Tải bản đầy đủ

BAO CAO d XUT LAM BIN TT MA TUY

UBND XÃ QUẢNG PHÚ CẦU
BCĐ - PHÒNG CHỐNG TNXH XÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Phú Cầu, ngày 20 tháng 10 năm 2015

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT
Về việc sửa chữa, thay thế, bổ xung
Biển(pano) tuyên truyền công tác phòng chống ma túy, mại dâm
trên địa bàn xã Quảng Phú Cầu.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND xã Quảng Phú Cầu ngày 19/10/2015 về việc kiểm
tra, sửa chữa các biển(pano) tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy, mại dâm trên
địa bàn xã.
Căn cứ tình hình thực tế qua công tác kiểm tra các khu vực công cộng của 06 thôn
trong địa bàn xã về việc tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm.
Để thực hiện công tác truyên truyền được sâu rộng có hiệu quả trong toàn xã, Ban
chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội xã đề xuất với UBND xã cho sửa chữa, thay thế, bổ
xung một số biển(pano) tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy, mại dâm trên địa
bàn xã cụ thể như sau:

I/ Số biển(pano) tuyên truyền vẫn còn sử dụng được là:
1. Thôn Xà Cầu:

Tổng = 04 cái, còn sử dụng được = 04 cái

2. Thôn Phú Lương Thượng: Tổng = 02 cái, còn sử dụng được = 01 cái(01 cái hỏng)
3. Thôn Đạo Tú:

Tổng = 02 cái,còn sử dụng được = 01 cái(01 cái mất)

4. Thôn Phú Lương Hạ:

Tổng = 02 cái, còn sử dụng được = 02 cái

5. Thôn Cầu Bầu:
01 cái mất)

Tổng = 02 cái, còn sử dụng được = 0 cái(01cái hỏng,

6. Thôn Quảng Nguyên:

Tổng = 03 cái, còn sử dụng được = 02 cái(hỏng 01 cái)
Tổng =

10 biển

II/ Tổng số biển(pano) tuyên truyền cần phải sửa chữa, bổ xung làm mới là:
1. Thôn Xà Cầu:
- Làm bổ xung mới = 02 cái (ở khu vực chợ chiều đường liên thôn đi Phú Lương Thượng
và xóm 2).
2. Thôn Phú Lương Thượng:
+ Sửa lại

= 01 cái(ở khu vực đầu cầu trì)

- Làm bổ xung mới = 03 cái (ở khu vực xóm 7 + xóm 8 và khu vực xóm 8B Đồng
Tranh(đường 429).


3. Thôn Đạo Tú:


- Làm bổ xung mới
+ 01 cái bị mất)

= 03 cái(ở khu vực xóm 10 đường 429, khu nhà Văn Hóa của thôn

4. Thôn Phú Lương Hạ:
- Làm bổ xung mới

= 02 cái(ở khu vực xóm 11 và khu vực nhà Văn Hóa của thôn)

5. Thôn Cầu Bầu:
+ Sửa lại

= 01 cái(ở khu vực xóm Bầu Bắc thuộc đường 429);

- Làm bổ xung mới = 03 cái (01 cái ở khu bãi Nứa phố Cầu Bầu bị mất ; 01 cái ở khu
vực đầu đường xóm Bầu Nam; 01 ở xóm Bỏi thuộc đường 429)
6. Thôn Quảng Nguyên:
+ Sửa lại

= 01 cái(ở khu vực nhà Văn hóa)

- Làm bổ xung mới = 01 cái(ở xóm 15)
7 . Đường vào UBND xã:
+ Sửa lại

= 01 cái

*Tổng số làm mới = 14 biển
*Tổng số sửa lại =

04 biển

Trên đây, là báo cáo đề xuất sửa chữa, thay thế, bổ xung một số biển(pano) tuyên
truyền về công tác phòng chống ma túy, mại dâm trên địa bàn xã.
T/M BAN CHỈ ĐẠO PCTNXH XÃ
\

Trưởng Ban

Nguyễn Hữu NhuậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×