Tải bản đầy đủ

SỬ DỤNG TRUYỆN TRANH HÌNH THÀNH KHẢ NĂNG đọc CHO TRẺ 5 6 TUỔI ở TRƯỜNG mầm NON

VŨ THỊ HƯƠNG GIANG

HÀ NỘI - 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
----------------

VŨ THỊ HƯƠNG GIANG

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

SỬ DỤNG TRUYỆN TRANH HÌNH THÀNH KHẢ NĂNG ĐỌC
CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

HÀ NỘI - 2018


Nguyễn Khắc Thuận


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
--------------------------

Nguyễn Khắc Thuận

HÀ NỘI - 2018

LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN NANO

CHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT
CỦA MỘT SỐ HỆ VẬT LIỆU VÀNG KÍCH THƯỚC NANO

LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN NANO

Hà Nội - 2019

Hà Nội - 2019


LE THI KHANH - K65K
2019

HANOI NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION
FACULTY OF BIOLOGY
----------------

THE BACHELOR THESIS

LE THI KHANH

THE PREMILINARY STUDY ON SINGLE SPORE
MATING OF Cordyceps militaris

THE BACHELOR THESIS

HA NOI -

HA NOI - 2019
HOANG NGOC ANH - K65K

NOI - 2019 LÊ MINH
HÀ NỘI - 2019

HANOI NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION
FACULTY OF BIOLOGY

----------------

HOANG NGOC ANH

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC

THE BACHELOR THESIS

EFFECTS OF BITTER MELON (MOMORDICA CHARANTIA LINN)
EXTRACT ON BODY AND SEVERAL METABOLIC TISSUES OF
SWISS MICE FED WITH HIGH FAT-DIET

THE BACHELOR THESIS

HA

HA NOI - 2019


VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
---------------------------

LÊ MINH

KHÓ KHĂN TÂM LÝ TRONG HỌC TẬP NHÓM
THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HỌC

HÀ NỘI - 2019


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA NGỮ VĂN
----------------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Chuyên ngành: Văn học dân gian

TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN NGƯỜI VIỆT
DƯỚI GÓC NHÌN FOLKLORE ỨNG DỤNG
Người hướng dẫn
Sinh viên thực hiện
Mã sinh viên
Lớp

: TS. Phạm Đặng Xuân Hương
: Phạm Ngọc Linh
: 655601075
: B - K65

Hà Nội - 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
---o0o---


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

NHỮNG GIÁ TRỊ ĐẶC SẮC CỦA TIỂU THUYẾT
“HAI NGƯỜI ĐIÊN GIỮA KINH THÀNH HÀ NỘI”

Giáo viên hướng dẫn

: TS. Trần Hạnh Mai

Sinh viên thực hiện

: Lê Mai Phượng

Mã sinh viên

: 655601108

Chuyên ngành

: Văn học Việt Nam hiện đại

HÀ NỘI - 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA NGỮ VĂN


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

TIẾP BIẾN VĂN HỌC PHÁP TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM
ĐẦU THẾ KỈ XX - TRƯỜNG HỢP CAY ĐẮNG MÙI ĐỜI
CỦA HỒ BIỂU CHÁNH
Chuyên ngành: Văn học Việt Nam hiện đại

Giảng viên hướng dẫn

: PGS. TS Trần Văn Toàn

Sinh viên thực hiện

: Lý Thu Thủy

Lớp

: E - K65

HÀ NỘI, 2019


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN VỚI NGƯỜI CAO TUỔI CÔ ĐƠN
TẠI TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC

Giảng viên hướng dẫn

: ThS. Nguyễn Lê Hoài Anh

Sinh viên thực hiện

: Phạm Thị Dung

Lớp

: K65A

HÀ NỘI, NĂM 2019


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài:

CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN TRONG GIÁO
DỤC HÒA NHẬP CHO TRẺ TỰ KỶ
(Nghiên cứu trường hợp tại trường tiểu học Hoàng Ninh 1,
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang)

Giảng viên hướng dẫn

: ThS. Nguyễn Văn Hiếu

Sinh viên thực hiện

: Dương Thị Thanh

Lớp

: K65B

Mã SV

: 655609088

HÀ NỘI, 2019


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - GIÁO DỤC CÔNG DÂN
----------------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài:

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CON NGƯỜI THEO
HIẾN PHÁP 2013 CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT
NGỌC HỒI, THANH TRÌ, HÀ NỘI
THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Chuyên ngành: Giáo dục công dân

