Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO MÔN CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ ,VẼ MẠCH CẤU KIỆN VÀ CHẠY MÔ PHỎNGBẰNG PHẦN MỀM MULTISIM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

BÁO CÁO MÔN CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ
VẼ MẠCH CẤU KIỆN VÀ CHẠY MÔ PHỎNG
BẰNG PHẦN MỀM MULTISIM

Sinh viên: Nguyễn Thái Bình – MSSV: 20121281
Lớp ĐTTT 02 K57
Phạm Ngọc Thắng – MSSV: 20122487
Lớp ĐTTT 05 K57


SƠ ĐỒ MẠCH VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG.
1. Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ
1.1.
Không có tụ lọc

Kết quả tín hiệu ra trên Oscilloscope

U0 = 0, U

U0 = 0,318 Um

U0 = 0,318 (Um – UD0)


1.2.

Có tụ lọc

Kết quả tín hiệu ra trên Oscilloscope


Điều kiện UngD <= 2Um
2. Mạch chỉnh lưu cầu
2.1.
Không có tụ lọc

Kết quả tín hiệu ra trên Oscilloscope


Điện áp chỉnh lưu:
U0 = 0,636 Um
Nếu tính được hạ áp trên Điot:
U0 = 0,636 (Um – 2UD0)
Dòng chỉnh lưu:
I0 = U0/Rt
Điện áp ngược đặt trên Điot ở mức nửa chu kỳ âm:
UngD = Um
2.2.

Có tụ lọc

Kết quả tín hiệu ra trên Oscilloscope


Các tham số cần chọn trên Điot như sau:
I0(Điot) > I0(tính toán)
Ungmax(Điot) > Um
Ungmax(Điot) > 2Um
3. Mạch chỉnh lưu cả chu kỳ có điểm giữa


3.1.
Không có tụ lọc

Không có tụ lọc
Có tụ lọc


Kết quả tín hiệu ra trên Oscilloscope

3.2.

Có tụ lọc


Kết quả tín hiệu ra trên Oscilloscope

4.

Mạch hạn chế


4.1.

Mạch hạn chế trên dương

Kết quả tín hiệu ra trên Oscilloscope

4.2.

Mạch han chế dưới dương


Kết quả tín hiệu ra trên Oscilloscope

4.3.

Mạch hạn chế kết hợp trên dưới


Kết quả tín hiệu ra trên Oscilloscope

5.

Mạch dịch mức


Kết quả tín hiệu ra trên Oscilloscope

6.

Mạch ổn áp dùng diode zenerTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×