Tải bản đầy đủ

Bao cao ngay 10 06 2013

Công ty cptvgsclct.tl
T Vấn giám sát Đoạn 1

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 04-06/2013/TVĐ1
V/v: Báo cáo tiến độ thi công
Vũng Tàu, ngày 10 tháng 06
đến 09/06/2013 Đoạn 1 năm 2013
thuộc dự án đờng liên cảng
Cái Mép-Thị Vải
Kính gửi: Ban Quản lý dự án đờng liên cảng Cái Mép-Thị Vải
Công trình đờng Đoạn 1, đoạn từ km0+00ữkm1+898,03 có gói
thầu số 3 và gói thầu số 2 triển khai thi công, Trởng t vấn giám sát
báo cáo tình hình triển khai thi công từ ngày khởi công đến hết
ngày 31/03/2013 nh sau:
A. Gói thầu số 3 đoạn từ km1+300ữkm1+898,03

I. Công tác huy động:

Nhà thầu đã huy động cơ bản đầy đủ về nhân sự, máy móc
thiết bị thi công trụ đất gia cố xi măng.
a. Phòng thí nghiệm hiện trờng: Phòng thí nghiệm đã đợc
nghiệm thu;
b. Máy móc thiết bị thi công: Đã tập kết 10 máy khoan cọc đất gia
cố xi măng (13 mũi khoan), 05 máy đào, 04 trạm trộn vữa xi
măng, 03 silô xi măng 40 tấn, 01 silô xi măng 60 tấn, 03 máy phát
điện công suất 120KVA.
c. Về nhân công lao động trực tiếp: 70 ngời.
d. Tập kết vật t, vật liệu: Hiện tại nhà thầu đã tập kết xi măng
PCB40 Cẩm Phả, PCB40 Hà Tiên.
II. Gói thầu số 3 đợc triển khai từ ngày 27/04/2011 đến
nay đã thực hiện đợc:
- Đào đất hữu cơ không thích hợp: 49.773,5/49.773,5 m3
đạt 100%
- Đắp cát san lấp đạt: 61.835,7 m3/61.835,7 m3 đạt 100%
- Rải vải địa ngăn cách đạt: 35.232,6 m2/35.232,6 m2 đạt
100%
- Lắp đạt bàn đo lún đạt: 28 cái/ 28 cái đạt 100%
- Cọc quan trắc chuyển vị ngang: 30 cái/ 30 cái đạt 100%
- Thi công thử nghiệm trụ đất GCXM đạt: 522m/522m đạt
100%
Báo cáo tiến độ thicông tháng đến 09/06/2013.

1


- Đắp cát san lắp bù lún: 5894,6m3/5894,6 m3 đạt 100%
- Đắp đất dính mái taluy: 3309,4m3/3.309,4m3 đạt 100%
- Khoan trụ ĐK D800 xuyên qua lớp cát: 9771.6m/25.923,75m
đạt 37,7%
Trụ
đất
GCXM
hàm
lợng
240kg/m3
D800:
141.843m/192.775m đạt 73,6%
- Giá trị thực hiện: 76.550.426.957đ/110.290.709.429 đ đạt


69,41%.
- Giá trị xây lắp đợc nghiệm thu: 51,4 tỷ đồng (đến đợt 7)
1. Đánh giá so với tiến độ thi công đợc duyệt:
- Giai đoạn hiện nay Liên danh đang tiến hành khoan đại
trà:
- Theo tiến độ thi công điều chỉnh:
*. Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Giao thông công chánh
đã thi công xong hạng mục khoan trụ đất GCXM (vợt tiến độ thi
công 60 ngày);
*. Đánh giá so với tiến độ cam kết trong cuộc họp ngày
09/05/201 của Nhà thầu Công ty TNHH xây dựng Đông Nam.
Cam kết sau 30 ngày kể từ ngày 09/05/2013 phải khoan đợc
25.000m, thực tế chỉ đạt đợc 23.355m ( thiều 1645m).
2. Nguyên nhân chậm tiến độ:
Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Đông Nam khoan đại
trà chậm.
3. Biện pháp khắc phục:
- Nhà thầu Công ty TNHH xây dựng Đông Nam chú trọng hơn
nữa trong công tác khoan đại trà để đảm bảo tiến độ thi công (
đảm bảo không có máy nghỉ vì nguyên nhân chủ quan);
III. Đánh giá chất lợng:
- Chất lợng các hạng mục thi công đảm bảo.
- Thi công đúng bản vẽ thiết kế thi công đợc duyệt và quy
trình qui phạm hiện hành.
- Nhật ký công trình ghi chép các công việc rõ ràng đầy
đủ.
IV. An toàn lao động, an toàn giao thông tại công trình:
- T vấn giám sát thờng xuyên kiểm tra đôn đốc Nhà thầu
thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động.
V. Vệ sinh môi trờng: Trong quá trình thi công Nhà thầu đảm
bảo giữ gìn vệ sinh môi trờng trong phạm vi thi công.

Báo cáo tiến độ thicông tháng đến 09/06/2013.

