Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, DỰ ÁN “NHÀ MÁY XỬ LÝ TÁI CHẾ TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN DỰ ÁN “NHÀ MÁY XỬ LÝ TÁI CHẾ TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG”VŨNG ÁNG

BÁO
BÁOCÁO
CÁO

ĐÁNH
ĐÁNHGIÁ
GIÁTÁC
TÁCĐỘNG
ĐỘNGMÔI
MÔITRƯỜNG
TRƯỜNG

DỰ
DỰÁN
ÁN“NHÀ
“NHÀMÁY
MÁYXỬ
XỬLÝ
LÝTÁI
TÁICHẾ
CHẾTRO

TROXỈ
XỈNHIỆT
NHIỆTĐIỆN
ĐIỆN
VŨNG
VŨNGÁNG”
ÁNG”

CHỦ DỰ ÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XỬ
LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP
VŨNG ÁNG (VAFAT)

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ
HỖ TRỢ ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT


Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà Nhà máy xử lý tái chế tro xỉ Nhiệt điện
Vũng Áng I”

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ DỰ ÁN


Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà Nhà máy xử lý tái chế tro xỉ Nhiệt điện
Vũng Áng I”

NỘI DUNG BÁO CÁO
I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN
Tên dự án: Nhà Nhà máy xử lý tái chế tro xỉ Nhiệt điện Vũng Áng I
Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xử lý Chất thải Công nghiệp
Vũng Áng (VAFAT)


Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà Nhà máy xử lý tái chế tro xỉ Nhiệt điện
Vũng Áng I”NỘI DUNG BÁO CÁO
I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN
Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án
Đầu tư xây dựng dây chuyền công nghệ tuyển tro bay bằng công nghệ
tuyển nổi với công suất dự kiến 600.000T tro bay nguyên khai/năm (GĐ1:
200.000T/ năm), dây chuyền sấy 200.000T/năm (GĐ1: 100.000T/năm) đủ
để xử lý hết lượng tro xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.
Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất gạch bê tông khí chưng áp thay thế
các vật liệu xây dựng truyền thống như gạch đất sét nung nhằm đáp ứng
nhu cầu của thị trường và phù hợp với quy hoạch tổng thể ngành công
nghiệp VLXD đến năm 2020
Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất gạch xi măng cốt liệu nhằm đáp
ứng nhu cầu thị trường, thân thiện với môi trường, không gây ô nhiễm,
bảo vệ sức khỏe con người


Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà Nhà máy xử lý tái chế tro xỉ Nhiệt điện
Vũng Áng I”

NỘI DUNG BÁO CÁODiện tích đất sử dụng của dự án:

Tổng diện tích đất của Dự án: 49.183 m2
TT
1
2
3
4
5
 

Loại đất
Đất xây dựng công trình
Đất bãi chứa
Đất cây xanh
Đất mặt nước

Diện tích (m2)
8.326
17.263
9.538
5.019

Đất giao thông - Sân đường nội bộ
Tổng cộng:

9.037
49.183

 Các hạng mục chính của dự án
-

Hạ tầng , hệ thống thiết bị dây truyền tuyển tro.

-

Hạ tầng, hệ thống thiết bị xưởng sản xuất gạch cốt liệu

Tỷ lệ (%)
16,928
35,100
19,393
10,205
18,374
100,000


Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà Nhà máy xử lý tái chế tro xỉ Nhiệt điện
Vũng Áng I”

NỘI DUNG BÁO CÁO

1.
-Sơ đồ công nghệ hệ thống
tuyển tro:
Nguyên liệu chính: tro xỉ
phế thải của nhà máy nhiệt
điện Vũng Áng 1.
Hóa chất sử dụng: dầu FO,
dầu diezel, dầu thông
Nhiên liệu đốt: Than đá
Sản phẩm :
Tro bay ẩm
Than chưa cháy
Tro bay khô
Xỉ đáy lò
Tro bay nguyên khai

