Tải bản đầy đủ

Bao cao 9 thang BVTV

CHI CỤC BVTV NINH BÌNH
TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT
THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP
Số: 25/BC-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Điệp, ngày 07 tháng 9 năm 2015

BÁO CÁO
Kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2015
Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015
Phần I: KẾT QUẢ CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM
1. Những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục
1.1. Những kết quả đạt được
Dự tính dự báo chính xác quy mô, mức độ của các đối tượng dịch hại, ban
hành thông báo hướng dẫn phòng trừ kịp thời, bảo vệ thắng lợi vụ lúa đông xuân
năm 2015.
1.2. Những tồn tại cần khắc phục
- Một bộ phận nông dân không thường xuyên thăm đồng ruộng, chưa chủ

động trong công tác phun trừ, việc thuê khoán phun thuốc còn diễn ra phổ biến.
- Tình trạng không đúng hoạt chất theo hướng dẫn của một số cửa hàng kinh
doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố.
2. Tình hình dịch hại trên cây lúa vụ đông xuân năm 2015
Vụ Đông Xuân, trên cây lúa có các đối tượng dịch hại gây hại chính đó là:
* Chuột hại:
Diện tích nhiễm chuột là 5,0 ha, trong đó diện tích nhiễm nặng là 1,0 ha.
* Bệnh đạo ôn:
- Bệnh đạo ôn lá: Diện tích nhiễm là 12,5 ha, trong đó diện tích bị lùn lụi là
0,5 ha.
- Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm là 2,5 ha, trong đó diện tích nhiễm
nặng là 0,2 ha (giống lúa QR1 ở HTX Yên Thịnh, BC15 ở Đồi Cao, Tiền Phong…)
* Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2: Diện tích nhiễm là 130 ha, không có diện tích
nhiễm nặng.
Quy mô, mức độ hại của rầy nâu, rầy lưng trắng; sâu đục thân bướm 2 chấm
thấp hơn so với vụ Đông Xuân 2014.
3. Tình hình dịch hại trên cây lúa vụ mùa năm 2015
Trong vụ mùa, trên cây lúa có các đối tượng gây hại chính là:
* Sâu đục thân hai chấm lứa 4: Diện tích nhiễm theo ổ trứng là 25 ha
(100% nhiễm nhẹ). Diện tích nhiễm theo tỷ lệ hại là 2 ha.
* Sâu đục thân hai chấm lứa 5: Diện tích nhiễm theo ổ trứng là 214,5 ha,
trong đó diện tích nhiễm nặng là 40 ha.


* Sâu cuốn lá nhỏ lứa 6: Diện tích nhiễm là 214,5 ha, trong đó diện tích
nhiễm nặng là 170 ha.
4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác
- Vào các thời kỳ cao điểm của các đối tượng dịch hại, trạm đã phân công
cán bộ phụ trách địa bàn các xã, phường.
- Từ đầu năm đến nay, trạm đã ra 13 văn bản bao gồm các thông báo, hướng
dẫn và công văn đôn đốc phòng trừ các đối tượng dịch hại trên cây lúa, cây ăn quả.
- Bám sát, đôn đốc cơ sở, giám sát chỉ đạo tốt công tác diệt chuột và phun
phòng trừ các đối tượng dịch hại.
Phần 2: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2015
- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn, chuyển giao khoa
học kỹ thuật.
- Điều tra, dự tính dự báo sâu bệnh gây hại trên các cây trồng. Ban hành các
thông báo hướng dẫn phòng trừ kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh
gây ra.
Phần 3: KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
- UBND thành phố tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để trạm hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Phòng Kinh tế phối kết hợp với trạm chặt chẽ hơn nữa trong việc giám sát,
đôn đốc cơ sở phun trừ dịch hại.
Trạm Bảo vệ thực vật thành phố Tam Điệp trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- VP HĐND-UBND TX (để b/c);
- Phòng Kinh tế;
- Lưu trạm.

TRƯỞNG TRẠM
(Đã ký)

Vũ Thị Kim Dung


3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×