Tải bản đầy đủ

Biu mu bao cao tin d

TRƯỜNG ĐẠI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA: Công nghệ thông tin

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THỰC TẬP
(16/01/2016)

Họ và tên HV: Nguyễn Thị Dung
Mã SV: 0741060170
GV hướng dẫn: Th.S Nguyễn Trung Phú
Tên đề tài: Nghiên cứu và tìm hiểu quy trình kiểm thử cho công nghệ Web ứng dụng

kiểm thử hệ thống ERP cho ngành xây dựng.
1. Tiến độ thực hiện:
- Công việc đã thực hiện:
Trong tuần thực tập vừa qua
- Dự kiến công việc tiếp theo:
- Kiến nghị, đề xuất
2. Nhận xét và đề nghị của GV hướng dẫn:
- ......................................................................................................................................................
- ......................................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×