Tải bản đầy đủ

Ba o ca o th c hie n d a n21

LIÊN DANH TƯ VÂN GIÁ M SÁ T HẢ I PHÒ NG QUẢ NG NINH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
HỒ CHỨA NƯỚC KHE CÁT
Gói thầu số 04
: Thi công xây lắp cụm công trình đầu mối: Đập –
Tràn – Cống; Cống tiêu nước sau tràn; Ngầm sau tràn; Dẫn dòng thi công;
Cụm điều tiết kênh N1; Thiết bị máy đóng mở tràn; Thiết bị đóng mở cống.
Dự án
: Hồ chứa nước Khe Cát
Địa điểm
: Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Đơn vị TVGS : Liên danh Tư vấn giám sát Hải Phòng – Quảng Ninh
Đơn vị thi công : Liên danh HACC1-SODACO

 Tháng 12 - 2016 


LIÊN DANH TƯ VẤN GIÁM SÁT
HẢI PHÒNG - QUẢNG NINH
Số: …/2016/BCT-TVGS


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------oOo-------

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
DỰ ÁN HỒ CHỨA NƯỚC KHE CÁT
Gói thầu số 04 : Thi công xây lắp cụm công trình đầu mối: Đập – Tràn –
Cống; Cống tiêu nước sau tràn; Ngầm sau tràn; Dẫn dòng thi công; Cụm điều tiết kênh
N1; Thiết bị máy đóng mở tràn; Thiết bị đóng mở cống.
Hạng mục
: Hồ chứa nước Khe Cát
Địa điểm
: Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
Đơn vị TVGS : Liên danh Tư vấn giám sát Hải Phòng – Quảng Ninh
Đơn vị thi công : Liên danh HACC1-SODACO
Kính gưi : Ban Quản lý dự án công trình Tiên Yên
Tổ Tư vấn giám sát tại hiện trường xin báo cáo các công tác thi công đã thực hiện
dự án hồ chứa nước Khe Cát đến nay như sau:
A. Nhân lực và thiết bị của nhà thầu:
- Nhân lực gồm có:
+ Ban chỉ huy công trường gồm 10 cán bộ (01 chỉ huy trưởng, 02 chỉ huy
phó và 07 cán bộ kỹ thuật);
+ Nhân công khác: 140 người.
- Thiết bị gồm có:
+ Máy đào: 4 chiếc (01 máy PC710, 04 máy PC400, 05 máy PC210);
+ Ô tô: 14 chiếc (10 ô tô tải Howo 20m3, 04 ô tô bom bê tông 10m3);
+ Cẩu xích 30 tấn: 02 chiếc;
+ Máy phát điện: 01 chiếc 100kVA, 01 chiếc 300KVA
+ Máy toàn đạc: 02 chiếc;
+ Máy kinh vĩ: 01 chiếc;
+ Máy thủy bình: 01 chiếc;
+ Cẩu xích 50 tấn: 01 chiếc;
+ Máy lu: 02 chiếc;


+ Máy ủi: 02 chiếc;
+ Xe bơm bê tông: 02 chiếc;


+ Trạm trộn: 01 trạm 90m3/h;
+ Máy khoan nổ mìn: 02 chiếc;
+ Máy xúc lật: 02 chiếc;
+ Máy khoan XY1: 03 chiếc;
+ Máy khoan xoay đập f105 : 05 chiếc.
B. Các công việc đã thực hiện đến hiện tại:
Tổng khối lượng đã thi công
Khối
lượng
thực hiện
tháng 11