Tro xỉ nhà
máy nhiệt
điện VA1

Ống vận chuyển

Hóa chất
tuyển

Bể chứa

Hệ thống
khuấy
Tuần
hoàn,
tái sử
dụng
nước
từ bãi
chứa

Hệ tuyển
nổi

Máy lọc
tro bay
Bãi chứa
tro ẩm
Lò sấy tro
bay
Silo chứa
tro bay

Khí
thải

Hệ thống xử
lý khí thải


Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà Nhà máy xử lý tái chế tro xỉ Nhiệt điện
Vũng Áng I”

NỘI DUNG BÁO CÁO

1.
-

-

Sơ đồ công nghệ sản xuất
gạch cốt liệu:
Nguyên liệu chính: Cát, xi
măng, đá mạ, phụ gia, tro xỉ
nguyên khai,
Sản phẩm :
Gạch xi măng cốt liệu 50 triệu
viên/năm

Cát, xi măng, đá mạt, phụ
gia, tro xỉ nguyên khai

Trạm trộn
Băng tải

- Khí thải: Bụi
- CTR: Nguyên liệu rơi vãi
- Khí thải: Bụi
- CTR: Nguyên liệu rơi vãi

Máy ép thủy lực

Đổ khuôn
Bãi dưỡng hộ

Sản phẩm gạch
cốt liệu

- Khí thải: Bụi
- CTR: Sản phẩm rơi vãi
- Khí thải: Bụi
- CTR: Sản phẩm rơi vãi,
sản phẩm hỏng


Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà Nhà máy xử lý tái chế tro xỉ Nhiệt điện
Vũng Áng I”

NỘI DUNG BÁO CÁO


-

Tổng mức đầu tư, tổ chức thực hiện
Tổng vốn đầu tư của dự án là: 192.643.924.755 đồng Trong đó:
Chi phí xây dựng:
Giá trị phần thiết bị:
Chi phí quản lý dự án:
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
Chi phí khác:
Chi phí dự phòng:

46.283.006.000
104.713.714.679
2.441.616.973
6.218.035.840
16.842.119.537
16.145.427.726

đ
đ
đ
đ
đ
đ


Báo cáo ĐTM Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà Nhà máy xử lý tái chế
tro xỉ Nhiệt điện Vũng Áng I”

NỘI DUNG BÁO CÁO

II. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KTXH
VÙNG DA
-

-

Điều kiện tự nhiên:
Khu vực dự án nằm trong khu vực có điều kiện tự nhiên phù hợp để xây dựng và
vận hành nhà máy.
Địa hình trong khu vực thực hiện dự án rất thuận lợi cho việc thi công và vận
hành dự án.
Điều kiện khí hậu, khí tượng và thủy văn mang đặc thù của khu vực Trung Bộ.
Hiện trạng môi trường:
Hiện trạng môi trường trong khu vực dự án có biểu hiện ô nhiễm do việc phát
triển công nghiệp của khu kinh tế Vũng Áng.
Hiện trạng kinh tế xã hội:
Khu vực dự án nằm trên xã Kỳ Lợi, với mức sống còn khó khăn, dân theo đạo
thiên chúa khá nhiều, đời sống tinh thần của người dân cũng khá ổn định. Người
dân chủ yếu làm nông, ngư nghiệp, một số tham gia làm công nhân tại Khu kinh
tế Vũng Áng.
Cơ sở hạ tầng thuận lợi và tiềm năng phát triển, phù hợp để thực hiện dự án.


Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà Nhà máy xử lý tái chế tro xỉ Nhiệt điện
Vũng Áng I”

NỘI DUNG BÁO CÁO
III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà Nhà máy xử lý tái chế tro xỉ Nhiệt điện
Vũng Áng I”

