Tải bản đầy đủ

Bao cao tieu chuan 4 1

TIÊU CHUẨN 4. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
Tiêu chí 4.1. Chương trình đào tạo áp dụng các hình thức đánh giá đa dạng, đảm bảo
nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với phương thức đào tạo.
Mô tả
Để việc giảng dạy đạt hiệu quả cao, cũng như đảm bảo được khung chương trình
học thì Nhà trường đã ban hành đề cương chi tiết các môn học có trong chương trình đào
tạo [ICT4.1.1.1]. Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2010, chương trình đào tạo hệ đại học
chính quy ngành Tin học kinh tế là học theo hệ thống tín chỉ căn cứ theo quyết định số
339A/ĐT/CN [ICT4.1.1.2], theo đó là quyết định về việc thành lập ban xây dựng chương
trình thực hành các môn học theo hệ thống tín chỉ [ICT4.1.1.3]
Nhận thấy tính cấp thiết của việc ban hành các chương trình đào tạo phù hợp với
nhu cầu đa dạng của nhiều đối tượng người học, Nhà trường và Khoa đã lên kế hoạch xây
dựng chương trình liên thông ngang giữa các ngành bậc đại học trong khoa [ICT4.1.1.4],
xây dựng chương trình đào tạo hệ liên thông đại học chính quy từ trung cấp [ICT4.1.1.7].
Hằng năm Nhà trường và Khoa luôn có kế hoạch rà soát lại nội dung các chương
trình đào tạo chính quy nhằm theo sát sự thay đổi của tình hình kinh tế xã hội cũng như
cập nhật thường xuyên kiến thức mới [ICT4.1.1.5]. Khoa chuyên môn cũng đã chủ động
có những công văn kiến nghị về việc điều chỉnh về nội dung và phương pháp học của một
số môn học cần thiết, nhằm tăng thời lượng thực hành để sinh viên có nhiều thời gian hơn
rèn luyện kiến thức, kỹ năng [ICT4.1.1.6].
Nhà trường cũng đã thành lập các ban điều chỉnh chương trình đào tạo Hệ Cao

đẳng chính quy, Hệ liên thông ĐHCQ từ cao đẳng, Hệ Liên thông ĐHCQ từ trung cấp,
Hệ Kỹ sư II [ICT4.1.1.8] để điều chỉnh khối lượng và nội dung kiến thức đào tạo phù hợp
và sát với nhu cầu của người học cũng như của xã hội.
Ngoài ra để điều chỉnh các môn học ngày càng phù hợp với chương trình đào tạo,
cung cấp khối kiến thức nền tảng và chuyên môn cần thiết cho người học, Khoa đã có
công văn đề nghị bổ sung thêm các học phần tự chọn để sinh viên có thể đăng ký học
thay cho việc làm đồ án/ khóa luận tốt nghiệp [ICT4.1.1.9], [ICT4.1.1.10].


