Tải bản đầy đủ

Mau bao cao cong viec

TÊN CÔNG TY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TNHH MTCNX

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------........., ngày ....tháng ..năm2014.

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC
Họ và tên:

Chức vụ:

Thời gian thực hiện: Tuần: Thứ 1+2; Thứ 3+4
TT

1

Bộ phận công tác:
Tháng:…… Năm: 2011


NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

03/05/2014

Dọn kho chứa chất thải công nghiệp( bốc mũ bảo hiểm
lên balet).
Theo dõi lò đốt rác.

Bốc nốt số mũ bảo hiểm, giẻ lau và rác sinh haotj tồn lên
balet.
2

04/05/2014
Vệ sinh toàn bộ rãnh nước thải quanh khu vực xưởng.
Lò đốt hoạt động bình thường.
-

3

05/05/2014

4

06/05/2014

-

KẾT QUẢ VÀ SẢN PHẨM
(NẾU CÓ)
- Bốc được hơn nửa số mũ
bảo hiểm trong kho.
- Tiến hành cho đốt mũ bảo
hiểm và một số loại rác
công nghiệp khác.
-

hoàn thành xong công việc


đặt ra và cho xắp xếp lại
khu chứa chất thải công
nghiệp.

Kiểm tra hệ thống xử lý nước thải và xử lý sơ bộ
bể 1oo.
Đổ nước trong các trùng bùn 1 khối, múc các
Hoàn thành xong nội dung công
rãnh bên cạnh ngăn bùn phối trộn.
việc
Lò dốt số 2 bị hỏng bơm dầu nên chủ yếu đốt rác
Máy bơn dầu đã sảu được trong
công nghiệp giầy gia.
ngày

Đã cho chạy thử lại hệ thống xử lý nước nhưng máy Tách q máy bơm để hút nước bể

ĐÁNH GIÁ CỦA
PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN


bớm 100 bi hỏng nên dừng xử lý.
Lò đốt hoạt động bình thường đốt rác của công ty rược, 100 lên để xử lý thay cho bơm
bùn thanh hóa + bìn toyota.
100. Dự định hút hết bể 100 để
sửa hệ thống sực khí và máy bơm
bể 100.

5

6

7

07/05/2014

08/05/2014

09/05/2014

10/05/2014
8

9
11/05/2014

Xử lý được ½ bể 100
Xử lý nước bể 100 và chạy toàn bộ hệ thống khu xử lý
Lò đốt hoạt động bình thường
nước thải.
Đốt rác công nghiệp, bùn thanh hóa, và bùn phối trộn
Tiếp tục xư lý nước bể 100
Đôt bùn phối trộn .
lò đốt đốt mũ bảo hiểm và bùn toyota.

Xử lý xong bể 100 đổ được 1 ngăn
bùn phối trộn
Lò đốt haotj động bình thường.

Xử lý được ½ số nước xả xuống
Đốt mũ bảo hiểm
Hoàn thành đươc 17 balet mũ bảo
Xử lý nước bể số 6 xả xuống
hiểm , lò đốt hoạt động bỉnh
Đốt bùn toyota , bùn piaggio ,dẻ lau vipic và mũ bảo thường.
hiểm
Thu gọn palet đựng rác xong tại của nhà xe
Đổ bùn lẫn nước trong thùng 1 khối
Xử lý tiếp tục nước thải trong bể 100

Múc được 15 thùng bùn phối trộn
Xử lý xong bể 100

Kiểm tra hóa chất tại khu xử lý nước thải,
Lắp xong máy bơm bể 100 và
Lắp lại máy bơm 100 và đương ống sục khí tại bể thu hoàn thành tương đối đườn ống
gom 100.
sục khí.
Xếp bùn phối trộn và ngăn và mang ra đốt.
Hoàn thành xong công việc đặt ra
Theo dõi hệ thống phomgf cháy chữa cháy.


12/05/2014
10

13/04/2014
11

14/05/2014
12

Xả tiếp nước thải làm mát mới nhập xuống bể số 6
Xử lý sơ bộ và tiến hnahf xử lý.
Hoàn thiện hê thống sục khí.
Đẩy tro lò đốt rác vào mái tre.
Dọn ngăn chứa chất thải thủy tinh
Đổ nước thải công ty kĩ thuật máy bay xuống bể số 6.
Vận hành khu xử lý nước thải.
Thu nước từ bùn phối trộn.

Tiếp tục xử lý nước tại các bể trng gian 105 và 108
nghiên cứa phương án xử lý nước thải bể 100.
Xem qua hệ thống lọc cơ và lắng. hệ thống tách dầu
Trộn bùn thủy tinh và phuy chứa chất thải nguy hại.

Hoàn thành xong hệ thống sục
khí ( trong buổi sáng) và buổi
chiều cho chạy thử hệ thống.

Xử lý xong nước ở các bể trung
gian và đã tìm ra phương án xử lý
nước thải bể 100.
Lò hoạt động bình thường.
Hoàn thành xong nội dung công
việc trên kho.

Xử lý xong bể 100 và tiếp tục xả nước thải của bể số 4 và
số 6 để xủ ly.
Xử lý xong ½ số nước xả xuống và
Cho vệ sinh khu vực tách dầu và nghiên cứu phương án thủ vận hành hệ thống tách dầu
xử lý.
nhưng chưa xonng.

13

Xử lý tương đối xong bể 100
15/005/201
4

Tiếp tục xử lý nước thải ở bể 100
Vận hành thử hệ thống tách dàu


14
16/05/2014

15

Xả nươc hàn quốc xử lý.
Hút bùn tại bể tuyển nổi
Xả sạch nước ở bể số 4 để xử lý cùng với nước hàn quốc
Xử ký sơ bộ nươc thảu hàn quốc
Trộn lại bùn phối trộn và múc vào thùng.
Hoàn thành xong công việc đặt ra
Dòn phuy nươc trước khu vực trước nhà điều hành.
Báo cáo đã gửi
Báo cáo hệ thống lọc cơ và lắng và hệ thống tách dầu bề
mặt.

17

16

Ghi chú: File mẫu báo cáo đã gửi vào email của các bộ phận.
PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

NGƯỜI BÁO CÁOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×