Tải bản đầy đủ

CH d k thut trinh bay bao cao khoa h

CHỦ ĐỀ: Kỹ thuật trình bày báo cáo khoa học
1. Dàn bài tổng quát
PHẦN TRƯỚC BÁO CÁO
o Trang bìa trước
o Trang đầu đề
o Trích yếu
o Lời cảm ơn
o Mục lục
o Các danh mục
PHẦN GIỮA BÁO CÁO (Phần chính)
o Nhập đề
o Phần cốt lõi của báo cáo
o Các kết luận và các đề nghị
o Tài liệu tham khảo
PHẦN CUỐI BÁO CÁO
o Các phụ lục
o Trang bìa cuối


Trang bìa trước & trang đầu đề: có nội dung gần giống nhau, gồm:
-


Logo và tên cơ quan/tổ chức chủ quản
Ví dụ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

-

Đầu đề báo cáo:
Ví dụ: Báo cáo đề tài ....

-

Tên sinh viên thực hiện, tên người hướng dẫn.

-

Thời gian và địa điểm hoàn thành báo cáo:
Ví dụ: Tp.HCM, 09/2013

Trích yếu: gồm các mục chính
-

Các mục tiêu chính

-

Các phương pháp nghiên cứu sử dụng

-

Các kết quả đạt được.

Lưu ý: Không để trong trích yếu các trích dẫn, các lời bàn luận, đánh giá, nhận xét.
Viết thành đoạn văn hoàn chỉnh, ngắn gọn khoảng 250 – 750 từ
Danh mục bảng biểu, hình ảnh, ký hiệu, chữ tắt:
-

Liệt kê chú thích các bảng biểu, hình ảnh, từ viết tắt … có trong báo cáo

Ví dụ:
-Chú thích bảng: Bảng 1 – Bảng các hệ đếm

-

Chú thích hình ảnh:

-

Định nghĩa một chữ viết tắt:

Hình 1 – Sơ đồ tổ chức của công ty Thép Vina
LC = letter of credit hay thư tín dụng


Nội dung của báo cáo
-

Chia báo cáo ra thành các mục với các tiêu đề ngắn gọn, phát triển theo trình tự
logic của vấn đề

-

Hệ thống tiêu đề:

Lưu ý:
-

Chỉ có các tiêu đề trong phần nội dung báo cáo mới được đánh số thứ tự.

-

Mỗi tiêu đề cấp 1 phải bắt đầu trên một trang mới.

Phụ lục
-

Phụ lục là những nội dung có tính chất tham khảo, không cần thiết để vào phần
thân bài, những nội dung không thể để vào thân bài vì dung lượng lớn hay cách
in ấn không phù hợp.

-

Mỗi phụ lục phải có tiêu đề:
Ví dụ: Phụ lục A, Phụ lục B, Phụ lục C… , Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3…

Tài liệu tham khảo
-

Tài liệu tham khảo là tất cả những trang tài liệu như sách, báo, website,... được
tham khảo đến trong quá trình viết báo cáo.

-

Sắp xếp theo tên tác giả.

-

Đánh số tài liệu tham khảo liên tục [1], [2], [3], [4], …

-

Sau đây là một số quy tắc viết tài liệu tham khảo theo hệ thống Harvard:
 Viết tham khảo cho một quyển sách
[1]. Cole, G 1991, Thermal power cycles, Edward Arnold, London.
[2]. Lê Đình Ngân, 2010, Microsoft Excel Kỹ thuật lập trình Excel, nhà xuất
bản Tài chính, TP.HCM.
 Viết tham khảo cho bài báo, tạp chí
[1]. Nguyễn Ngọc Bích, 2005, Chế độ kiểm soát nội bộ trong công ty, Thời
báo Kinh tế Sài gòn, no. 43-2005 (775), pp. 23-24
[2]. …


 Viết tham khảo cho website
Nếu tham khảo chung 1 website:
[1]. http://www/ufm.edu.vn
[2]. …
Nếu tham khảo một bài viết trong website:
[1]. Winson, J 1999, A look at referencing, AAA Educational Services,
viewed page 20,
[2]. October 2013, http://www.aaa.edu.au/aaa/html
Kiểu chữ (Font) & cỡ chữ (size)
Thống nhất trong toàn bộ nội dung của báo cáo
-

Kiểu chữ: font Unicode

-

Cỡ chữ (font size): 12 hoặc 13

-

Đối với tiêu đề có thể dùng kiểu chữ và cỡ chữ khác nhưng phải thống nhất
giữa các tiêu đề.

-

Khoảng cách hàng (line spacing): 1.0 -1.5 hàng

Đánh số trangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×