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Phạm Ngọc Trang
Sinh viên
Mã SV

: Nguyễn Thu Hòa
: 655613015

Hà Nội, 2019


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - GIÁO DỤC CÔNG DÂN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT
HOÀI ĐỨC A QUA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Chuyên ngành: Giáo dục công dân

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Đào Thị Hà
Sinh viên thực hiện

: Nguyễn Thị Hiền

Lớp

: K65E

Mã sinh viên

: 655613011

Hà Nội, 2019


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - GIÁO DỤC CÔNG DÂN
----------------

NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

TÁC ĐỘNG CỦA MẠNG XÃ HỘI ĐẾN SINH VIÊN ĐẠI HỌC
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHUYÊN NGÀNH: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Hà Nội - 2019


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA ĐỊA LÍ
------------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Chuyên ngành: Địa lí kinh tế - xã hội
Đề tài:

PHÁT TRIỂN CÂY VẢI Ở HUYỆN LỤC NGẠN
GIAI ĐOẠN 2005 - 2018

Giảng viên hướng dẫn
Sinh viên thực hiện
Lớp
Mã sinh viên

: PGS. TS Nguyễn Thị Sơn
: Nguyễn Thị Như
: K65B
: 655603062

Hà Nội, 2019


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA TÂM LÍ – GIÁO DỤC HỌC

HOÀNG THỊ HẠNH

GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRƯỜNG
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÀO DUY TỪ,THÀNH PHỐ
ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH ĐÁP ỨNG CUỘC
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HÀ NỘI – 2019


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC HỌC

NGUYỄN THỊ HIỂN

HÀNH VI TẨY CHAY BẠN CÙNG LỚP CỦA HỌC SINH
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH KHƯƠNG,
THUẬN THÀNH, BẮC NINH.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Hà Nội, 2019


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC HỌC
------------

NGUYÔN THÞ CÈM LY

THÁI ĐỘ CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI
GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO CON Ở TUỔI MẪU GIÁO
QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HÀ NỘI, 2019


BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Thiết kế bảo vệ cho trạm 220kV Bắc Giang (E7.6)

Sinh viên thực hiện
Mã sinh viên:
Giảng viên hướng dẫn
Ngành
Chuyên ngành
Lớp

: PHẠM THÁI SƠN
: 1481110428
: Tiến sĩ VŨ THỊ THU NGA
: CÔNG NGHỆ KT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
: KỸ THUẬT ĐIỆN
: D9-H4


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA TÂM LÝ GIÁO DỤC

VŨ HỒNG ANH

THỰC TRẠNG BẢO MẬT THÔNG TIN CHO THÂN CHỦ
CỦA CHUYÊN VIÊN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG VÀ SINH VIÊN
NĂM CUỐI CHUYÊN NGÀNH TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG TẠI HÀ NỘI

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HÀ NỘI, 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
--------  --------

CHENG PHANYAVONG

MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 5
Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC SATHID TỈNH LUANG PHA BANG,
NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

HÀ NỘI - 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
--------  --------


LASI INSOUPHA

NHU CẦU THAM VẤN TÂM LÍ CỦA HỌC SINH
DÂN TỘC LỰ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG,
HUYỆN KHOP, TỈNH XAYABURY, NƯỚC CHDCND LÀO

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÍ HỌC

MINISTY OF EDUCATION & TRAINING
HANOI NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION


BACHELOR THESIS
FEYNMAN INTEGRAL PATH IN QUANTUM MECHANIC

Major: Theoretical physics
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Le Viet
Hoa
Student: Nguyen Thi Ha Trang
Class: K65K

HA NOI – 2019

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
HANOI NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION


PHYSICS FACULTY

***************

TR ẦN THU H ƯƠNG

BACHELOR THESIS
DIRAC EQUATION AND PREDICTION OF ANTIPARTICLE

Major: Theoretical physics
Student number: 655113009

Hà Nội, 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA LỊCH SỬ
--------

KHÓA LU ẬN T ỐT NGHI ỆP
S Ử D ỤNG HÌNH ẢNH TRÊN TEM TH Ư C ỦA VI ỆT NAM
TRONG D ẠY H ỌC LỊCH S Ử VI ỆT NAM (1954-1975)
Ở TR ƯỜNG TRUNG H ỌC PH Ổ THÔNG

Giảng viên hướng dẫn

: PGS.TS Nguyễn Thị Thế Bình

Sinh viên thực hiện

: Lê Thị Yến

Lớp

: K65CLC

Mã SSV

: 655602082


Hà Nội - 2019


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×