Tải bản đầy đủ

Bao cao demo PPP 21 10 15

BÁO CÁO
V.v: Trao đổi nội dung xây dựng hệ thống quản lý các dự án đối tác công tư

1. Thành phần tham gia
1.1. Ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư

1.2.

Công ty tư vấn eKGis

Ông : Võ Thanh Tùng
Ông : Nguyễn Đức Thắng
Ông : Lại Văn Đại
1.3.

Trung tâm tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin

2. Thời gian, địa điểm
Từ 9h30 đến 11h ngày 21/10/2015
Tại Ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư
3. Nội dung trình bày

-

Trình bày tổng quát trang thông tin quản lý các dự án đối tác công tư
+ Thông tin trang chủ, trang giới thiệu, trang văn bản, trang dự án trang tin tức
và trang liên hệ
+ Trình bày chi tiết thông tin hiển thị trang dự án, cơ sở dữ liệu trang

4. Ý kiến đóng góp
4.1 Đối với trang Dự án
-

Trang quản lý dự án: Bổ sung điều kiện lọc để tìm kiếm dự án với thông tin tìm
kiếm là Nhà đầu tư

-

Bổ sung thêm thông tin để biết trạng thái của dự án: Đang kêu gọi đầu tư hay
dự án đã được đầu tư

-

Chi tiết dự án: bổ sung thêm thông tin dự án là đang thu phí hay chưa thu phí,
và có bao nhiêu trạm thu phí.

-

Trang hiển thị danh sách dự án: Hiển thị thông tin Mã dự án thành một cột
riêng(Ý kiến của trung tâm tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin)

-

Thông tin dự án thêm thông tin: Cơ quan có thẩm quyền


-

Trong bảng dữ liệu dự án: sắp xếp lại giao diện hiển thị thông tin, bảng thông
tin nguồn vốn và chi phí gộp thành 1 bảng.

-

Cơ cấu dự án, liên lạc giữa các bên liên quan: thông tin này có thể không cần

4.2 Đối với trang Tin tức
Tạo đường link liên kết đến trang của bộ
-

Phần tin tức có thể tự động cập nhật tin tức từ trang của bộ sang, tin tức này có
sự chọn lọc là những tin tức liên quan đến dự án ban PPP.

4.3 Đối với trang Văn bản
- Tham khảo phần tìm kiếm văn bản tài liệu của trang Bộ Giao thông
5. Kết luận
-

Khó khăn vướng mắc

Các ý kiến đóng góp đã được nêu trong mục 4 không có thông tin trong thiết kế cơ
sở dữ liệu ban đầu đã được thống nhất với Pradeep
-

Đề xuất

Căn cứ các yêu cầu cũng như các nội dung trao đổi của ban quản lý các dự án đối
tác công tư, công ty tư vấn eKGis đề xuất làm rõ các yêu cầu thay đổi so với thiết
kếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×