Lũy kế KL
thực hiện
đến hết
30/11

Tên đoạn

Cao trình

Đoạn 1

Mặt đập cao trình +41.00

Đoạn 2

Tường thượng lưu ct +30.20 -:- ct
+40.20; lõi + tường hạ lưu lên ct
+40.2

1150

4162.93

Đoạn 3

Tường TL CT 40.20, Lõi CT 40.2

1300

12648.216

Đoạn 4

Tường TL CT 41.00, Lõi +
Tường HL CT 41.00

650

14585.46

Đoạn 5

Lõi + tường KBD + tường hạ lưu
tới CT +40.2, Tường tl CT +28,
Tường Phai CT 28

510

14496.34

Đoạn 6

tường tl ct +24.00,Lõi tới CT
+21.00, Trụ biên ct +24

3520

10868.272

Đoạn 7

Tường TL CT 24.00, lõi CT
+23.10

3200

11418.457

Đoạn 8

bản đáy dưới ct +0.40, bù chèn
thượng hạ lưu

870

870

Đoạn 9

đổ bù nền đoạn 9, bản đáy

270

620

Đoạn 10

bản đáy

200

200

1630

Ghi
chú


Buồng nhà van
côn

lên ct +13.4

100

móng cẩu tháp

200

Kênh hở

thi công các đoạn 1; 2; 3; 4; 5; 6

130

Tường chắn
Vai trái

Đã hoàn thành CT 41

0

Tường chắn
Vai Phải

cao trình +55.00

Bể Tiêu năng

Đã Hoàn thành tới CT 12.5

360

2345

Bê tông bù nền
Đổ bù nền đập đoạn 4,5,6, vai trái
+ đổ lót
Tổng khối lượng thực hiện (m3)

360

10862
12030

85496.675

C. Tiến độ thi công, an toàn lao động và thời tiết:
Theo biên bản làm việc ngày 02 tháng 12 năm 2016 giữa các bên. Đến nay, liên
danh nhà thầu HACC1&SODACO đang tập trung nhân lực và thiết bị thi công 3 ca liên
tục để đảm bảo tiến độ đề ra;
Công tác đổ bê tông chậm do mặt bằng thi công dốc, hẹp, công tác khoan phụt
vữa xi măng chống thấm, gia cố nền đập chưa xong;
Nhân công , thiết bị thi công chưa đảm bảo thực hiện tiến độ thi công đề ra;
An toàn lao động trong thời gian qua tương đối tốt, không có sự cố nào xảy ra
trong công trường;
D. Kiến nghị của đơn vị Tư vấn giám sát:
Để đảm bảo tiến độ đề ra theo biên bản làm việc ngày 02 tháng 12 năm 2016
giữa các bên yêu cầu đơn vị thi công thực hiện:
- Triển khai công tác dọn vệ sinh lòng hồ, thi công sơn chống thấm thượng lưu
đập;
- Tập kết thiết bị cơ khí tại công trình, bổ xung thêm nhân công lắp đặt thiết bị cơ
khí (nhà van côn, cống lấy nước, tràn xả lũ…)


- Bổ xung thêm nhân công, thiết bị công tác khoan phụt vữa xi măng chống thấm,
gia cố nền đập, khoan tiêu nước;
- Thi công tầng lọc ngược hai bên bể tiêu năng, tường chắn đất vai trái đập;
- Đẩy nhanh công tác thi công kênh chìm; hoàn thiện hệ thống kênh hở và làm rọ
đá gia cố sau bể tiêu năng;
- Bố trí nhân công thi công công tác hoàn thiện: Dọn vệ sinh, xây bậc lên xuống
hành lang, mài mặt bê tông mái hạ lưu đập để đảm bảo tiến độ thi công đã đề ra;
- Thường xuyên bảo dưỡng bề mặt bêtông theo đúng tiêu chuẩn quy định.
- Kê cao và che đậy sắt thép vật tư cẩn thận, cuối ngày thu gọn gàng vật liệu dư
thừa tại công trường;
- Luôn duy trì đầy đủ cán bộ kỹ thuật, công nhân thi công, thiết bị máy móc tại
công trường và tập trung công tác an toàn lao động trong lúc thi công;
- Trang bị thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân thi công và có biện pháp
an toàn khi thi công trên cao.
- Nâng cao đường dây điện, lắp đặt thêm hệ thống đèn chiếu sáng.
- Bố trí rào ngăn, biến cấm lối qua lại phía dưới khu vực đang đổ bê tông hoặc
làm các tấm che ở phía trên lối qua lại; đảm bảo vệ sinh môi trường;
Liên danh nhà thầu Tư vấn giám sát Hải Phòng – Quảng Ninh báo cáo tình hình
thi công công trình.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Tư vấn giám sát
Nơi gửi :
 Như trên.
 Lưu Cty.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×