Chất lượng giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên trong nhà trường
ngày càng được cải thiện và nâng cao nhờ vào các kế hoạch rà soát chương trình đào tạo
vào mỗi năm học [ICT4.1.1.11].
Để xây dựng và hỗ trợ hoạt động đào tạo cũng như hoạt động nghiên cứu khoa học
được chắc chắn và phát triển mạnh mẽ, Nhà trường và Khoa đã thành lập một hội đồng
khoa học và đào tạo riêng của khoa [ICT4.1.1.12]. Hội đồng đã có rất nhiều hoạt động
tích cực để đảm bảo chất lượng đào tạo cho Khoa và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa
học của cả giảng viên lẫn sinh viên trong khoa, góp phần không nhỏ giúp cho sinh viên
tích cực nghiên cứu để đạt được những thành tựu nhất định trong học tập cũng như trang
bị, tích lũy các kỹ năng cần thiết cho công việc sau này.
Cùng với đó, từ năm học 2008 đến 2014, Nhà trường và Khoa luôn thực hiện sát
sao kế hoạch kiểm tra chất lượng đào tạo thông qua việc đánh giá chất lượng môn học và
ra các công văn xây dựng dề cương chi tiết môn học ngày càng phù hợp hơn với tình hình
thực tiễn giảng dạy, học tập và bám sát nhu cầu của người học [ICT4.1.1.13],
[ICT4.1.1.14], [ICT4.1.1.15], [ICT4.1.1.16], [ICT4.1.1.17].
Một trong những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của từng cơ sở
chính là việc hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra ngành đào tạo với những buổi tập huấn
và kế hoạch xây dựng cụ thể, đó là cam kết của các cơ sở giáo dục đại học về chất lượng
đào tạo với xã hội, năng lực của người học sau khi tốt nghiệp, [ICT4.1.2.1], [ICT4.1.2.2],
[ICT4.1.2.3], [ICT4.1.2.4], [ICT4.1.2.5]., [ICT4.1.2.6], [ICT4.1.2.8], [ICT4.1.2.9],
[ICT4.1.2.10], [ICT4.1.2.11], [ICT4.1.2.12], [ICT4.1.2.13]. Song song với việc xây dựng
chuẩn đầu ra, thì việc biên soạn giáo trình cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng
và bắt buộc đối với các trường đại học [ICT4.1.2.14], [ICT4.1.2.15], [ICT4.1.2.16],
[ICT4.1.2.17], [ICT4.1.2.18], [ICT4.1.2.19]. Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý
và chất lượng các hoạt động chuyên môn nhằm khắc phục một số tồn tại thì nâng cao
chất lượng hoạt động chuyên là một trong những nhiệm vụ quan trọng [ICT4.1.2.22],
[ICT4.1.2.23], [ICT4.1.2.24].
Để chất lượng năm học 2014-2015 đảm bảo, khoa HTTTKT đã đề ra một số mục
tiêu về các mặt như: Đánh giá chương trình đào tạo, đề án mở thêm chuyên ngành đào tạo
mới gắn với yêu cầu xã hội, tổ chức tọa đàm, bồi dưỡng cán bộ và công tác HSSV
[ICT4.1.2.25], [ICT4.1.2.26].
Năm 2014 Khoa HTTTKT có kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra sinh viên, đánh giá
hiện trạng sinh viên tốt nghiệp [ICT4.1.2.27], [ICT4.1.2.28], [ICT4.1.2.29].Đánh giá
chuẩn đầu ra sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng năm của mỗi khoa
trong nhà trường.
Vào năm 2010, trường ĐH CNTT &TT đã ban hành danh sách một số môn học thi
trắc nghiệm trên máy tính [ICT4.1.2.30], [ICT4.1.2.36], [ICT4.1.2.37].
Nhà trường có kế hoạch đảm bảo chất lượng cho công tác kiểm tra đánh giá cho
các môn học trong chương trình đào tạo đảm bảo sự nghiêm túc, khách quan trong khâu
kiểm tra đánh giá kết quả học tập và thúc đẩy việc nâng cao chất lượng trong giảng dạy
và học tập, mỗi năm nhà trường yêu cầu các bộ môn xây dựng, hoàn thiện cập nhật ngân
hàng đề thi hay cả vấn đề về kinh phí hỗ trợ xây dựng, nghiệm thu, quản lý, khai thác
ngân hàng đề [ICT4.1.2.31], [ICT4.1.2.32], [ICT4.1.2.34], [ICT4.1.2.35], [ICT4.1.2.38],
[ICT4.1.2.39], [ICT4.1.2.40], [ICT4.1.2.42], [ICT4.1.2.43], [ICT4.1.2.44], [ICT4.1.2.45],
[ICT4.1.2.46], [ICT4.1.2.47], [ICT4.1.2.48], [ICT4.1.2.49], [ICT4.1.2.50], [ICT4.1.2.51],
[ICT4.1.2.52], [ICT4.1.2.53], [ICT4.1.2.54], [ICT4.1.2.56], [ICT4.1.2.57], [ICT4.1.2.58],
[ICT4.1.2.59], [ICT4.1.2.60].
Các ngân đề thi được làm theo đúng quy định của nhà trường, đảm bảo số lượng
câu hỏi, nội dung kiến thức và trọng số đề thi phù hợp với nội dung môn học và nhận
thức của sinh viên.
Năm 2014, Khoa HTTTKT đã tạm dừng sử dụng ngân hàng đề môn Kỹ thuật soạn
thảo văn bản do có sự thay đổi đề cương, nội dung môn học [ICT4.1.2.55].
Để đảm bảo nghiêm túc về các kỳ thi học kỳ, nhà trường đã có công văn về kiểm
tra thi học kỳ, tổng hợp kết quả thanh tra thi [ICT4.1.3.1], [ICT4.1.3.2], [ICT4.1.3.3],
[ICT4.1.3.4], [ICT4.1.3.5], [ICT4.1.3.6].
Để việc tổ chức các kỳ thi được đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan và công
bằng, Nhà trường đã căn cứ vào Qui chế 25 và 43 của Bộ GD&ĐT [ICT4.1.4.1],
[ICT4.1.4.2], để triển khai thực hiện. Ngoài ra, Năm 2014 Nhà trường đã ban hành văn
bản quy định tổ chức thi kết thúc học phần [ICT4.1.4.15]. Trường đã ban hành qui định
về thực hiện quy trình thi, kiểm tra trắc nghiệm trên máy đối với tất cả các hệ đào tạo
[IT4.1.4.6], [ICT4.1.4.10]. Các quy định đã nêu rõ trách nhiệm của từng đơn vị có liên
quan để đảm bảo quá trình đánh giá kết quả môn học được thực hiện khách quan, hiệu