NỘI DUNG BÁO CÁO
III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

3.1.Giai đoạn chuẩn bị dự án
Tác động đến môi trường không khí
Chủ yếu là phát thải từ quá trình khai hoang, quá trình vận chuyển, hoạt động
máy móc thiết bị.
Các tác nhân ảnh hưởng: bụi, khí thải (CO2, SO2, VOC..)
Quá trình khai hoang làm giảm 222 ha rừng, giảm khả năng hấp thụ CO 2, ảnh
hưởng đến một phần khí hậu của khu vực.
Tác động đến môi trường nước
Chủ yếu là nước thải phát sinh từ sinh hoạt, nước mưa chảy tràn. Trong giai đoạn
này nước mưa chảy tràn tác động lớn đến môi trường nước của dự án.
Tác động đến môi trường đất
Chất thải rắn phát sinh nhiều từ khai hoang là rất lớn, quá trình khai hoang làm
thay đổi một phần kết cấu các lớp đất, thay đổi hệ sinh vật cải tạo đất. Cần phải
có biện pháp bổ xung thêm chất dinh dưỡng để phát triển cây cao su.


Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà Nhà máy xử lý tái chế tro xỉ Nhiệt điện
Vũng Áng I”

NỘI DUNG BÁO CÁO
III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

3.1.Giai đoạn khai hoang, xây dựng dự án
Tác động đến hệ sinh thái trong vùng dự án
- Phá hủy 222 ha hệ sinh thái rừng nghèo tự nhiên, hệ động thực vật trên diện
tích rừng này bị mất đi, các loài động vật, chim, gà rừng… không có nơi trú phải
di chuyển sang các lô rừng bên cạnh.
- Thảm thực vật mất đi làm tăng tốc độ dòng chảy trên sông vào mùa mưa, giảm
vào mùa khô, lượng đất đá cuốn xuống sông lớn làm thay đổi phần nào các loài
thủy sinh.
- Suy giảm diện tích rừng tự nhiên sẽ tác động đến sự cân bằng sinh thái của khu
vực, làm giảm khả năng chống chịu trước các tác nhân gây hại như sâu, bệnh,
hạn hán, gió bão, lũ lụt, tự điều tiết, bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước.
- Suy giảm diện tích rừng còn dẫn đến việc giảm khả năng hấp phụ các khí nhà
kính, gây hiệu ứng nhà kính cục bộ tại khu vực dự án.


Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà Nhà máy xử lý tái chế tro xỉ Nhiệt điện
Vũng Áng I”

NỘI DUNG BÁO CÁO
III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

3.1.Giai đoạn khai hoang, xây dựng dự án
Các sự cố, rủi ro có thể xảy ra:
-Tai nạn lao động:
-Sự cố cháy nổ trong thi công và cháy rừng: rất dễ xảy ra vào mùa khô, đặc biệt
là quá trình san ủi lớp phủ thực bì để tạo mặt bằng.
-Sự cố do mưa bão, lũ quét, thiên tai: rất dễ xảy ra vào mùa mưa bão, nên quá
trình thi công diễn ra trong mùa khô sẽ hạn chế được rủi ro.
-Nguy cơ xói mòn, trượt lở đất đá tại khu vực thi công.
-Tai nạn giao thông trên tuyến đường vận chuyển, gỗ tận thu, nguyên vật liệu thi
công: tăng mật độ giao thông trên tuyến đường tỉnh lộ 10 đi vào khu dự án.
-Sự cố do tồn lưu bom mìn và mồ mả trong chiến tranh: do lớp đất đào trồng cây
cao su khoảng 60-80 cm nên sự va chạm bom mìn, mồ mả trong chiến tranh là
nhỏ. Tuy nhiên cần có giải pháp sử lý đúng theo quy định khi gặp phải sự cố này.


Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà Nhà máy xử lý tái chế tro xỉ Nhiệt điện
Vũng Áng I”

NỘI DUNG BÁO CÁO
III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

3.2. Giai đoạn vận hành dự án
Tác động đến môi trường không khí
Ô nhiễm không khí ở mức độ nhẹ bởi tác nhân ô nhiễm từ quá trình vận chuyển
thuốc BVTV, phân bón, mủ cao su…
Ô nhiễm khá nghiêm trọng bởi hơi thuốc BVTV, phân bón, hôi từ mủ cao su,
Tác động đến môi trường nước
Tác nhân ô nhiễm môi trường nước trong giai đoạn này chủ yếu là nước thải sinh
của công nhân, tuy nhiên lượng này ít và đã được xử lý trước khi thải ra môi
trường.
Nước mưa chảy tràn rửa trôi thuốc BVTV, phân bón làm ô nhiễm môi trường
nước mặt
Tác động đến môi trường đất
Hệ vi sinh vật cải tạo đất thay đổi, bị giảm làm giảm độ màu mỡ, tơi xốp của đất,
khả năng xói mòn rửa trôi đất là rất lớn do mất hệ thống thảm thực vật phủ kín
bên trên.


Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà Nhà máy xử lý tái chế tro xỉ Nhiệt điện
Vũng Áng I”

NỘI DUNG BÁO CÁO
III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

3.2. Giai đoạn vận hành dự án
Tác động đến đa dạng sinh học, khí hậu
- Hệ sinh thái rừng nghèo tự nhiên được thay thế bằng hệ sinh thái nông nghiệp –
hệ sinh thái trong các lô cao su, thành phần đơn giản, đồng nhất về cấu trúc nên
khó bền vững
- Chế độ điều kiện vi khí hậu trong giai đoạn này mang tính tích cực so với giai
đoạn đầu khai hoang. Cây cao su của dự án phát triển đồng nghĩa với việc tạo
cho khu vực một thảm phủ thực vật rừng trồng cây công nghiệp, làm giảm nhiệt
độ và tăng độ ẩm không khí nơi đây
Tác động đến kinh tế - xã hội khu vực
- Dự án mang lại sự ổn định lâu dài cho khoảng 40 công nhân trực tiếp lao động
trên nông trường, là động lực cho phát triển kinh tế, văn hóa của địa phương, tạo
cho người dân địa phương tin tưởng chủ trương chính sách của đảng và nhà
nước, tăng cường an ninh biên giới.


Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà Nhà máy xử lý tái chế tro xỉ Nhiệt điện
Vũng Áng I”

NỘI DUNG BÁO CÁO
IV. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU

1.Giai đoạn chuẩn bị DA:
•Lập

kế hoạch, tiến độ giải phóng mặt bằng, phương án thực hiện.
•Thu gom chất thải phát sinh.
•Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực.
•Rà phá bom mìn do đơn vị có chức năng chuyên môn thực hiện.

2.Giai đoạn xây dựng DA:
Thông báo tiến độ thi công cho người dân và chính quyền.
Giảm thiểu tác động đến kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường đất, nước, không khí.
Thực hiện đúng các quy định về phòng chống chảy nổ, phòng cháy chữa cháy rừng.
Thu gom xử lý rác thải, chất thải sinh hoạt và xây dựng.
Có kế hoạch, biện pháp thi công phù hợp.
Tổ chức giám sát môi trường định kỳ.


Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà Nhà máy xử lý tái chế tro xỉ Nhiệt điện
Vũng Áng I”

NỘI DUNG BÁO CÁO
IV. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU

3. Giai đoạn trồng, chăm sóc và thu hoạch cao su
•Bón phân, phun thuốc BVTV đúng quy định, qui trình cạo mủ, chứa và vận chuyển
mủ đúng theo quy trình kỹ thuật. Công nhân được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.
•Nước thải sinh hoạt được thu gom vào hệ thống bể tự hoại xử lý, đảm bảo không ô
nhiễm môi trường sống khu nhà ở công nhân.
•Chất thải rắn sinh hoạt được chôn lấp xa khu nhà ở tập trung, chất thải rắn nguy hại
khác được thu gom bởi đơn vị có chức năng theo định kỳ.
•Thường xuyên kiểm tra, tập huấn cứu hộ PCCCR
•Kiểm tra định phát hiện sâu bệnh để kịp thời xử lý, phòng chống sâu bệnh cho cây để
không bị lan rộng.
•Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền vận động
trong việc bảo vệ rừng và bảo vệ biên giới.


Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà Nhà máy xử lý tái chế tro xỉ Nhiệt điện
Vũng Áng I”

NỘI DUNG BÁO CÁO

V. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

1.Nội dung của chương trình giám sát môi trường:
•Giám

sát sự tuân thủ của nhà thầu thực hiện các biện pháp giảm thiểu.

•Giám

sát các công trình xử lý môi trường.

•Quan

trắc chất lượng môi trường đất, nước, không khí.

2.Chương trình quan trắc môi trường:
•Quan

trắc chất lượng nước mặt:

18 mẫu;

•Quan

trắc chất đất:

18 mẫu;

•Quan

trắc chất lượng không khí:

18 mẫu.

Tổng kinh phí cho chương trình giám môi trường: 175.820.000 đồng
3.Tổng hợp kinh phí cho công tác BVMT: 930.000.000 đồng
(kinh phí này được lấy từ nguồn vốn đầu tư ban đầu và lợi nhuận thu được của dự án)


Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà Nhà máy xử lý tái chế tro xỉ Nhiệt điện
Vũng Áng I”

NỘI DUNG BÁO CÁO
VI. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

1.TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN CHÍNH CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
•Nhất

trí với chủ trương xây dựng DA, đồng tình với các tác động môi trường chính
và biện pháp giảm thiểu mà tư vấn môi trường đã nêu.
•Khi thực hiện DA nên ưu tiên tuyển dụng LĐ phổ thông là đồng bào dân tộc tại địa
phương. Tạo cuộc sống ổn định lâu dài cho công nhân vận hành dự án.
•Khi vận chuyển vật liệu phải đảm bảo về an toàn giao thông, VSMT. Sửa chữa kịp
thời những hỏng hóc về đường xá trong quá trình thi công.
•Đơn vị thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp BVMT trong suốt quá trình thi
công DA.
2.CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN


Cam kết thực hiện các biện pháp BVMT.


Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà Nhà máy xử lý tái chế tro xỉ Nhiệt điện
Vũng Áng I”

NỘI DUNG BÁO CÁO

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ, CÁM KẾT


-


-

-

Kết luận:
Dự án được thực hiện trên diện tích 222 ha đất tự nhiên, phù hợp với quy hoạch
phát triển cây cao su của tỉnh Quảng Bình.
Dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại xã Lâm Thủy, đáp ứng
nhu cầu phát triển lâm nghiệp của tỉnh Quảng Bình nói chung.
Hiện trạng môi trường nền tại khu vực dự án chưa bị ô nhiễm về không khí, đất,
nước mặt và nước ngầm.
Kiến nghị
Xây dựng cơ chế phối hợp hành động, quản lý, giám sát các tác động (môi trường,
kinh tế - xã hội) và các biện pháp giảm thiểu tác động của Dự án giữa chính quyền
địa phương với chủ đầu tư
Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng hỗ trợ, giúp đỡ Tổng công ty
15 trong quá trình thực hiện dự án, tạo điều kiện cho Tổng công ty triển khai hoạt
động, đáp ứng tiến độ.


Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà Nhà máy xử lý tái chế tro xỉ Nhiệt điện
Vũng Áng I”

NỘI DUNG BÁO CÁO

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ, CÁM KẾT


-

-

Cam kết:
Cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn
thành trong các giai đoạn chuẩn bị, xây dựng cũng như khi Dự án đi vào vận hành
chính thức mà Chủ đầu tư đã nêu trong báo cáo.
Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi
trường xảy ra do triển khai Dự án.
Cam kết về việc sử dụng và bảo quản thuốc BVTV, phân bón, chất thải nguy hại
đúng theo quy định của nhà nước và pháp luật.
Cam kết sẽ thu nhận và tạo công ăn việc làm lâu dài cho các lao động dân tộc Vân
Kiều và người dân bị tác động bởi dự án.


Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà Nhà máy xử lý tái chế tro xỉ Nhiệt điện
Vũng Áng I”

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU DỰ ÁN


Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà Nhà máy xử lý tái chế tro xỉ Nhiệt điện
Vũng Áng I”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×