Tải bản đầy đủ

Bao cao tong ket 2012 2013

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
KHOA NN & VH PHƯƠNG TÂY
BỘ MÔN TIẾNG ĐỨC 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2013

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012 – 2013
I. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ TÓM TẮT NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN CHÍNH
1. Đội ngũ cán bộ:
Trong năm học 2012 – 2013, bộ môn tiếng Đức 2, Khoa NN & VH Phương Tây có 6
cán bộ tham gia công tác. Trong đó:
- Cán bộ viên chức: 3 (Hoàng Thị Thanh Bình, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thu
Huyền)
- Cán bộ hợp đồng: 3 (Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Trần Thị Thu Trang, Phạm Thúy
Vân (về pháp lý thuộc tổ 1))
- 05 cán bộ có trình độ thạc sĩ, 01 cán bộ đang hoàn thành chương trình thạc sỹ.
2. Thuận lợi:
Bộ môn tiếng Đức 2 gồm các cán bộ có năng lực chuyên môn, tích cực tham gia các

khóa nâng cao nghiệp vụ và NCKH.
Các cán bộ yêu nghề, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và có tinh thần đoàn
kết.
Ban chủ nhiệm Khoa nói riêng và nhà trường nói chung luôn quan tâm và nhiệt tình
giúp đỡ bộ môn trong quá trình công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
3. Khó khăn:
Số lượng tiết bộ môn phải đảm nhiệm tương đối nhiều (bao nhiêu tiết), bao trùm
nhiều năm học, nên mỗi cán bộ phải đảm nhiệm nhiều tiết dạy và dạy ở nhiều khóa.
Trong học kỳ II việc bố trí cán bộ giảng dạy, đi coi thi, chấm thi gặp nhiều khó khăn
do 01 cán bộ tham gia làm đề thi tốt nghiệp THPT cho Bộ GD&ĐT, 01 cán bộ chuẩn
bị có quyết định thôi việc và đã bắt đầu đi làm ở tổ chức khác và một số cán bộ tham
gia dự án đào tạo tại Vinh.
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC
Mục tiêu 1: Công tác đào tạo: Hoàn thành kế hoạch năm học, thực hiện tốt các
nhiệm vụ trọng tâm và công tác HSSV
Kết quả đạt được: Bộ môn tiếng Đức 2 đã hoàn thành kế hoạch giảng dạy do trường
và khoa ban hành, các giảng viên đều đảm bảo tham gia đầy đủ số giờ lên lớp quy
định, thực hiện đúng nội quy về giờ giấc và kỷ luật trong phạm vi nhà trường. Trong
quá trình giảng dạy, giảng viên của bộ môn thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra đánh
giá thường xuyên, cho điểm chuyên cần. Kết thúc học kỳ I và học kỳ II năm học 2012
– 2013, bộ môn thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các kỳ thi hết học kỳ, công tác coi thi,
chấm thi diễn ra nghiêm túc, không có vi phạm kỉ luật.
Tồn tại: Chưa bổ sung được tài liệu luyện thi và ra đề thi cho các học phần THT, bộ
môn vẫn phải sử dụng một số tài liệu đã cũ và đã được sử dụng qua nhiều năm. Điều
này dẫn tới một thực tế không tránh khỏi là sinh viên dần dần nắm hết được các
nguồn tài liệu của giảng viên, gây bất lợi cho quá trình ra đề thi và xác định tính
khách quan của kết quả thi.


Nguyên nhân: Nguồn tài liệu hiện có chủ yếu dựa vào thư viện DAAD và tài liệu các
giảng viên mượn từ viện Goethe, tuy nhiên các nguồn tài liệu này mặc dù đã được cập
nhật nhưng số lượng vẫn rất hạn chế, đặc biệt ở trình độ B2, C1.
Các đề xuất: Trong thời gian tới, bộ môn sẽ tiến hành tham khảo một số tài liệu đang
được sử dụng tại Đức và làm đơn xin đặt mua tài liệu lên Khoa.
Về lâu dài, bộ môn sẽ xây dựng đề thi theo hướng tự soạn thảo, tuy nhiên điều này đòi
hỏi nhiều công sức của cán bộ giảng dạy và chất lượng không được kiểm định, đặc
biệt khó khăn đối với kĩ năng nghe. Bước đầu chỉ áp dụng làm đề cho B2 kỹ năng viết
và nói và mong Khoa hỗ trợ về thời gian và nhân lực.
Nhờ kinh phí của DAAD mua thêm sách giảng dạy original và để tại giá sách văn
phòng khoa.
Mục tiêu 2: Nghiên cứu khoa học: Nâng cao chất lượng và hiệu quả NCKH,
NCKH phải nhằm phục vụ đào tạo, nâng cao chất lượng NCKHSV
Kết quả đạt được: Các cán bộ trong bộ môn tích cực tham gia NCKH và bồi dưỡng
chuyên môn tại Khoa. Trong học kỳ II, có 02 cán bộ có báo cáo khoa học tham gia hội
nghị khoa học toàn trường, các cán bộ khác đều có bài trình bày tại hội nghị khoa học
cập khoa. Các đề tài khoa học đều có tính thực tiễn, phục vụ đào tạo, nâng cao chất
lượng giảng dạy. Ngoài ra trong học kỳ II, 100% cán bộ đều tham gia hưỡng dẫn
NCKHSV, 03 cán bộ tham gia hướng dẫn sinh viên viết khóa luận tốt nghiệp. 01 cán
bộ chuẩn bị hoàn thành đề tài nghiên cứu cấp trường, 02 cán bộ đang làm đơn xin
thực hiện đề tài nghiên cứu cấp trường.
Tồn tại: Không có tồn tại gì
Các đề xuất: Các buổi bồi dưỡng chuyên môn là cần thiết, tuy nhiên không nên tổ
chức liên tục các tuần, đặc biệt là trong những tuần Khoa và các cán bộ có nhiều
nhiệm vụ phải hoàn thành, nhằm giảm tải thời gian đi lại và áp lực đối với cán bộ
hoặc kết hợp hai bài trình bày vào một ngày.
Mục tiêu 3: Phát triển đội ngũ: Nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên,
tiến tới đạt các chuẩn trình độ của giảng viên theo quy định của ĐHQGHN.
Kết quả đạt được: Trừ một cán bộ đang hoàn thành chương trình thạc sỹ là Nguyễn
Thu Huyền (hiện nay đã có quyết định thôi việc), các cán bộ còn lại đều đạt trình độ
thạc sỹ, được đào tạo tại các cơ sở uy tín tại nước ngoài. Trong số đó có 02 cán bộ là
Trần Thị Thu Trang và Nguyễn Quốc Việt đã có kế hoạch học tiếp lên tiến sĩ, đặc biệt
cán bộ Trần Thị Thu Trang là đối tượng đang chờ xét duyệt học bổng đào tạo tiến sĩ
trong năm học 2013 – 2014.
Tồn tại: Một số cán bộ còn lại của bộ môn chưa đăng ký tham gia đào tạo tiến sĩ.
Nguyên nhân: Phần lớn các cán bộ đều là nữ, có con nhỏ và nhiều công việc gia
đình, nên việc ra nước ngoài học tập hết sức khó khăn. Việc học tiến sỹ đòi hỏi nhiều
thời gian và độ tập trung cao, bên cạnh đó các cán bộ lại phải hoàn thành đầy đủ các
giờ dạy trên lớp, nên ngay cả việc tham giao đào tạo trong nước cũng gây nhiều khó
khăn.
Các đề xuất: Hiện tại bộ môn chưa có đề xuất gì
Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013
Trưởng BM tiếng Đức 2
Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×