Tải bản đầy đủ

BAO CAO GI i TRINH

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH KHOA CNTT
CHI ĐOÀN TH11A
***

Nha Trang, ngày 25 tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH
Kính gửi: đ/c Bí thư chi đoàn Trương Phi Hồ
Đồng kính gửi: BCH Đoàn cơ sở khoa CNTT.
Tôi tên: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ đoàn: Đảng viên ( dự bi)
Chi đoàn: TH11A
Hôm nay tôi làm báo cáo này để giải trình về sự việc sáng ngày 22 tháng 3
năm 2015, lý do không tham dự Đại hội Đoàn cơ sở khi được triệu tập như sau:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Qua hai vụ việc vừa báo cáo, bản thân là đoàn viên tôi nhận thấy mình thiếu

tinh thần trách nhiệm. Chưa tham gia các sinh hoạt của đoàn như vậy là sai với quy
định và điều lệ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Bản thân xin rút kinh
nghiệm và đưa ra hướng khắc phục vụ việc trên như sau:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Tôi xin chịu hình thức kỷ luật Đoàn:............................................................
Xin BCH Đoàn cơ sở tiếp tục quan sát, tạo điều kiện và giúp đỡ để tôi có thể
tiếp tục sinh hoạt đoàn tại chi đoàn.
Tôi chân thành cảm ơn.
NGƯỞI GIẢI TRÌNH
(ký, ghi họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×