tập như thế nào?
Ví dụ: Ứng dụng Kỹ năng ghi chép vào môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mac Lenin
+ SV cần mô tả lại cách thức áp dụng kỹ năng ghi chép đã được học vào môn Những
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac- Lenin.
+ Đính kèm một bài ghi chép mẫu
+ Nhận xét, đánh giá hiệu quả
Yêu cầu khác: về qui cách trình bày bài báo cáo
- Sử dụng Microsoft Word với fond 13 Times New Roman, khoảng cách giữa các đoạn
văn trước 6pt, sau 6pt, dãn dòng single. Canh lề theo yêu cầu: lề trái 3cm, lề phải 2,5cm,
phía trên 2,5cm, phía dưới 2,5cm.
- Phong cách viết và các yêu cầu khác về các phần thể thức trình bày giống yêu cầu của
một tiểu luận, một bài báo cáo cuối môn.
- Bài mang tính ứng dụng cá nhân, không sao chép từ internet hặc bài làm của các thành
viên khác dưới mọi hình thức.
- Gửi kèm file word cho giảng viên khi nộp bài (nộp cho lớp trưởng tổng hợp).
CHÚC CÁC EM ỨNG DỤNG VÀ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG HIỆU QUẢ!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×