Tải bản đầy đủ

Bao cao thc hanh hoa ly

21/10/2016

Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu
 Search...

LO G I N

SIGN UP

DOC

Báo cáo thực hành hóa lý
UPLOADED BY

VIEWS

Sang Nguyen

4,636

Báo cáo thực hành hóa lý


   CONNECT TO DOWNLOAD
GET DOC28 Pages

READ PAPERhttp://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

1/24


21/10/2016

Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu

http://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

2/24


21/10/2016

Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu

http://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

3/24


21/10/2016Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu

http://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

4/24


21/10/2016

Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu

http://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

5/24


21/10/2016

Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu

http://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

6/24


21/10/2016

Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu

http://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

7/24


21/10/2016

Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu

http://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

8/24


21/10/2016

Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu

http://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

9/24


21/10/2016

Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu

http://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

10/24


21/10/2016

Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu

http://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

11/24


21/10/2016

Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu

http://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

12/24


21/10/2016

Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu

http://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

13/24


21/10/2016

Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu

http://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

14/24


21/10/2016

Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu

http://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

15/24


21/10/2016

Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu

http://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

16/24


21/10/2016

Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu

http://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

17/24


21/10/2016

Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu

http://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

18/24


21/10/2016

Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu

http://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

19/24


21/10/2016

Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu

 

T9: ";I C1)Chuyn 0h6 là gì ? Có mấy lo"i chuyn 0h6M cho 'L d/ ?
,Dhu"9n >h '! auá tQ6nh chu"9n t; >h n!" _ng >h khác.
,D  'o-i chu"9n >h :
Ko-i U : '! auá tQ6nh chu"9n >h kl1 theo _< iến thiSn nhE" #Gt
củ đ-o h!1 7c U thế nhi&t đ[ng.
Ko-i  : '! auá tQ6nh chu"9n >h kl1 theo _< iến thiSn nhE" #Gt
củ đ-o h!1 7c  thế nhi&t đ[ng.
2)Fi điều kiXn nào !hì ∆  đ#Hc !Lnh !heo cIng !h@c N
∆ 9 

 ln9 ^ _  78  +  = 
y> dụng khi : c?n 0ng 'Cng ‚ hAi h" tinh th9 , hAi.

http://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

20/24


21/10/2016

Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu

y> dụng khi : c?n 0ng 'Cng ‚ hAi h" tinh th9 , hAi.
,)=ình `n á0 có '6i !a gì !ong 0hang !hL nghiXm ?
ƒ6nh sn á> c #i tQq gi2 cho á> _u%t sn định tQong >hqng th/ nghi&1.
III. PHẦN TH>C NGHI?M $
1.D8/ (8 $
,ƒ6nh ch ch%t 'Cng
,mng _inh h!n
,hi&t kế
,ƒ6nh Eo hi91
,’n á>
,Lh
,Đln cn
2. C6() `Z $ thiết ị á> _u%t hAi •o hq :
@h\n " hAi g1 : ƒ6nh  cs đ9 ch ch%t 'Cng nghiSn cu8 1[t cs đ9
cT1 nhi&t kế8 1[t cs đ9 cT1 _inh h!n hi 'ưu.
@h\n th" đsi á> _u%t #! đo á> _u%t : 1 c 1á" h]t ch?n kh4ng8 6nh
sn á>8 các kh đ9 c th9 ni h& thng ch?n kh4ng #$i kh/ au"9n h" >h\n
 " hAi.

 

Piến h!nh : Đng kh V8 1b kh f Qi cho 1á" h]t ch?n kh4ng ch-"
đ9 á> _u%t tQ4ng h& giE1 d\n. PQong khi h& đ• đ-t đưBc đ[ ch?n kh4ng nh%t
định th6 đng kh f '-i8 tTt 1á". Lhi á> _u%t tQong h& 0ng á> _u%t Sn ngo!i
kh/ au"9n th6 1c thủ" ng?n b  nhánh au ng ch2 u ngng nhu. [ chSnh
'&ch 1c thủ" ng?n tQSn á> kế ch/nh '! đ[ chSnh '&ch gi2 á> _u%t kh/ au"9n
#! á> _u%t củ h&.
@ w (@k ‚ h) 11Hg

