Tải bản đầy đủ

MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
(Font size : 16)
Tên đề tài:
.................................
(Font size : 20, 1,5 Line)

NGÀNH:
KHOA:
HSSV thực hiện:
Lớp:
GVHD:
(Font size : 14)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2016
(fone chữ 13: in nghiêng)

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN CHUNGTRONG VIỆC LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
A. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU, THỰC TẬP
 Tuần 1 và 2:
Xác định đề tài và làm quen với công việc tại nơi thực tập
Thông qua Đề cương
Nắm cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và các mối quan hệ giữa các đơn vị
Tìm hiểu quy trình …
 Tuần 3 và 4:
Lập và thông qua dàn bài
Sưu tầm số liệu và tài liệu để viết báo cáo thực tập.
 Tuần 5 và 6
Dự thảo Báo cáo
Bổ sung, điều chỉnh, sửa chữa
 Tuần 7, 8:
Xin nhận xét của nơi thực tập
In ấn, đóng quyển
Nộp theo quy định
Tóm tắt Báo cáo và chuẩn bị trình bày
B. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY
Để thống nhất mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp, Trung tâm thực tập hướng dẫn hình thức trình
bày báo cáo thực tập như sau:
1.

Trang bìa chính:

2.

Trang bìa phụ (bìa lót)

3.

Trang “Lời cảm ơn”

4.

Trang “Nhận xét của đơn vị thực tập”

5.Trang “Nhận xét của giáo viên hướng dẫn”

6.

Nhận xét của Giảng viên phản biện

7.

Mục lục

8.

Phần nội dung của báo cáo thực tập tốt nghiệp

9.

Phần kết

10. Tài liệu tham khảo
11. Phụ lục (nếu có)
 Sinh viên lưu ý:


1.

Bìa chính: làm bằng giấy cứng (có bọc bằng bìa kính: khoa Nghệ thuật màu vàng, Du lịch
màu đỏ, khoa Ngôn ngữ anh và Đông Phương học và kinh tế màu xanh).

2.

Bìa phụ: được bố cục như bìa chính nhưng được in trên giấy trắng thông thường.

3.

Lời cảm ơn: lời cảm ơn cần chân thành, không khuôn sáo, chỉ nên dành cho những

người thực sự giúp đỡ việc hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp, do đó không nên
liệt kê ra quá nhiều người, làm mất ý nghĩa của lời cảm ơn.
4.

Trang nhận xét của cơ quan, doanh nghiệp thực tập: có chữ ký của người có trách nhiệm và
đóng dấu tròn của cơ quan, doanh nghiệp. (xem Phụ lục)

5.

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn (xem Phụ lục)

6.

Nhận xét của giáo viên phản biện (xem Phụ lục)

7.

Mục lục: (tối đa 2 trang)

8.

Bảng chữ viết tắt

9.

Nội dung gồm: phần mở đầu, các chương và phần kết luận; tối thiểu 30 trang đối với học
sinh trung cấp và 40 trang đối với sinh viên cao đẳng, không kể hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng,
phụ lục.

10.

Tài liệu tham khảo: chỉ liệt kê các tài liệu đã được người viết thực sự tham khảo để

thực hiện báo cáo và được ghi theo thứ tự abc với chuẩn là tên. Ví dụ:
- Nếu là sách: Họ tên tác giả, tên sách (chữ nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản,

năm xuất bản. Cụ thể: Nguyễn Ngọc Nam, Nghệ thuật ứng xử, NXB Thanh niên, Hà Nội,
2010
- Nếu là bài báo trong tạp chí hoặc tập san: Họ tên tác giả, tên bài báo (trong ngoặc
kép), tên tạp chí (in nghiêng), năm xuất bản, số tạp chí.
11.

Phụ lục (nếu có): phụ lục ghi các nội dung có lien quan đến báo cáo nhưng không
tiện để ở trong phần nội dung do quá dài. Nếu có nhiều hơn 2 phụ lục thì các phụ lục
phải được phân biệt hoặc bằng số (Phụ lục 1, Phụ lục 2,...) hoặc bằng chữ cái (Phụ
lục A, Phụ lục B, ...) và có tên.

C. CÁCH TRÌNH BÀY
1. Đánh máy và in một mặt trên khổ giấy A4 không xén lề
2. Nội dung: chữ thường, sử dụng bảng mã Tiếng Việt Unicode (Times New Roman)
hoặc VNI (VNI-Times), cỡ chữ 13, dãn cách dòng là 1,5 lines. Các tiêu đề, đề mục có thể sử dụng
chữ in, cỡ chữ to hơn chữ thường hoặc in đậm, nghiêng, gạch dưới.
Định lề trang giấy:
Top: 2 cm
Left: 3,5 cm
Header: 2 cm


Right: 2 cm
3. Các bảng biểu có thể tăng giảm cỡ chữ để phù hợp với khổ giấy. Các bảng biểu đặt
theo chiều ngang thì đầu bảng đặt ở lề trái
4. Số thứ tự trang đặt ở lề dưới, đánh số trang bắt đầu từ phần nội dung đến hết phần kết
luận, phần phụ lục không đánh số trang
5. Trình bày chương mục như sau:
CHƯƠNG 1
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
6.

Header & footer: sinh viên chỉ viết họ và tên ở phần dưới gốc bên tay phải ở tất cả

các trang.


