Tải bản đầy đủ

BAO CAO THANG 3 TUAN ANH

大大大大大大大大大大大大
大大大大大大 大大大

大大大大大大大大大大

大大大大大大□大大大大大 ■大大大大大大大大大 ( 大 ) 大大大
大大大大大大大大 大 大 大 大 大 大 大 大 大大大大大大大大大大
大大大大大大大 2015 .0 6 . 01 ~ 2015 .0 9 . 01 大大大大大大大大大大大 大
大大大大大大大大 大 大 大 大 大

大大

大大大

大大大大大大 大大大大大大大大大 DCS 大大大大大


(大) 大

(大) 大
( 大

(大) 大

(大) 大

大 )大大大P0002703 大大大大大
大大大大大大大大大大大大大大大 1.大大大大大大 2.大大大大大大大大大大 3.大大大大 4.大大大大大
大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大

1


大大


大大大大……………………………………………………………………
3
大大大大大大大大大大大 DCS 大大大大大……………………

4

( 大 ) 大 大 大 DI 大 大 … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3
( 大 ) 大 大 大 D0 大 大 … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
5
(大)大大大 AI 大大……………………………………………
9
1. 大大 HART 大大
9
2. 大大 RTD 大大
11
3. 大大 TC 大大
13
( 大 ) 大 大 大 A0 大 大 … … … … … … … … … … … … … … … … … …
15
大 大 大 大 大 大 …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
16
大 大 大 大 大 大 …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
16

2


大大大大
Hệ thống DCS của nhà máy nhiệt điện của công ty Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa
Hà Tĩnh là một hệ thống điều khiển cao,cấu hình linh hoạt,tỷ lệ lỗi thấp,ưu tiên tính
vận hành và khả dụng.
Hệ thống gồm có 4 loại tín hiệu chính đó là tín hiệu DI(digital input),DO (digital
output) và AI(analog input),AO(analog output).
Tín hiệu DI,DO dùng để điều khiển đóng mở các van,tín hiệu AI,AO theo dõi hiện
thị .Điều khiển đóng mở các van theo mức,đồng hồ đo mức,đồng hồ đo áp suất,đồng
hồ đo lưu lượng...
Để đảm bảo độ chính xác và linh hoạt cao trước khi vận hành cần phải kiểm tra tín
hiệu truyền về của DCS

MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN DCS

3


PHÒNG DCS TỔ ĐỐT THAN 2
II.KIỂM TRA TÍN HIỆU TRUYỀN VỀ
(I)
KIỂM TRA TÍN HIỆU DI(digital input)
1.Các bước chuận bị:
Gồm 2 người :một người thao tác kiểm tra trên màn hình DCS,một người thao tác tủ
đấu dây MRP

4


2.Tiến hành:
Bước 1:mở sơ đồ logic của tín hiệu DI của tín hiệu cần kiểm tra trên màn hình DCS

5


Bước 2:chập mạch cầu đấu của tín hiệu cần test ở tủ đấu dây MRP

CHẬP MẠCH TÍN HIỆU
Bước 3:kiểm tra tín hiệu hiệu truyền về trên sơ đò logic của tín hiệu đang kiểm tra,nếu
không có tín hiệu cần kiểm tra cầu chì,dây đấu nối,card DI của thiết bị

6


CẦU CHÌ TÍN HIỆU DI

CÁC CẦU ĐẤU DÂY CỦA TÍN HIỆU DI

(II)

KIỂM TRA TÍN HIỆU D0

7


1. Chuận bị:
- Gồm 2 người một người thao tác kiểm tra trên máy tính và một người thao tác
và kiểm tra ở tủ LRP
- Đồng hồ đo thông mạch

2. Tiến hành
Bước 1:mở tín hiệu DO cần kiểm tra và cấp tín hiệu ra hiện trường với mức 1

8


Bước 2:Kiểm tra tín hiệu cấp ra hiện trường có thông mạch không ở tủ LRP

Nếu không thông mạch thi chưa có tín hiệu cấp từ DCS ra hiện trường,tiến hành kiểm
tra cầu chì Card DO,dây đấu,Rowle của thiết bị

