Tải bản đầy đủ

Bao cao thc tp gia k

Báo Cáo Thực Tập Giữa Kỳ
Khoa Công Nghệ Thông Tin
- Họ và tên sinh viên : Nguyễn Huỳnh Hướng.
- Đề tài: Nghiên cứu và triển khai các dịch vụ mạng trên Windows Server 2008.

Nội dung báo cáo
I.

Triển khai các dich vụ AD, DNS, DHCP, Web Sever,Mail
Sever.

1.

DHCP
 Mô Hình:

 Cài đặt dịch vụ DHCP trong Sever Manager : Vào Start Menu =>
Adminsitrative tool => Sever Manager => Add Roles.
 Sau đó click vào DHCP Sever => Next => chọn card mạng mà muốn
thông qua nó.
 Tiếp theo điền thông tin Domain, Primary DNS, Altenate DNS.

(Vd : Domain: Sever2, DNS:192.168.1.2)
 Sau khi điền thông tin Domain chuyển qua IPv4 WINS setting .
 Chọn Next => DHCP Scope.
-Scope name : hhpc
-Starting IP Address : 192.168.1.10
-Ending IP Address : 192.168.1.100
-Subnet Mark : 255.255.255.0
-Default Gateway : 192.168.1.254
 Điền thông tin Scope => Ok => Next.
 IPv6 : Disable => Install => Close.
 Tiếp đó kiểm tra IP được cấp trên máy Windows XP


 Vào Run => gõ lệnh cmd => ipconfig /release => ipconfig / renew.
Hoàn thành việc cấp phát IP cho máy XP thông qua DHCP.
2.

ACTIVE DIRECTORY

 Mô hình:

 Cài đặt Domain trên máy Sever
 Đầu tiên vào Start => Run gõ dcpromo để nâng cấp Domain Controller
cho máy Sever
 Màn hình sẽ hiện cửa sổ Welcom to the Active Directory Domain
Services Insallation Wizard, ta chọn Next.
 Trong cửa sổ Operating System Compatibility, ta chọn mặc định rồi
chon Next.
 Tiếp đó, trong cửa sổ Choose a Deloyment Configuration , ta chọn
Create a new domain in a new forest rồi chọn Next.
 Tiếp theo đó ta tiến hành đặt tên cho Domain mới trong ô FQDN of the
Forest root domain.
(Vd: athena.edu.vn)
 Trong cửa sổ Set Forest Functional Level, ta chọn hệ thống tùy theo
Windows Sever cho phù hợp ở phần Foresr functional level rồi chọn
Next.
 Ở cửa sổ Addtional domain controller Options, ta chọn Next.
 Tiếp theo sẽ hiện ra cửa sổ Active Directory Domain Services
Installation Wizard, ta chọn Yes.
 Trong cửa sổ Location for Dattabase, ta chọn Next để cài đặt.


 Sau đó, trong cửa sổ Directory Services Restore Mode Administrator


Password, ta tiến hành đặt password để quạn trị doamain sai đó chọn
Next.
 Trong cửa sổ Summary, ta chọn Next.
 Cuối cung ta check vào Reboot on completion, hoàn thành quá trinh cài
đặt, máy sẽ tự động restart khi hoàn tất nâng cấp Domain controller.

3. DNS
Cài đặt dịch vụ DNS
 Mô hình:

 Start menu => Administrative tools => Server Manager
 Chọn Add Rolse => Chọn DNS Sever => Next => Next => Install.
 Trong DNS Manager, R-click Forward Lookup Zone => New Zone
( với điều kiện máy chưa có Domain).
 Tiếp theo ta chọn Next => chon Primary zone => Next.
 Đặt tên cho Zone mới ( VD: athena.edu.vn or athena.local)
 Sau đó click Next => Next => Finish..
 Ta tiếp tục thiết lập cấu hình cho Zone bằng cách R-Click lên
athena.edu.vn => chọn New Alias (CNAME...)
 Trong phần New Resource Record => đăt tên cho Alias name.
(Vd: www)
 Trong ô fully qualified domain name (FQDN) sẽ hiện tên đầy đủ là
www.athena.edu.vn.
 Sau đó, ở fully qualified domain name (FQDN) for target host ta
browse đến Sever => Forward Lookup Zones => athena.edu.vn => Sever (
với đia chỉ IP :192.168.1.2 là địa chỉ của máy sever) => Ok.
 Ta tiếp tục R-click len athena.edu.vn tương tự như Alais nhưng đặt tên la
ftp.
 Sau đó , ta tiến hành kiểm tra DNS.
 Vào Start => Run => cmd => nslookup.
 Cửa sổ hiện ra :
-DNS request time out


-Timeout was 2 seconds.
-Default Sever : Unknown
-Address : ::1
 Tiếp theo đó ta gõ www tiến hành kiểm tra alias.
 Cửa sổ sẽ hiện :
-Sever: Unknow
-Address: ::1
-Name: Sever2.athena.edu.vn
( ở đây máy mình đặt tên máy là Sever2)
-Address: 192.168.1.2
-Aliases : www.athena.edu.vn
 Quá trình thiết lập cấu hình Zone va kiểm tra thành công.
 Tương tự cho ftp.