2


VI. Khó khăn, vớng mắc: Không.
VII. Kế hoạch thi công đến 30/06/2013:
- Khoan đại trà trụ đất gia cố xi măng 03 máy (06 mũi
khoan).
VIII. Các đề xuất, kiến nghị của TVGS:
- Nhà thầu cần nỗ lực hơn nữa trong quá trình thi công trụ
đất đại trà;
B. Gói thầu số 2 từ km0+800ữkm1+300

I. Công tác huy động:
Nhà thầu đã huy động máy móc thiết bị thi công, xây dựng lán
trại.
a. Phòng thí nghiệm hiện trờng: Phòng thí nghiệm đã đợc
nghiệm thu;
b. Máy móc thiết bị thi công: Đã tập kết 09 máy khoan cọc (10 cần
khoan), 03 trạm trộn xi măng, 02 Silô xi măng 45 tấn, 01 xi lô 27T,
02 máy phát điện công suất 175KVA.
c. Về nhân công lao động trực tiếp: 70 ngời.
d. Tập kết vật t, vật liệu: Hiện tại nhà thầu đã tập kết xi măng
PCB40 Cẩm phả.
II. Gói thầu số 2 đợc khởi công vào ngày 25/5/2011 đến
nay đã thực hiện đợc:
- Đào đất không thích hợp: 36.500/37.645 m3 đạt 100% khối
lợng.
- Rải vải ĐKT ATR-25 ngăn cách: 33.311 m2 đạt 100% khối lợng.
- Đắp cát san lấp tới cao độ +1,75m đạt: 73.982 m3 đạt
100% khối lợng
- Lắp đạt bàn đo lún đạt 25 cái/25 cái đạt: 100%
- Cọc quan trắc chuyển vị ngang: 30 cái/30 cái đạt 100%
- Đắp cát san lắp bù lún: 7.719m3/7.803 m3 đạt 100%
- Thi công thử nghiệm cọc XM: 29/29 cọc đạt 100%
- Khoan trụ ĐK D800 xuyên qua lớp cát: 7038m/32.758,1m đạt
21.48%
Trụ
đất
GCXM
hàm
lợng
240kg/m3
D800:
65.799m/224.410m đạt 29.32%
- Giá trị thực hiện 49.948.571.691đ/129.068.680.000 đ đạt
38.69%.
- Giá trị xây lắp đợc nghiệm thu: 32.73 tỷ đồng
Báo cáo tiến độ thicông tháng đến 09/06/2013.

3


1. Đánh giá so với tiến độ thi công cụ thể nh sau:
Giai đoạn hiện nay đang tiến hành đại trà
- Theo cam kết của Nhà thầu tại cuộc họp giao ban ngày
09/05/2013 giữa Ban QLDA đờng liên cảng Cái Mép Thị Vải và
các Nhà thầu nh sau:
*. Công ty cổ phần Phát triển kỹ thuật xây dựng cam kết khoan
đợc 25.000 md(từ 09/05/2013 đến 09/06/2013) nhng thực tế chỉ
đạt 19.788md (thiếu 5.212 md);
*. Công ty cổ phần Công trình giao thông cam kết khoan đợc
15.000 md(từ 09/05/2013 đến 09/06/2013) nhng thực tế chỉ
đạt 10.512 md (thiếu 4487md);
+> Tình hình thi công thực tế đến nay nh sau:
* Công ty cổ phần Phát triển kỹ thuật xây dựng khoan đợc
45.316/82.260md(tính hết tháng 5), (thiếu 36.944md); Phần khối
lợng thi công phải thực hiện trong tháng 6 là 53.396md
*. Công ty cổ phần Công trình giao thông khoan đơc
22.527md/37.485md(tính hết tháng 5), (thiếu 14.957md); Phần
khối lợng công ty phải thực hiện trong tháng 6 là 22.454md
2. Nguyên nhân, chậm tiến độ:
Thiếu tiền mua vật liệu, trả lơng, máy khoan hay hỏng, công
tác lắp đặt bổ sung 01 trạm trộn chậm, công tác khoan đại trà
chậm, nhiều thời điểm chỉ có 50% máy khoan làm việc.
3. Biện pháp khắc phục:
- Nhà thầu Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựng và
Công ty cổ phần Công trình giao thông Bà Rịa Vũng tàu cần chú
trọng hơn nữa trong công tác khoan đại trà để đảm bảo tiến
độ thi công (không để tình trạng thiếu vật liệu thi công, thiếu
tiền lơng công nhân, đảm bảo không có máy nghỉ vì nguyên
nhân chủ quan);
- Bổ sung thêm nhân công vận hành máy, công nhân phục
vụ khoan;
- Công ty cổ phần Công trình giao thông Bà Rịa Vũng tàu
khẩn trơng sửa chữa máy SP5A để tiếp tục khoan đại trà.
- Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựng khẩn trơng
làm đờng công vụ cho xe xi măng vào phục vụ thi công máy
khoan TDC4, TDC5, TDC6.
III. Đánh giá chất lợng:
- Chất lợng các hạng mục thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

Báo cáo tiến độ thicông tháng đến 09/06/2013.

4


- Thi công đúng bản vẽ thiết kế thi công đợc duyệt và tuân
thủ qui trình qui phạm hiện hành;
IV. An toàn lao động, an toàn giao thông tại công trình: T
vấn giám sát thờng xuyên kiểm tra đôn đốc Nhà thầu thực hiện
các biện pháp đảm bảo an toàn lao động.
V. Vệ sinh môi trờng: Trong quá trình thi công Nhà thầu đảm
bảo giữ gìn vệ sinh môi trờng trong phạm vi thi công.
VI. Khó khăn, vớng mắc: Không.
VII. Kế hoạch thi công đến 30/06/2013:
- Khoan đại trà cọc đất GCXM 09 máy (10 mũi khoan).
VIII. Các đề xuất, kiến nghị của T vấn giám sát:
- Yêu cầu Nhà thầu nghiêm túc, tích cực, khẩn trơng tiến
hành thi công đại trà;
Nơi nhận:
- Nh trên.
- Các nhà thầu.
- Cty CPTVGSCLCT TL
(thay b/c).
- Lu VP TVGS đoạn 1.

Báo cáo tiến độ thicông tháng đến 09/06/2013.

Trởng tvgs

Vũ Hoàng Hải

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×