Tải bản đầy đủ

Ban bao cao nx 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
I.

THÔNG TIN:
Tên cơ quan, doanh nghiệp: ....................................................................................................
Địa chỉ: ................................................................Email/Website: ..........................................
Lĩnh vực hoạt động: ................................................................................................................
Họ tên sinh viên thực tập: ..........................................Lớp: ............MSSV: ...........................
Thời gian thực tập: từ:......................................đến:………………………………………….

II.

THỰC TẬP:

o Số lượng sinh viên VIMARU thực tập tại quý cơ quan, doanh nghiệp: ……………………..
…………………………………………………………………………………………………..
o Kế hoạch nhận sinh viên thực tập hàng năm:
Ngành:....................................................................................................................
Số lượng:..................................................................................................................
Trình độ:..................................................................................................................
o Nhận xét về quá trình thực tập của sinh viên:
Khoanh tròn vào những số tương ứng với sự hài lòng của quý cơ quan, doanh nghiệp đối với
sinh viên thực tập:
1
2
3
4
Không hài lòng
Hài lòng
Khá hài lòng
Rất hài lòng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tôn trọng kỷ luật
Tinh thần trách nhiệm
Nhiệt tình trong công việc
Khả năng ứng dụng kiến thức chuyên môn
Tính chuyên nghiệp
Kiến thức chuyên ngành
Kỹ năng giao tiếp
Năng lực ngoại ngữ
Kỹ năng thuyết trình
Kỹ năng làm việc nhóm

1


1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

o Kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng của sinh viên có đáp ứng được nhu cầu công việc ?
(a) Rất phù hợp (b) Phù hợp
(c) Chưa phù hợp
(d) Không phù hợp

Thông tin liên hệ:
Khoa/Ban: ...............................................
Website: ...................................................

Hải phòng, ngày … tháng … năm 2013
Xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp
(Cán bộ hướng dẫn ký tên, đóng dấu)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×