Tải bản đầy đủ

Bai bao cao thc hanh hoa (1)

Lớp: 17DTPJA1
Nhóm: 1
Ngày thực hành: 4/3/2018
Ca thực hành: ca 1&2

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH KỸ THUẬT
PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA

NỘI DUNG THỰC HÀNH KỸ THUẬT
PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA
BUỔI 2
Giảng viên hướng dẫn: Th.S Lê Thị Hương
Người viết báo cáo: Lê Quang Hiệp (nhóm trưởng)
Mục đích: Làm quen với các thao tác pha chế, chuẩn độ hóa chất trong phòng thí nghiệm.
Danh sách thành viên thực hiện :

Họ và tên
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
I.
-

Chú thích

Lê Quang Hiệp
Võ Hoàng Thúc
Trần Vũ Cát Tường
Vũ Hoàng Mai
Hà Ngọc Hân
Hà Ngọc Tú Uyên
Huỳnh Thảo Tường Vy
Trần Thị Thanh Ngân

Thành viên mới
Vắng mặt

Thí nghiệm 1: pha 100ml dung dịch NaCl 10% (d=1,076 g/ml)
1) Hướng giải quyết:
Do sử dụng NaCl có độ tinh khiết là 99,5% để pha dung dịch nên khối lượng NaCl
cần dung là:

m NaCl = = ≈ 11g
-

2) Quy trình thực hiện:
Hòa tan 11g NaCl vào 50ml nước cất trong cốc và khấy đều bằng đũa thủy tinh;
Sau khi NaCl tan hoàn toàn, rót dung dịch vào bình cầu có nắp để pha thành
100ml;
Đậy kín bình và đảo đều bình vài lần;
Rót dung dịch ra cốc sạch, ta thu được dung dịch NaCl 10%.


II.

--

III.

-

-

-

Thí Nghiệm 2: từ 100ml dung dịch NaCl 10% (ở thí nghiệm 1) thành 100ml
dung dịch NaCl 5%:
1) Hướng giải quyết:
Để pha 100ml dung dịch NaCl 5% từ 100ml dung dịch NaCl 10%, thì ta pha dung
dịch NaCl 10% với nước cất với tỉ lệ 1:1, tức là pha 50ml dung dịch NaCl 10% với
50ml nước cất.
2) Quy trình thực hiện:
Dùng pipet 20ml để lấy 3 lần tổng cộng 50ml dung dịch NaCl 10% từ cốc cho vào
bình bầu có nắp đã được rửa sạch bằng nước cất:
+ Lần thứ nhất lấy 20ml dung dịch NaCl 10% cho vào bình;
+ Lần thứ hai lấy 20ml dung dịch NaCl 10% cho vào bình;
+ Lần thứ ba lấy 10ml dung dịch NaCl 10% cho vào bình.
Sau đó thêm nước cất vào bình cho đến vạch 100ml;
Đậy kín bình và đảo đều bình vài lần;
Rót dung dịch ra cốc sạch, ta thu được dung dịch NaCl 5%.
Pha trộn dung dịch NaCl 10% với dung dịch NaCl 5% để thu được 100ml dung
dịch NaCl 8%:
1) Hướng giải quyết:
Để pha 100ml dung dịch NaCl 8% từ dung dịch NaCl 10% và dung dịch NaCl 5%,
thì ta pha dung dịch NaCl 10% với dung dịch NaCl 5% với tỉ lệ 3:2, tức là pha
60ml dung dịch NaCl 10% với 40ml NaCl 5%.
2) Quy trình thực hiện:
Do thực hiện thí nghiệm thứ 2 nên cốc đựng dung dịch NaCl 10% không còn đủ
để tiến hành thí nghiệm này, nên nhóm đã tiến hành pha sẵn 100ml dung dịch
NaCl 10% vào cốc khác.
Dùng pipet 20ml đã rửa sạch để lấy 2 lần tổng cộng 40ml dung dịch NaCl 5% từ
cốc cho vào bình bầu có nắp đã được rửa sạch bằng nước cất:
+ Lần thứ nhất lấy 20ml dung dịch NaCl 10% cho vào bình;
+ Lần thứ hai lấy 20ml dung dịch NaCl 10% cho vào bình;
Rót thêm dung dịch NaCl 10% vào bình cho đến vạch 100ml;
Đậy kín bình và đảo đều bình vài lần và ta thu được 100ml dung dịch NaCl 8%.


IV.

Đo tỷ khối của dung dịch HCl 2N bằng phù kế
Quy trình thực hiện:

V.

Rót 250ml dung dịch HCl 2N vào ống đong
Thả nhẹ phù kế vào ống đong đang đựng dung dịch HCl 2N
Kế quả phù kế nổi trên vạch đo, nên không xác định được tỷ khối.
Nguyên nhân: phù kế có thể lâu ngày nên đã hỏng.
Pha 100ml dung dịch HCl 0,1N từ dung dịch HCl 2N. Sau đó dùng dung dịch
NaOH 0,1N để kiểm chứng nồng độ đương lượng của HCl.
1) Hướng giải quyết: để pha 100ml dung dịch HCl 0,1N từ HCl 2N thì ta pha 5ml
HCl 2N với nước cất sao cho đủ 100ml dung dịch.

-

2) Quy trình thực hiện:
Dùng pipet 20ml sạch để lấy 5ml dung dịch HCl 2N cho vào bình bầu có nắp.
Rót thêm nước cất sao cho đến vạch 100ml;
Đậy kín và đảo đều bình, ta thu được 100ml dung dịch HCl 0,1N.
3) Chuẩn bị cho kiểm chứng:
Rót dung dịch HCl vừa pha từ thí nghiệm trên ra cốc sạch (đánh dấu cốc 1)
Dùng pipet 20ml sạch để lấy lần lượt 3 lần 20ml dung dịch từ cốc 1 cho vào 3 bình
tam giác.
Thêm 3 giọt phenolphthalein vào mỗi bình tam giác
Trong khi đó, tráng buret 50ml bằng dung dịch NaOH 0.1N 2 lần,
Đổ 50ml NaOH vào buret.
4) Kiểm chứng:
Đặt bình tam giác dưới miệng buret, mở van buret cho nhỏ giọt NaOH, đồng thời
lắc bình tam giác đều tay.
Đóng van buret khi toàn dung dịch trong bình tam giác chuyển sang màu hơi
hồng.
Xem số liệu thu được trên buret và ghi lại.
Đổ đầy 50ml dung dịch NaOH 0,1N vào buret, để thực hiện tiếp với 2 bình tam
giác còn lại.
Thực hiện tương tự các bước như trên và ghi lại số liệu.


-

5) Kết quả:
VddNaOH 1= 20,3ml
VddNaOH 2=20,4ml
VddNaOH 3=20,1ml

 = ≈ 20.3ml
ΔV1=20,3 – 20,3 = 0
ΔV2=20,4 – 20,3 = 0,1
ΔV3=20,3 – 20,1 = 0,2
= = 0,1
 V = 20,3 ± 0,1 ml
 Cn HCl = = 0.985 ≈ 0,1N
Nhận xét: kết quả kiểm chứng tương đương với kết quả lý thuyết. Tuy nhiên vẫn còn sai
số.
Nguyên nhân chủ yếu là do khi dung dịch trong bình tam giác đổi hoàn toàn sang màu
hồng nhạt, các bạn không chủ động đóng van buret kịp thời nên vài giọt NaOH vẫn nhỏ
xuống nên kết qua thu được lớn hơn so với lý thuyết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×