Tải bản đầy đủ

Mau bao cao tuan bich

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIETLINKS
Ngày 06 tháng 02 năm 2015.

BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN
Họ và tên: Hà Thị Bất – Phòng: Kế Toán
Stt

Nội dung công việc

Ngày hoàn
thành

CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG TUẦN
I
1
2
3
4
5
6
7

8
9
II
1
1.1
1.2
2
2.1

Các công việc thực hiện thường xuyên
Theo dõi công nợ các toàn nhà và công tác đối
soát cước phòng VT
Theo dõi và vào phần mềm Hóa đơn GTGT xuất
bán cho khách hàng
Đôn đốc các cá nhân cũng như các phòng ban
làm hoàn ứng các khoản tạm ứng năm 2013,
năm 2014 và 2015.
Các công việc liên quan đến quỹ tiền mặt thu
chi, rút tiền
Theo dõi các công việc liên quan đến BHXH,
BHYT, BHTN của phòng Tổ chức (Hướng dẫn
phòng Tổng hợp làm bảng lương BHXH với
phòng lao động thương binh và xã hội).
Vào sổ phụ ngân hàng, và các công việc liên
quan đến đến ngân hàng.
Các công việc liên quan đến tổ chức công đoàn
của công ty
Căn cứ vào bảng chấm công tính lương hàng
tháng cho cán bộ công nhân viên.
Lâp tờ khai Thuế TNCN hàng tháng và các công
việc liên quan đến quyết toán thuế TNCN năm.

Thường xuyên
Thường xuyên
Thường xuyên
Thường xuyên
Thường xuyên
Thường xuyên
Thường xuyên
Thường xuyên


Thường xuyên

Theo dõi các dự án
Theo dõi vật tư và nhân công dự án 5.2
Bóc tách khối lượng vật tư và nhân công cho dự
an CP5.2.
Hoàn thiên bảng lương và hợp đồng nhân công
tháng 1.
Theo dõi vật tư và nhân công dự án vành đai 2
phần điện
Bóc tách khối lượng thanh toán lần 2 của gói
Điện
KẾ HOẠNH CÔNG VIỆC TRONG TUẦN KẾ TIẾP

Kết quả


I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
II
1
1.1
1.2
2
2.1

Các công việc thực hiện thường xuyên
Theo dõi công nợ các toàn nhà và công tác đối
soát cước phòng VT
Theo dõi và vào phần mềm Hóa đơn GTGT xuất
bán cho khách hàng
Đôn đốc các cá nhân cũng như các phòng ban
làm hoàn ứng các khoản tạm ứng năm 2013,
năm 2014 và 2015.
Các công việc liên quan đến quỹ tiền mặt thu
chi, rút tiền
Theo dõi các công việc liên quan đến BHXH,
BHYT, BHTN của phòng Tổ chức (Hướng dẫn
phòng Tổng hợp làm bảng lương BHXH với
phòng lao động thương binh và xã hội).
Vào sổ phụ ngân hàng và các công việc liên
quan đến đến ngân hàng.
Các công việc liên quan đến tổ chức công đoàn
của công ty
Căn cứ vào bảng chấm công tính lương hàng
tháng cho cán bộ công nhân viên.
Lâp tờ khai Thuế TNCN hàng tháng và các công
việc liên quan đến quyết toán thuế TNCN năm.
Theo dõi các dự án
Theo dõi vật tư và nhân công dự án 5.2
Tổng hợp phần vật tư đến ngày 31/12/2014 đề
nghị phòng Tổng Hợp bổ xung chứng từ
Tiếp tục hoàn thiện bảng lương và hợp đồng lao
động thời vụ thanh toán lần 10 dự án CP5.2
( Dự trù làm bảng lương tháng 1:
Theo dõi vật tư và nhân công dự án vành đai 2
phần điện
Bóc tách khối lượng vật tư, nhân công cho đợt
thanh toán lần 2 của dự án Điện VĐ2

Thường xuyên
Thường xuyên
Thường xuyên
Thường xuyên
Thường xuyên
Thường xuyên
Thường xuyên
Thường xuyên
Thường xuyênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×