Tải bản đầy đủ

CAC BAO CAO TRONG DOANH NGHIP

CÁC BÁO CÁO TRONG DOANH NGHIỆP
TT

Loại báo
cáo

Phạm vi áp dụng

1

Báo cáo tài
chính

Tất cả các DN

2

Báo cáo
quản ly

Tất cả các DN


3

BCTC
tổng hợp

Các DN có đơn vị kế
toán trực thuộc

4

BCTC giữa
niên độ

Các công ty đại
chúng, niêm yết..

5

Báo cáo bộ
phận

DN có chứng khoán
trao đổi công khai,
công ty niêm yết..

6

BCTC hợp
nhất

Tập đoàn (có sự kiểm
soát công ty mẹ-công
ty con)

7

Báo cáo
quản trị


Tất cả các DN

Tính chất
báo cáo

Đặc điểm

Gồm 4 báo cáo : Cân đối,
kết quả kinh doanh, lưu
chuyển tiền tệ, thuyết minh
Mô tả, diễn giải thêm về tình
Tự nguyện
hình kinh doanh, tài chính…
Gồm 4 báo cáo : Cân đối,
Bắt buộc kết quả kinh doanh, lưu
chuyển tiền tệ, thuyết minh
Gồm 4 báo cáo : Cân đối,
Bắt buộc kết quả kinh doanh, lưu
chuyển tiền tệ, thuyết minh
Gồm có 2 báo cáo : báo cáo
chính yếu và báo cáo thứ
Bắt buộc
yếu theo lĩnh vực hoặc theo
địa ly
Gồm 4 báo cáo hợp nhất :
Cân đối, kết quả kinh doanh,
Bắt buộc
lưu chuyển tiền tệ, thuyết
minh
Tùy thuộc vào đặc điểm,
Tự nguyện tình hình, sản phẩm kinh
doanh
Bắt buộc

Văn bản quy định
Chuẩn mực kế toán số 21 (Ban hành
theo quyết định số 234/2003/QĐ-BTC
ngày 30/12/2003)
Không có văn bản quy định cụ thể
Chuẩn mực kế toán số 21 (Ban hành
theo quyết định số 234/2003/QĐ-BTC
ngày 30/12/2003)
Chuẩn mực kế toán số 27 (Ban hành
theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC
ngày 15/02/2005)
Chuẩn mực kế toán số 28 (Ban hành
theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC
ngày 15/02/2005)
Chuẩn mực kế toán số 25 (Ban hành
theo quyết định số 234/2003/QĐ-BTC
ngày 30/12/2003)
Thông tư 53/2006/T-BTC ngày
12/06/2006Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×