@k  : y> _u%t kh/ au"9n

iá tQị @k  đGc tQSn á> kế c tQong >hqng th/ nghi&1.
Đ9 ngu"Sn ch%t 'Cng tQong h&8 dIng đln cn đun nng ch%t 'Cng tQong
 6nh c\u8 theo d“i nhi&t đ[ _4i. Lhi n!o th%" nhi&t đ[ ng;ng th" đsi th6
'%" nhi&t đ[ đ #!o Eng đng thi ghi giá tQị h tQSn á> kế. *u đ tiế> tục
đun ch%t 'Cng b á> _u%t co hAn 0ng cách điều ch{nh kh f th7t t; t; cho
kh4ng kh/ #!o h& đ9 á> _u%t củ h& tJng 'Sn +M11Hg (tc '! h giE1 ung
+M11) Qi đng kh '-i. Đun cho ch%t 'Cng _4i b á> _u%t 1$i. hi nhi&t đ[
#! chiều co h tưAng ng. D như #7" ghi các nhi&t đ[ khác nhu b các á>
_u%t khác nhu cho đến khi á> _u%t tQong h& 0ng á> _u%t ngo!i kh/ au"9n.
Chú ý : PQư$c khi tiến h!nh th/ nghi&1 >hEi thZ đ[ k/n củ h& thng
 0ng cách h]t ch?n kh4ng củ h& thng Qi kh ch=t #n f8 #n V. Đ9
tQong ,UM >h]t. ếu th%" chiều co 1c thủ" ng?n kh4ng th" đsi e1 như

http://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

21/24


21/10/2016

Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu

tQong ,UM >h]t. ếu th%" chiều co 1c thủ" ng?n kh4ng th" đsi e1 như
h& thng đ• k/n ho!n to!n. Dho nư$c au _inh h!n 'iSn tục đ9 '!1 '-nh hAi.
h(11Hg)

@ w @k  , h

'g@

tMD

PML

UvP

+

33V

.

f

3

M.MMV+

3VM

3VM

.VM

VU

3+

M.MMV3

33V

+

.r

V3.

3r.

M.MMVU

3MM

+rM

.rr3

Vf.

3rM.

M.MMff

rM

MM

.r

VV

3rU

M.MMff

r

3+

.fV

V.

3r.

M.MMfr

UVf

f3

.fV

U.

3r+.

M.MMf+

U+r

rU+

.fVV

+

3rf

M.MMf3

UMf

r3

.VU

.

3rV.

M.MMfU

rf

r3

.V+U

f.

3fM.

M.MMfM

M

frM

.VVU

UMM

3f3

M.MMrV

 

IV.X " KẾT @U: $
PQSn cA _b nh2ng d2 ki&n thu đưBc ?" dhụ thu[c củ 'g@
#!o UvP

'g@

tgw ,UMM.f

UvP

Báo cáo thực hành hóa lý

http://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

 D O W N LO A D

22/24


21/10/2016

Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu

 

,< #!o đ thị t c: RwUMM.f   ∆ ) 

  U

= +8f.UMM8fw rUM8f ()

,< #!o c4ng thc t c‘ng t/nh đưBc :
 hi&t h hAi củ nư$c: ∆ )  =


+8OfO8 U8  'g
8 

 9 
 9 U

wUMU(c'v1o') ()

− 8 U

P; () #! () _u" Q : *i _ gi2 t/nh theo đ thị thc4ng thc '! :
*w

∆ ) U − ∆ )  
∆ ) 

.UMM =

rUM8f − UMU
 
.UMM = O8MOn
UMU

Vjk: ∆ )  = UMU ± UU(c'v1o')
V. NHLN XT C GIÁO VIN HƯNG DQN$
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

 

http://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

23/24


21/10/2016

Báo cáo thực hành hóa lý | Sang Nguyen ­ Academia.edu

Job Board

About

Press

Blog

People

Papers

Terms

Privacy

Copyright

 We're Hiring!

 Help Center

Find new research papers in: Physics Chemistry Biology Health Sciences Ecology Earth Sciences Cognitive Science Mathematics Computer Science
Academia © 2016

http://www.academia.edu/8261909/B%C3%A1o_c%C3%A1o_th%E1%BB%B1c_h%C3%A0nh_h%C3%B3a_l%C3%BD

24/24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×