quả và đúng quy chế.
Hiện nay, chương trình đào tạo đã sử dụng đa dạng hóa các hình thức kiểm tra,
đánh giá: Tự luận, trắc nghiệm khách quan, vấn đáp, thi thực hành. Đặc biệt hình thức thi
trắc nghiệm khách quan được nhà trường chú trọng vì hình thức này dễ dàng đánh giá
được toàn bộ nội dung môn học về các mức độ nhận thức (hiểu, biết và vận dụng,…)
[ICT4.1.4.5], [ICT4.1.4.6].
Đối với thực tập cuối khóa, việc đánh giá qua các giai đoạn với nhiều hình thức
khác: bảo vệ khóa luận cuối khóa và các môn thay thế khóa luận. Hiện nay nhà trường
căn cứ vào chất lượng của từng loại hình đào tạo để áp dụng hình thức cụ thể: đối với hệ
đại học chính quy áp dụng hình thức bảo vệ khóa luận cuối khóa theo tỷ lệ sinh viên nhất
định cho từng chuyên ngành học, số sinh viên còn lại phải đi thực tập làm chuyên đề và
học thêm các học phần thay thế [ICT4.1.4.4], [ICT4.1.4.14], [ICT4.1.4.21],
[ICT4.1.4.19], [ICT4.1.4.26], [ICT4.1.4.27], [ICT4.1.4.28], [ICT4.1.4.29], [ICT4.1.4.30],
[ICT4.1.4.31], [ICT4.1.4.32], [ICT4.1.4.33], [ICT4.1.4.34], [ICT4.1.4.35], [ICT4.1.4.36],
[ICT4.1.4.37],các hệ còn lại áp dụng hình thức thực tập làm đề tài và thi tốt nghiệp
[ICT4.1.4.18], [ICT4.1.4.20].
Công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thống nhất cho các khóa.
Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục cũng đưa ra công văn về việc thực hiện
quy chế thi [ICT4.1.4.11]. Bên cạnh đó thông qua các kết quả nghiên cứu khoa học,
chuyên đề, kết quả đi thực tập, thực tế hàng năm của sinh viên đã góp phần đánh giá
được mức độ tích lũy của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và
năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề [ICT4.1.4.24], [ICT4.1.4.25].
2. Những điểm mạnh
Hàng năm, Nhà trường và Khoa thường xuyên có các kế hoạch rà soát và kiểm tra
chương trình đào tạo, có những điều chỉnh và thay đổi cần thiết để phù hợp hơn với nhiều
đối tượng người học và đáp ứng được nhu cầu thực tế của xã hội.
Nhà trường và Khoa đã có kế hoạch xây dựng, nghiệm thu ngân hàng đề thi cho
các môn học và cho từng năm học. Khi có sự điều chỉnh về khối lượng kiến thức và
phương pháp giảng dạy thì Khoa cũng kịp thời có những đề nghị làm mới, chỉnh sửa hay
tạm dừng những ngân hàng đề đó.
Chương trình đào tạo áp dụng đa dạng các hình thức thi và kiểm tra đánh giá. Nội


