Tải bản đầy đủ

Bao cao thc hin quy trinh

BỘ Y TÊ
VIỆN GIAM ĐỊNH PHÁP Y
TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2013

BÁO CÁO
Về việc kiểm tra việc thực hiện quy trình báo ăn và thanh quyết toán tiền ăn
của người bệnh trong tháng 05 năm 2013
Thực hiện sự chỉ đạo của Viện trưởng về việc kiểm tra việc thực hiện
quy trình báo ăn và thanh quyết toán của người bệnh tại viện trong tháng 05
năm 2013. Phòng điều dưỡng xin báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

I. Kết quả kiểm tra
- Đối chiếu phiếu chấm cơm của từng người bệnh với phiếu báo ăn
hàng ngày của các khoa:
+ Khoa BBCB, khoa KB khớp
+ Khoa GĐ chưa khớp cụ thể như sau:
Ngày tháng Phiếu chấm
Phiếu báo
Dinh dưỡn
Ghi chú
cơm
ăn
xuất
03/05
10
11
11
+1
05/05
11
10
10
-1
06/05
11
10
10
-1
10/05
10
11
11
+1
11/05
11
18
12
+1
12/05
11
13


13
+2
18/05
19
18
18
-1
19/05
19
18
18
-1
20/05
19
18
18
-1
21/05
18
19
19
+1
22/05
18
17
17
-1
23/05
20
18
18
-2
24/05
20
19
19
-1
30/05
22
21
21
-1
31/05
22
21
21
-1
Tổng số
-5
* Tổng số BN chấm cơm trong khoa là 31. Gửi phiếu chấm cơm lên
phòng TCKT là 29 ( thiếu 02 phiếu chấm cơm của bệnh nhân là: Đỗ Quang
Cảnh “09 xuất” và Bùi Văn Toán “05 xuất”).


* So sánh giữa phiếu chấm cơm của BN với sổ ban giao dinh dưỡng là
thiếu 18 xuất do khoa báo sai.
- Đối chiếu giữa phiếu quyết toán TCKT với tổng số xuất ăn của bệnh
nhân:
+ Phiếu quyết toán: 2421
+ Tổng số xuất ăn của bệnh nhân đã báo(đã bao gồm xuất lưu mẫu):
2423 (Dinh dưỡng báo thiếu 2 xuất sữa của ngày 14/05).
+ Tổng số phiếu châm cơm thực tế (đã bao gồm xuất lưu mẫu): 2441
(thiếu 18 xuất ở khoa giám định do báo thiếu và thiếu phiếu chấm cơm).
II. Kết luận.
- Tổ dinh dưỡng báo thiếu 02 xuất nên không khớp với phiếu quyết
toán.
- Khoa Giám định báo thiếu 18 xuất nên không khớp giữa phiếu chấm
cơm với phiếu quyết toán.
III. Kiến nghị
1. Đề nghị các khoa lâm sàng thực hiện báo ăn chính xác. Phiếu chấm
cơm phải ghĩ rõ ràng, chi tiết chế độ ăn. Hàng tháng phải phối hợp với tổ
dinh dưỡng đối chiếu giữa báo ăn và giao nhận xuất ăn trong tháng. Phối
hợp với phòng TCKT đối chiếu phiếu chấm cơm, phiếu báo ăn và tổng số
xuất ăn trong tháng.
2. Tổ dinh dưỡng thực hiện bàn giao chính xác xuất ăn cho các đơn
vị. Sổ sách phải ghi chép rõ ràng, không tẩy xóa. Hàng tháng phối hợp với
các khoa lâm sàng đối chiếu giao nhận xuất ăn hàng ngày, phiếu báo ăn và
tổng số xuất ăn trong tháng.
3. Phòng TCKT chủ động phối hợp với các khoa lâm sàng đối chiếu
phiếu chấm cơm, phiếu báo ăn và tổng số xuất ăn của bệnh nhân trong
tháng. Phối hợp với tổ dinh dưỡng đối chiếu tổng số xuất ăn và phiếu quyết
toán.
Nơi gửi:
- Ban lãnh đạo viện,
- Lưu PĐD.

TM. PHÒNG ĐIÊU DƯỠNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×