Tải bản đầy đủ

BAO CAO TH NGHI m

QUATEST 3
PTN ĐIỆN

S ố : ………………
Trang : ……….………

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM
1. Tên và ký hiệu mẫu :

3. Ngày giao :
4. Ngày yêu cầu :
5. Ngày xong :

2. Số lượng :

6. Phương pháp thử :

7. Người thực hiện :
8. Kiểm tra :
9.Trưởng phòng :


Thử nghiệm chịu điện áp 4,5 kV trên
Cuộn sơ cấp
Cuộn thứ cấp

Mẫu 1

Mẫu 2

Mẫu 3

Thử nghiệm chịu điện áp 4,5 kV trên
Cuộn sơ cấp
Cuộn thứ cấp

Mẫu 4

Mẫu 5

Mẫu 6

Thử nghiệm chịu điện áp 4,5 kV trên
Cuộn sơ cấp
Cuộn thứ cấp

Mẫu 7

Mẫu 8

Mẫu 9

Thử nghiệm chịu điện áp 4,5 kV trên
Cuộn sơ cấp
Cuộn thứ cấp

Mẫu 10

Mẫu 11

Mẫu 12

Thử nghiệm chịu điện áp 4,5 kV trên
Cuộn sơ cấp
Cuộn thứ cấp

Mẫu 13

Mẫu 14

Mẫu 15

Thử nghiệm chịu điện áp 4,5 kV trên
Cuộn sơ cấp
Cuộn thứ cấp

Mẫu 16

Mẫu 17

Mẫu 18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×