LỜI CẢM ƠN- (TRANG 1)


……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………
Sinh viên thực hiện


NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP (TRANG 2)


……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………
…………
Ngày …. tháng …. năm ……
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN – ĐÁNH GIÁ VÀ CHẤM ĐIỂM (TRANG 3)


……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Ngày …. tháng …. năm …
Giảng viên hướng dẫn
(ký tên ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN (TRANG 4)


……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Ngày …. tháng …. năm …
Giảng viên phản biện
(ký tên ghi rõ họ tên)

NỘI DUNG BÀI BÁO CÁO (trang 5,…….)
(riêng đối với khoa Ngoại ngữ và Đông Phương học phần nội dung báo cáo
công việc làm bằng ngôn ngữ chuyên ngành ví dụ: tiếng trung, tiếng anh
…..)
MỤC LỤC
LỜI MỜ ĐẦU (đánh số trang từ Lời mở đầu)

1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ……………………
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 Nơi thành lập, thời gian thành lập, loại hình doanh nghiệp, địa chỉ/điện thoại trụ sở chính…..

1.2.

Nhiệm vụ và chức năng của Đơn vị/ Doanh nghiệp;

1.3. Hệ thống tổ chức của ĐV/DN
1.3.1.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

 Đánh giá về cách tổ chức quản lý
1.3.2.
1.4.

Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban

Tổng quan về tình hình nhân sự của ĐV/DNSố lượng, trình độ, loại hợp đồng ký với ĐV/DN (dài hạn, ngắn hạn, thời vụ…), cơ cấu
theo độ tuổi, theo trình độ……

1.5. Tổng quan về lĩnh vực hoạt động của ĐV/DN
1.6. Tầm quan trọng của hoạt động ………………….... đối với ĐV/DN


Làm nổi bật lý do chọn đề tài

1.7. Một số kết quả hoạt động chủ yếu của ĐV/DN từ 2014 -2016


-

Doanh thu, Lợi nhuận trước/sau thuế, tỷ suất lợi nhuận /doanh thu, tỷ suất lợi nhật trên chi
phí…..--> đánh giá xu hướng thay đổi và các yếu tố ảnh hưởng tích cực/tiêu cực tới các chỉ
tiêu này:

CHƯƠNG 2: MÔ TẢ VÀ PHÂN TÍCH ……………………….. TẠI CÔNG TY………..
2.1

Giới thiệu về bộ phận thực tập…….

2.2

Phân tích tình hình bộ phận:
2.2.1 Quy trình công việc, cách thức (các biểu mẫu thực hiện công việc)….
2.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá …
( Phần này tuỳ từng công việc thực hiện cụ thể)

2.3

Đánh giá chung về …..( phân tích các công việc này đã đuợc thực hiện hiệu quả chưa?)
2.3.1 Ưu điểm
2.3.2 Nhược điểm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ …………………..
3.1. Triển vọng và mục tiêu phát triển của bộ phận / công ty (trong đó phải nói rõ về hoạt động đang
NC)
3.2. Một số kiến nghị nhằm………………………………………………………….
- Kiến nghị đuợc rút ra từ việc phân tích tình hình ở chương 2
PHẦN KẾT
TÀI LIỆU THAM KHÀO
PHỤ LỤC

Ghi chú :
-

Phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, Cách dòng 1.5 line

-

Trang bìa: Khoa Du lịch (màu đỏ); Khoa Kinh tế và Khoa Ngoại ngữ (màu xanh); K.NT –
MTCN (màu vàng)

-

Sinh viên Khoa Ngoại Ngữ phải có phần tóm lược về báo cáo bằng ngôn ngữ chuyên ngành
được đào tạo.


PHẦN I – NHẬT KÝ THỰC TẬP
(Được ghi chép hàng ngày, hoặc hàng tháng theo từng công việc được phân công theo
thời gian hàng tuần, hàng tháng)
Ngày
tháng

Nhiệm vụ được phân
công

Nhận xét của cán
bộ đơn vị phụ
trách thực tập

Ký tên


II. KHẢ NĂNG – THÁI ĐỘ LÀM VIỆC VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC:
Đánh giá theo 5 mức độ: Thang điểm 10/100
Họ và tên:……………………………….MSSV:……………………Lớp:………………

Cơ quan thực tập:……………………………………………………………………
Yếu: dưới 5

Khá: 7 – 7,9

Trung bình: 5 – 6,9

Giỏi: 8 – 8,9

Xuất sắc: 9 – 10

1. Những đánh giá cụ thể:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tiêu chí đánh giá
Thực hiện đầy đủ các yêu cầu cần thiết
Mức độ thành thục các thao tác
Kỹ năng sử lý tình huống
Khả năng tiếp thu, nắm bắt yêu cầu mới
Tính chủ động trong công việc
Tinh thần trách nhiệm đối với công việc
Mức độ hòa hợp thân thiện với đồng sự trong bộ phận
Tác phong làm việc
Chất lượng thực hiện công việc được giao
Khả năng giao tiếp công chúng
Điểm trung bình:

Điểm số

Điểm chữ

2. Nhận xét khác (nếu có):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
PHỤ TRÁCH
CỦA BỘ PHẬN THỰC TẬP
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày … tháng … năm 2012
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


KẾT LUẬN
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………
………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×