Tải bản đầy đủ

Bao cao nhom 6 IT06 doc

BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
……………………………………………………………………………………..

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN : CSDLQH
Tên đề tài: Tìm hiểu về khóa và giải thuật tìm khóa trong CSDLQH

GVHD:Ths. VŨ THỊ VUI

Nhóm 6 : Đỗ Văn Quyền
Tô Xuân Quân
Phạm Chí Tặng


Khóa và giải thuật tìm khóa
1) Đỗ Văn Quyền
Tìm hiểu chung về khóa và giải thuật tìm khóa
2) Tô Xuân Quân
Tìm hiểu chung về khóa và giải thuật tìm khóa
3) Phạm Chí Tặng

Tìm hiểu chung về khóa và giải thuật tìm khóa

I.Khoá và giải thuật tìm khoá
a.Khái niệm khoá


- khái niệm căn bản
Cho R={A1,A2,A3…An}
Cho K là tập con của R
Cho r là quan hệ trên R
t1,t2 là hai bộ bất kỳ
Khi đó K gọi là khoá nếu như t1 t2 thì t1[k]
t2[k]
Là siêu khoá khi:  K’  K

-khái niệm theo phụ thuộc hàm
cho Cho R={A1,A2,A3…An}
cho k  R


cho F là f tập phụ thuộc hàm
Khi đó : k la khoá nếu
+kàR
+  K’  K

b. giải thuật tìm khoá
*ứng dụng:cho phếp xác định được khoá của một quan hệ
dựa trên tập phụ thuộc hàm
*bài toán:


cho R là quan hệ
F là tập phụ thuộc hàm
yêu cấu: tìm khoá của R dựa trên F
• Các bước:
b1: liệt kê các phần tử vế trái của phụ thuộc hàm F: L
liệt kê các phần tử vế phải của phụ thuộc hàm F:R1
b2: lấy R\R1=thuộc tính x // trong khoá phả chứa x
L giao R1=y
b3:tính bao đóng x+:
x+=R thì kết luận x là khoá
nếu x+R
chuyển sang bước 4

b4: ghép x với từng phần tử y
Sau đó thực hiên như bước 3
Ví dụ: Cho lược đồ R = (A, B, C, D, E, G) và tập phụ
thuộc hàm F gồm các phụ thuộc hàm sau:


AB à C, D à EG,C à A,BE à C,BC à D,CG à
BD
ACD à B,
Tìm khoá?
Vd2: cho Q=(A,B,C,D,E,G,H,I)
F=(A à BC,D à EG,AE à H,BD à I)
a. kiểm tra A à I
b. Tính bao đóng AE
c. Tìm khoá

Ví dụ 3: cho R=(MNPQSU)
F={M à NP,P à NQ,MN à S,NS à UQ}
a.kiểm tra M à Q?


b.tính bao đóng của P
c. Tìm khoá
Ví dụ 4: cho R=(ABCDEG)
F={AB à C,AC à DE,C à BG,D à EG}
a.kiểm tra AB à E
b.tính bao đóng của AC
c.tìm khoáTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×