Tải bản đầy đủ

N i dung bao cao

Bìa
Nhận xét của cơ quan thực tập
Nhật ký thực tập(ghi cụ thể công việc hằng ngày)
Nội dung báo cáo:
-MỤC LỤC
-C1: GIỚI THIỆU CÔNG TY
-C2: CÔNG VIỆC THỰC TẬP A: Tên công trình, quy mô, cách tính
-C3: CÔNG VIỆC B: Nếu đi công trường thì chụp hình, giải thích kĩ thuật
-C4: CÔNG VIỆC C:….
-C8: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: thông qua thực tập, sinh viên đã rút ra được gì, và kiến
nghị ra sao về công trình mà sinh viên đi thực tế hoặc đọc bản vẽ hay tìm hiểu tính toán.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×