Tải bản đầy đủ

Format bao cao cu i k i trang 1 cac d

Format báo cáo cuối kỳ
I.

II.

Trang 1:
a. Tên đề tài.
b. Mã số lớp.
c. Tên các thành viên.
d. Phân công công việc.
Các đề mục báo cáo:
a. Giới thiệu/Bối cảnh (1): Phần này giới thiệu bối cảnh nghiên cứu, lý do nghiên
cứu. Ví dụ, nếu làm về nên sử dụng facebook như thế nào, thì phần này sẽ giới
thiệu về tình hình chung của việc sử dụng facebook (số người, ra đời thế nào,
v.v.). Tóm lại, đây là phần thông tin nền để người đọc hiểu được những thông tin
sơ bộ về vấn đề đang được nghiên cứu và tại sao vấn đề đó lại quan trọng.
b. Những mặt tích cực của vấn đề (2.5 trang): Phần này nêu những mặt tích cực của
vấn đề.
c. Những mặt tiêu cực của vấn đề (2.5 trang): Phần này nêu những mặt tiêu cực của
vấn đề.
d. Ý kiến của bạn (3 trang): Phần này đưa ra ý kiến ủng hộ, phản đối, hoặc đứng

giữa của bạn. Phần này phải tổng hợp được thông tin từ những mặt tích cực, tiêu
cực, và lý do tại sao bạn lại chọn ý kiến này (nếu ủng hộ thì phải nói tại sao mặt
tích cực lại quan trọng hơn mặt tiêu cực, và ngược lại). Trong phần này, bạn cần
đưa ra quan điểm rõ ràng, cụ thể, tránh những câu chung chung như: “Chúng ta
cần sử dụng facebook một cách hợp lý, không quá lạm dụng”, mà phải giải thích
“hợp lý” nghĩa là thế nào, “lạm dụng” nghĩa là thế nào. Nếu vấn đề của bạn quá
lớn, khiến khó cụ thể hóa, bạn có thể lấy ví dụ cụ thể (trường hợp của Hoa Sen,
gia đình, cộng đồng mà bạn biết, v.v.).
e. Kết luận (1 trang): Phần này tóm tắt và tổng kết các thông tin trên.
f. Tài liệu tham khảo (Không giới hạn số trang): Phần này ghi tất cả những tài liệu
đã tham khảo. Các bạn tham khảo tài liệu sau để học cách trích dẫn trong bài cũng
như làm danh mục tài liệu tham khảo. Đây là phần rất quan trọng, làm tăng chất
lượngđộ

tin

cậy

của

bài

báo

cáo.

http://www.google.com/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDoQFjAD&url=http%3A
%2F%2Fwww.ntu.edu.vn%2Fdonvi%2Fsdh%2Fprivateres%2Fdonvi%2Fsdh
%2Ffile%2Fthamkhao


%2Fcachtrichdantailieu.doc.aspx&ei=XijoTrebMqOQiAfave3NCA&usg=AFQjC
III.

NFZEN3g2ddUpkCOe_TSeLSUd_a4IQ.
Các lưu ý khác.
a. Format trên là format gợi ý để các bạn biết hướng làm báo cáo.
b. Thời hạn nộp: Tuần 15.
c. Nộp bài cả bản cứng và bản mềm (qua email). Khi nộp bản cứng, không in bìa,
đóng xoáy, trang trí màu mè. Không Lời cảm ơn, trích yếu. Chỉ in hai mặt để tiết
kiệm giấy và dập ghim đơn giản. Có chữ ký của các thành viên trong nhóm.
d. Font: 12. Cách dòng: 2pt.
e. Các số trang trên chỉ là gợi ý. Các bạn có thể tùy từng nội dung để điều chỉnh.
Tuy nhiên, tổng số trang không quá 10 trang (chưa kể tài liệu tham khảo, tranh
ảnh, bảng biểu, nếu có).
f. Các hình thức đạo văn, copy paste một đoạn dài (kể cả có trích nguồn) sẽ bị 0
điểm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×