Tải bản đầy đủ

Bao cao do moi trng 2014

CTY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC
HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Số 512 /HAMADECO - TCVP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 22 tháng 7 năm 201 4

Vv: Đo kiểm định môi trường lao động định
kỳ năm 2014 tại hầm đường bộ Hải Vân

Kính gửi:

- Cục quản lý đường bộ III;
- Chi cục quản lý đường bộ III.1;

Thực hiện công tác đo kiểm định môi trường lao động định kỳ hàng năm theo
quy định của pháp Luật. Năm 2014 Công ty Cổ phần quản lý và khai thác hầm đường
bộ Hải Vân (HAMADECO) đã ký kết Hợp đồng số 36/2014 ngày 21/7/2014 với Bệnh

viện Giao thông Vận tải Đà Nẵng để Đo kiểm định môi trường lao động trong hầm
đường bộ Hải Vân năm 2014.
Nay Công ty HAMADECO báo cáo và kính đề nghị Cục Quản lý đường bộ III,
Chi cục quản lý đường bộ III.1 và Trung tâm Y tế dự phòng Tp Đà Nẵng giám sát việc
kiểm định môi trường tại hầm đường bộ Hải Vân đầu vào lúc 8 giờ 00 ngày 24/7/2014.
Trân trọng cảm ơn ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (Báo cáo);
- TCVP, HAPACO (Thực hiện);
- Lưu: VT.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Cao Bá Giang
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×