Tải bản đầy đủ

NGHIÊN CỨU TÍNH SẠCH PROTEIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NANO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

LÊ THỊ HỒNG ÁNH
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP hoặc BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU TINH SẠCH PROTEIN BẰNG
PHƯƠNG PHÁP LỌC NANO

GVHD: TS. Trần Văn Bách
SVTH: Lê Tiến Hợp
Lớp: 02DHTP1
MSSV: 052275200

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2015


BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BẢN NHẬN XÉT
Khóa luận tốt nghiệp

Đồ án tốt nghiệp

1. Những thông tin chung:
Họ và tên sinh viên được giao đề tài (Số lượng sinh viên:

)

(1) ................................................................MSSV:........................................Lớp:………….
Tên đề tài: ......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn:
- Về tinh thần, thái độ làm việc của sinh viên: ...............................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
- Về nội dung và kết quả nghiên cứu:.............................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
- Ý kiến khác:..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. Ý kiến của giảng viên hướng dẫn về việc SV bảo vệ trước Hội đồng:
Đồng ý

Không đồng ý

TP. Hồ Chí Minh, ngày …..tháng …..năm 20
GVHD
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. TS. Nguyễn Hữu PhúcBỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ
Khóa luận tốt nghiệp

Đồ án tốt nghiệp

(Phiếu này phải đóng vào trang đầu tiên của báo cáo)
1. Họ và tên sinh viên được giao đề tài (Số lượng sinh viên: )
(1) ................................................................MSSV:……………………. Lớp:………….
2. Tên đề tài: ................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3. Mục tiêu của đề tài:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
4. Nội dung nghiên cứu chính:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ngày giao đề tài: …/…/20

Ngày nộp báo cáo: …/…/20

TP.Hồ Chí Minh, ngày .… tháng ..… năm 20
Trưởng khoa

Trưởng bộ môn

Giảng viên hướng dẫn

. PGS. TS. Đống Thị AS. Nguyễn Hữu Phúc


LỜI CAM ĐOAN
Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân tác giả. Các kết
quả nghiên cứu và các kết luận trong luận án này là trung thực, và không sao chép tư
bất cứ một nguồn nào và dưới bất kỳ hình thức nào. Việc tham khảo các nguồn tài liệu
đã được thực hiện trích dẫn và ghi nguồn tài liệu tham khảo đúng theo yêu cầu.

Tác giả luận án
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Hồng Ánh

i


TÓM TẮT LUẬN VĂN
Sản xuất prebiotic và bổ sung prebiotic vào thực phẩm là xu hướng nổi bật của
các nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm hiện nay trên toàn thế giới. Một
trong những …...

ii


LỜI CẢM ƠN
Với tất cả sự chân thành, tôi xin trân trọng cảm ơn ….

Leâ
AÙnh

iii

Thò

Hoàng


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN.....................................................................i
TÓM TẮT LUẬN VĂN.............................................................ii
LỜI CẢM ƠN......................................................................iii
MỤC LỤC............................................................................iv
DANH MỤC HÌNH ẢNH..........................................................v
DANH MỤC BẢNG BIỂU........................................................vi
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT...................................................vii
MỞ ĐẦU..............................................................................1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN......................................................2
TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................3

iv


DANH MỤC HÌNH ẢNH

v


DANH MỤC BẢNG BIỂU

vi


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Thuật ngữ tiếng Việt

CAT

Catalase

CVD

Phương pháp lọc tuần hoàn với thể tích không đổi

F

Fructose

FOS

Fructooligosaccharides

FTS

Fructosyltransferase

w/w

khối lượng/khối lượng

w/v

khối lượng/thể tích

v/v

thể tích/thể tích

vii


MỞ ĐẦU
Fructooligosaccharides (FOS) ngày càng được sử dụng rộng rãi để bổ sung vào
thực phẩm như sữa, bánh kẹo…vì những đặc tính sinh học có lợi cho cơ thể con người.
Các nhà khoa học đã chứng minh FOS có khả năng cải thiện hệ vi sinh vật hữu ích
trong đường ruột (Bifidobacteria, Lactobacilli), ít gây sâu răng, giảm lượng
triglycerides trong máu, tăng khả năng hấp thu canxi cho cơ thể… nên có tác dụng tốt
đối với trẻ em, người già, các bệnh nhân tiểu đường, béo phì, mỡ máu…[1], [2], [3],
[4].

1


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

2


TÀI LIỆU THAM KHẢO

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×