(III) KIỂM TRA TÍN HIỆU AI
1. HART
-chuận bi:gồm 2 người một người thao tác kiểm tra trên máy tính một người thao tác
kiểm tra ở tủ đấu dây MCP.một đồng hồ cấp dòng 4-20Ma

9


-Tiến hành:
Bước 1:Mở sơ đồ logic của tín hiệu AI cần kiểm tra

Bước 2:cấp dòng từ 4-20mA tùy theo range của thiết bị vào cầu đấu của tín hiệu ở tủ
MRP

Bước 3:Kiểm tra tín hiệu trên sơ đồ logic có tương ứng từ 0-100% với tín hiệu cấp 420Ma không
Nếu không tương ứng hoặc không có tín hiệu truyền về kiểm tra dây đấu,cầu chì.card
AI của thiết bị

10


2 . RTD(Resistance Temperature Detector)
-Chuận bị:Gồm 2 người một người thao tác kiểm tra trên máy tính,một người thao tác
kiểm tra trên tủ đấu dây MCP,một đồng hồ cấp nhiệt độ FLUKE

11


-Tiến hành:
Bước 1:mở sơ đồ logic của tín hiệu RTD cần kiểm tra

Bước 2:Cấp nhiệt độ cần kiểm tra vào cầu đấu của tín hiệu cần kiểm tra trong tủ MCP

Bước 3:Kiểm tra tín hiệu trên sơ đồ logic nhiệt độ có tương tứng với nhiệt độ đang

12


cấp không,nếu không đúng kiểm tra lại đấu dây,card RTD cần kiểm tra

3.TÍN HIỆU AI CỦA NHIỆT ĐỘ TC
-Chuận bị:gồm 2 người một người thao tác kiểm tra trên máy tính và một người thao
tác kiểm tra trên tủ HCU
-Tiến hành:
Bước 1: mở sơ đồ logic của tín hiệu TC cần kiểm tra

13


Bước 2:đấu và cấp nhiệt độ cần kiểm tra trên card TC ở tủ HCU

Bước 3:Kiểm tra nhiệt độ nhận được trên sơ đồ logic có tương ứng với nhiệt độ cấp
hay không
Nếu không tương ứng thì kiểm tra lại dây cấp,Card TC tương ứng,dây đấu nối

14


(IV) KIỂM TRA TÍN HIỆU AO
1. Chuận bị: Gồm 2 người một người thao tác kiểm tra trên máy tính và một người
thao tác kiểm tra tủ đấu dây của tín hiểu AO cần kiểm tra.một đồng hồ đo dòng
2. Tiến hành:
Bước 1: mở sơ đồ logic của tín hiệu AO cần kiểm tra và cấp các mức từ 0-100% tùy
theo range của thiết bị

Bước 2: Kiểm tra tín hiệu nhận được (4-20Ma) có tương đương 0-100%

15


Nếu không có tín hiệu kiểm tra lại dây đấu ,cầu chì và card của tín hiểu cần kiểm tra.

III.NHẬN XÉT
Nhà máy nhiệt điện của công ty Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là một hệ
thống hiện đại,mang tính tự động hóa cao,một hệ thống điều khiển linh hoạt,tính vận
hành cao
Tín hiệu DI,AI giúp con người giám sát tự động các thiết bị ngoài hiện trường,các tín
hiệu DO,AO giúp người vận hành thiết bị tự động,dễ dàng linh hoạt và độ chính xác
cao
Tôi cảm thấy đây là một môi trường làm việc lý tưởng,chuyên nghiệp,tự động hóa cao
giúp tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tế
IV.Ý KIẾN ĐỀ XUẤT
Qua 3 tháng làm việc tôi được tạo điều kiện tốt để học hỏi kinh nghiệm cũng như làm
việc.Để công việc tốt và đạt hiệu quả hơn kính mong xưởng trưởng tạo nhiều điều
kiện đi hiện trường và các khóa đào tạo tìm hiểu và học hỏi các thiêt bị ở nhà máy
điện và trang bị đầy đủ các trang thiết bị để làm việc cho tính hiệu quả cao.Xin chân
thành cảm ơn!

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×