dung ngân hàng đề đảm bảo đánh giá được các mức độ nhận thức (hiểu, biết, vận dụng)
của sinh viên về nội dung môn học.
Việc tổ chức thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.
Nhà trường và Khoa đã tiến hành lấy phiếu ý kiến phản hồi của cựu sinh viên về
phương pháp kiểm tra đánh giá được sử dụng trong chương trình đào tạo để điều chỉnh
phương pháp dạy học và nội dung kiến thức phù hợp hơn với nhu cầu và thực tiễn của xã
hội.
3. Những tồn tại
Nhà trường chưa thường xuyên lấy phiếu ý kiến phản hồi của cựu sinh viên về
phương pháp kiểm tra đánh giá được sử dụng trong chương trình đào tạo.
Nhà trường chưa triển khai lấy ý kiến của giảng viên về các hình thức kiểm tra
đánh giá đã và đang thực hiện tại Bộ môn/Khoa
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
Nhà trường nên tổ chức lấy phiếu ý kiến phản hồi hàng năm của cựu sinh viên và
giảng viên về phương pháp kiểm tra đánh giá được sử dụng trong chương trình đào tạo để
tổng hợp và ghi nhận những ý kiến hữu ích, từ đó đưa ra các phương án kiểm tra, đánh
giá phù hợp hơn nữa.
Định kỳ từng năm học các bộ môn và khoa triển khai đánh giá chất lượng đề thi
thông qua việc thống kê phân tích định lượng các kết quả thi của sinh viên thuộc nhiều
hình thức đào tạo để kịp thời chỉnh sửa và bổ sung.
5. Tự đánh giá: Mức 3


Tiêu chí 4.2. Các tiêu chí đánh giá kết quả học tập được công bố rộng rãi tới người
học.

1. Mô tả
Nhà trường luôn công bố tới người học các tiêu chí đánh giá kết quả học tập một
cách công khai và rộng rãi nhất. Người học được nhà trường thông báo về các tiêu chí
đánh giá kết quả người học [ICT4.2.4].
Việc thông báo các tiêu chí đánh giá kết quả người học được công bố rộng rãi đến
sinh viên vào các đợt học tuần giáo dục công dân, học chính trị đầu khóa [ICT4.2.2.7],
[ICT4.2.2.8], [ICT4.2.2.9], [ICT4.2.2.10], [ICT4.2.2.11].
Các tiêu chí này sẽ được công bố qua các sổ tay sinh viên [ICT4.2.2]
Kết quả học tập của sinh viên được thông báo tới sinh viên qua hệ thống website,
trang cá nhân của mỗi sinh viên.
2. Những điểm mạnh
Chương trình đào tạo đảm bảo có 100% môn học có đề cương chi tiết. Đề cương chi
tiết được đưa lên website của Trường.
Trường đã ban hành cuốn sổ tay sinh viên và sinh viên được nhận ngay sau khi nhập
học.
Nhà trường thường xuyên rà soát các hình thức kiểm tra đánh giá đáp ứng được yêu
cầu thực tế và đảm bảo tính khách quan.
Nhà trường thường xuyên tổ chức các tuần học công dân đầu khóa để phổ biến các
quy định, quy chế đạo tạo.
Nhà trường đã xây dựng các văn bản quy định về việc công bố rộng rãi các tiêu chí
đánh giá kết quả học tập và công khai kết quả học tập.
Nhà trường thường xuyên lấy ý kiến phản hồi của người học qua đó có những điều
chỉnh về các hình thức kiểm tra đánh giá.
3. Những tồn tại
Nhà trường chưa triển khai lấy ý kiến của giảng viên về các tiêu chí kiểm tra đánh
giá kết quả học tập đã và đang thực hiện đối với từng môn học trong chương trình đào
tạo.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng


Nhà trường triển khai lấy ý kiến của giảng viên về các tiêu chí kiểm tra đánh giá
kết quả học tập đã và đang thực hiện đối với mỗi môn học trong chương trình đào tạo.
Trường tiếp tục công bố, phổ biến các tiêu chí kiểm tra đánh giá tới người học qua
các hình thức: Đưa đề cương môn học lên website của trường, đưa quy định về kiểm tra
đánh giá vào sổ tay sinh viên và quán triệt tới sinh viên qua các buổi sinh hoạt lớp.
5. Tự đánh giá: Mức 3

Điểm đạt được
của tiêu chíThang điểmx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×