Tải bản đầy đủ

BAO CAO DOAN KIEM TRA

CÔNG ĐOÀN GD TÌNH ĐĂL LĂK
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT
NGUYỄN VĂN CỪ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI DUNG BÁO CÁO TRƯỚC ĐOÀN KIỂM TRA
1.KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN:
a) Công tác tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt:
Sau đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2013-2017, Ban chấp hành Công đoàn
trường THPT Nguyễn Văn Cừ đã kịp thời và nghiêm túc chỉ đạo, phổ biến, triển khai
các nghị quyết, chỉ thị, quy định của của Công đoàn ngành đến cán bộ giáo viên, công
nhân viên chức lao động bằng hình thức triển khai học tập thông qua các buổi sinh
hoạt công đoàn . Tổ chức sinh hoạt Công đoàn định kỳ đúng theo điều lệ Công đoàn
Việt Nam, và được thể hiện bằng biên bản các cuộc hội họp và kiểm tra.
b) Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho
CBCCLĐ, hoạt động phong trào:
+ Ban chấp hành đã quan tâm chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra , giám sát các chế
độ chính sách hiện hành cho CBCCLĐ, tham mưu kịp thời những bất cập về việc giải
quyết Chế độ chính sách đối với người lao động để được điều chỉnh cho phù hợp với

tình hình thực tế của đơn vị.
+ Tham gia tích cực các hoạt động phong trào như: Thi kể chuyện về Bác Hồ,
Thi văn nghệ ngành giáo dục, tham gia hội thao ngành giáo dục, hoạt động thăm hỏi
và tặng quà cho đồng bào buôn kết nghĩa…
c) Thực hiện các quy chế:
+ Công đoàn đã ban hành và phối hợp với chính quyền ban hành các quy chế:
Quy chế làm việc của BCH trong suốt nhiệm kỳ; Quy chế phối hợp với chính quyền;
Quy chế dân chủ trong cơ quan; đồng thời chỉ đạo UBKTCĐ, tổ nữ công, ban TTND
xây dựng quy chế hoạt động cho nhiệm kỳ và chương trình làm việc hàng năm. Hàng
năm phối hợp với chính quyền xây dựng bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế
khen thưởng để phù hợp với tình hình thực tế của từng năm học.
+ Việc thực hiện các quy chế được tổ chức và thực hiện có hiệu quả, đặc biệt
quan tâm thực hiện quy chế dân chủ.
d) Hoạt động nữ công:
+ Ban nữ công đã đi vào hoạt động có nội dung thiết thực và ý nghĩa, đã xây
dựng quy chế, kế hoạch chương trình làm việc của từng năm và các hoạt động trọng
điểm trong năm (20-10, 20-11, 8-3)
+ Tích cực chăm lo đời sống cho CBGVNV nữ, các chị em đã thực hiện tốt
nhiệm vụ chuyên môn, phong trào thi đua hai giỏi, bình bầu thi đua khen thưởng hàng
năm kịp thời đúng quy định.
+ Các chế độ chính sách đối với lao động nữ được giải quyết đầy đủ
e) Hoạt động công tác kiểm tra( UBKT, Ban TTND)
+ UBKTCĐ, Ban TTND đã xây dựng đầy đủ các Quy chế hoạt động, kế hoạch
kiểm tra cho từng năm học, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, nắm vững chức
năng vai trò, quyền hạn, nắm vững các văn bản, điều lệ Công đoàn.
+ Thực hiện việc kiểm tra các nội dung đúng theo kế hoạch đã đề ra.


f) Công tác xã hội từ thiện:
Công đoàn đặc biệt quan tâm các hoạt động từ thiện nhân đạo và được sự tham
gia hưởng ứng 100% qua các đợt vận động, trong học kỳ 1 năm học 2013-2014 tổng
số tiền huy động được 15.630.000đ.
g) Công tác phát triển đoàn viên:
Tổng số CBCNVC: 36 Nữ: 19 Dân tộc: 8

(trong đó Hợp đồng: 4)

Tổng số đoàn viên CĐ: 36 Nữ:19 Dân tộc: 8
Tổng số Đảng viên: 16 Nữ: 6 Dân tộc: 4
Số ĐVCĐ được kết nạp từ đầu năm đến nay: 1(CĐ) Nữ:Dân tộc: 0

Số Đảng viên được kết nạp từ đầu năm đến nay: 2 Nữ:

Dân tộc: 0

Số người sinh con thứ 3 trở lên từ đầu năm đến nay: 0
UBKT CĐ: Tổng số ủy viên UBKT: 3

Nữ:

2

Dân tộc: 1

Ban TTND: Tổng số ủy viên UBKT: 3

Nữ:

1

Dân tộc: 2

Ban nữ công: Tổng số uỷ viên ban nữ công quần chúng: 6

Dân tộc: 2

Tỷ lệ đoàn viên đạt 100 % so với tổng số CBCCVC, LĐ.
2. KIỂM TRA VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH, TÀI SẢN VÀ
HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CÔNG ĐOÀN:
Căn cứ số liệu quyết toán năm đã được công đoàn cấp trên phê duyệt và các
chứng từ kèm theo (từ tháng 01/2013 đến tháng 12/2013)
TT NỘI DUNG
DỰ TOÁN BÁO CÁO
KIỂM
TRA
I
Phần thu
1
Kinh phí công đoàn
2
Đoàn phí công đoàn
3
Thu khác
4
Kinh phí cấp trên cấp
5
Số dư đầu kỳ
II
Phần chi
1
Chi phụ cấp không chuyên
trách
2
Chi hành chính
3
Hoạt động phong trào
4
Chi thăm hỏi
III Số dư cuối ky
3. GIẢI QUYẾT VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KNTC:
Từ đầu năm học đến nay đơn vị không có đơn thư khiếu nại tố cáo
4. KIẾN NGHỊ:
+ Đối với Công đoàn ngành: Tham mưu với tổng liên đoàn lao động Việt Nam
thực hiện nhanh chế độ ưu đãi cho cán bộ CĐCS.
2


+ Đối với chính quyền cơ sở: Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa về mặt thời gian
và tài chính để Công đoàn cơ sở hoạt động đạt hiệu quả cao, tăng cường phát huy tính
dân chủ tại cơ sở.

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×