4. WEB SEVER & FTP SEVER
Mô hình:

a) Web Sever
 Start menu => Administrative tools => Server Manager => Add Roles =>
Web Sever(IIS) => chọn Add Required Features => Next => Next.
 Click chọn FTP Pub lishing Service => Click Add Required Services => Next
=> Install.
 Sau đó tạo một trang Web và kiểm tra với đường dẫn: C:\athena.edu.vn\”tạo một
File tên: “index.htm”.
 Tiền hành sửa File nay bằng Notepad và thêm nội dung”Welcom to
Athena.edu.vn” sau đó Save lại.Tiếp theo ta vào Start menu => Administrative

tools => IIS => R-click vào Sites =>Add Web Site... =>trong mục Host
name điền www.athena.edu.vn
 Sau đó ta tiền hành kiểm tra trang web vừa tạo bằng cách mở trình duyệt
web và gõ www.athena.edu.vn
 Trình duyệt sẽ hiện thị đoạn text “ Welcom to Athena.edu.vn” mà ta tạo


trong File index.htm.

b) FTP Sever
 Start menu => Administrative tools => IIS=> chọn FTP => Click here to
launch => R-click FTP Site => New => FTP site => Next => đặt tên cho
FTP Site => Next => Next => Do not ioslate users => Next.
 Chọn đường dẫn thư mục Home của FTP site => Next => Finish.
Tiền hành kiểm tra FTP vừa tạo bằng cách mở trình duyệt Web gỏ
ftp://192.168.1.2, sao đó tạo một thư mục khác. Khi vào lại Home cua FTP ta
sẽ thấy thư mục vừa tạo.

5. Mail Sever
 Mô hình:

NIC1:192.168.1.11

NIC1:192.168.1.1

NIC1:192.168.1.12

 Cài đặt phần mềm Mail: Mdeamon Mail

Xuất hiện cửa sổ Welcom to Mdeamon => Next => Next => đến cửa
sổ Registrantion Information => điền thông tin người đăng kí sử dụng
=> Next => Next => tiến hành cài đặt.
Sau đó ta điền tên Domain : athena.edu.vn => Next => điền thông tin
account và password => Next.
Tiếp đó ta điền DNS
Primary DNS: 192.168.1.1
Backup DNS : 192.168.1.1
Sau đó ta ấn Next và tiến hành cài đặt => finsh.
 Cấu hình Mdeamon
Vào start => Start Mdeamon =>Accounts setting => bỏ require
strong passwords => Ok (để tạo user với password dễ dàng hơn).
 Tạo tài khoản trên Mdeamon.
Tạo acount =>vào Accounts => New Account => điền thông tin với
name là User1 và password.
Tiếp tục tạo account với tên là User2.
 Kiểm tra gửi Mail trên cho các máy Client


Vào máy pc1
Vào Start => Outlook Express => điền tên bất kỳ vào ô Display Name
=> Email address : user1@athena.edu.vn => Next => Imcoming Mail
và Outgoing Mail điền địa chỉ IP Sever : 192.168.1.2 => Mail Log on
điền tên user và password => finsh.
Account Name : user1
Password: 123@abc
Tương tự với PC2, với tên user2.
Tiến hành gửi mail từ PC1 => Create Mail => Sent Mail.
To: user2@athena.edu.vn.
Subject: Gửi cho user2
Nội dung : user1 xin chào user2.
Sau đó vào PC2 kiểm tra mail.
Tiến hành replay lai cho PC1 và kiểm tra.

II. Nghiên cứu cơ chế muti Domain giữa các Sever 2008.
 Mô hình

Sever1
NIC1:192.168.1.2

Sever2
NIC2:192.168.1.5

 Tiền hành join Domain của máy Sever5s vào máy Sever 2. Đồng thời tạo
các user trên cả 2 Sever, kiểm tra các user trên cả 2 Sever.
 Đầu tiên tiến hành cấp phát địa chỉ IP cho máy Sever 2
-IP Address : 192.168.1.2
 Sau đó tiến hành cài đặt Active Directory với tên Domain là Athena.edu.vn
 Vào Active Directory User and computer tạo một User tên u1.


 Ta cấp phát đia chỉ IP và DNS cho Sever5
-IP Address : 192.168.1.3
-DNS : 192.168.1.2
 Tiếp theo ta tiến hành ping kiểm tra 2 máy đã thông nhau chưa
 Vào Run => Cmd => ping 192.168.1.3 tại máy Sever 2 và ngược lại.
 Khi 2 máy đã thấy nhau trên cùng một mạng ta tiến hành join máy sever5
vào Domain của máy Sever2
 R-Click lên Computer của máy sever5 => properties => change settings
=> change => check vào Menber of => gõ tên Domain athena.edu.vn =>
ok.
 Sau đó sẽ hiện ra cửa sổ truy cập, ta đăng nhập vào u1. Tiếp theo màn hình
sẽ hiển thị đăng nhập thành công Domain. Sau đó máy sẽ restart.
 Khi đã join thành công sever5 vào doamain của sever, ta tiếp tục nâng cấp
Domain của sever5.
 Vào Run => gõ dcpromo => Next => Next => Exising forest => Next.
 Ở phần Altenate credentinals => set => đăng nhập vào sever2 với quyền
Administrator => ok => Next => Next => Yes... => Next => điền
password và comfrim password => Next => Finish.
 Hoàn thanh qui trình cài đặt ,máy sẽ tiến hành restart lại.
 Sau đó, ta tiến hành kiểm tra bằng cách ta trở lại máy sever2 vào AD user
and computer, tiến thành tạo một user mới u1. Sau đó ta về máy sever5
vào AD user and computer ta sẽ nhìn thấy được user u1 vừa tạo.
 Tiếp đó từ sever5 ta tạo một user u2, sau đó từ sever2 ta vào AD user and
computer => R-click lên Acitve Directory user and computer => chọn
change Domain controller => chon sever5.athena.edu.vn => ok => ta sẽ
thấy được user u2 vừa tạo.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×