Tải bản đầy đủ

Bao cao va phng hng

TRƯỜNG CĐ THỐNG KÊ
LỚP CĐ TK 12D

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2017
BÁO CÁO
Về việc tổng kết học kỳ I năm học 2016- 2017 và
phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016 - 2017
A. Phần thứ nhất: Báo cáo tổng kết học kỳ I năm học 2016- 2017
Qua quá trình học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2016 – 2017, Lớp
CDTK 12D xin báo cáo về tình hình hình của lớp như sau:
I. Đặc điểm tình hình
- Số lượng: 33 sinh viên
- Đầu học kỳ: 33 sinh viên
- Cuối học kỳ: 33 sinh viên
1.Thuận lợi
- Tuy là học kỳ đầu tiên, sinh viên trong lớp mới bắt đầu làm quen nhau
nhưng các bạn trong lớp sơm có sự gắn bó và hiểu nhau.
- Với nhiệt huyết của các tân sinh viên nên việc đi học của các thành viên

trong lớp tương đối đầy đủ, sinh viên có tinh thần tự giác tốt.
- Có sự chỉ đạo của nhà trường đã tạo điều kiện giúp đỡ lớp trong mọi hoạt
động
- Được giáo viên chủ nhiệm luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao trong các công
việc tạo điều kiện cho lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ
2. Khó khăn
Một số sinh viên vì ở xa nên còn gặp khó khăn trong việc tìm hiểu hoàn
cảnh của sinh viên.
II. Kết quả học tập và rèn luyện
1. Học tập
- Sinh viên đạt loại giỏi: 0 Sinh viên
- Sinh viên đạt loại khá: 15 Sinh viên, đạt tỷ lệ: 45,5%
- Sinh viên đạt loại Trung bình : 15 Sinh viên, đạt tỷ lệ: 45,5%
- Sinh viên đạt loại trung bình yếu: 03 Sinh viên, đạt tỷ lệ: 09 %
2. Rèn luyện
Ban cán sự lớp, bí thư chi đoàn kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm
điều hành lớp vào nề nếp, quy cũ. 100% sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh nội quy
lớp học và nhà trường.
- Sinh viên đạt loại tốt: 01 Sinh viên, đạt tỷ lệ:03%
- Sinh viên đạt loại khá: 12 Sinh viên, đạt tỷ lệ: 36%
- Sinh viên đạt loại trung bình khá: 20 Sinh viên, đạt tỷ lệ: 61%


- Sinh viên đạt loại Trung bình và yếu : 0 Sinh viên.

3. Kết quả tham gia phong trào:
- Ngoại khóa: giải ba leo núi Chứa Chan.
- Nội khóa: giải nhất văn nghệ 20/11, giải ba báo tường 20/11.
B. Phần thứ hai: phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016 - 2017
I. Đặc điểm – tình hình
1. Thuận lợi
Nhìn chung, nề nếp của lớp đã đi vào ổn định. Bạn bè sớm đoàn kết, hòa
đồng. Tinh thần, thái độ của các thành viên trong lớp tương đối tốt, luôn được sự
quan tâm, giúp đỡ của giáo viên chủ nhiệm, của đoàn trường và nhà trường.
2. Khó khăn
- Một số bạn chưa có ý thức cao trong học tập cũng như trong rèn luyện
- Lực học của các bạn trong lớp vẫn còn chưa đồng đều
Căn cứ vào những thuận lợi và khó khăn trên, Ban cán sự lớp CDTK 12D
xây dựng một số phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016 – 2017 như
sau:


3. Một số chỉ tiêu cụ thê
- 100% sinh viên trong lớp tham gia các hoạt động ngoại khóa do chi đoàn,
đoàn trường và nhà trường tổ chức.
- 100% sinh viên trong lớp không vi phạm luật giao thông đường bộ đến mức
bị xử lý
- 100% sinh viên không hút thuốc lá
- 100% sinh viên không vi phạm quy chế kiểm tra, thi cử
- 100% sinh viên giữ gìn và bảo vệ tài sản của trường, lớp
- 100% sinh viên tham gia tích cực các hoạt động Văn hóa – văn nghệ - TDTT
do đoàn trường và nhà trường tổ chức.
- 100% sinh viên đóng góp đoàn phí và lệ phí đầy đủ, đúng thời gian quy định
3.1 Về học tập
Sinh viên đạt loại giỏi: 01 sinh viên, Khá 10 sinh viên. Còn lại là trung bình,
không có sinh viên xếp loại yếu kém.
3.2 Về rèn luyện
- Sinh viên đạt loại tốt: 02 Sinh viên, đạt tỷ lệ:06%
- Sinh viên đạt loại khá: 14 Sinh viên, đạt tỷ lệ: 42,5%
- Sinh viên đạt loại trung bình khá: 17 Sinh viên, đạt tỷ lệ: 51,5%
- Sinh viên đạt loại Trung bình và yếu : 0 Sinh viên.
- Cuối năm phấn đấu đạt chi đoàn vững mạnh
II. Những giải pháp và công việc chủ yếu
1. Học tập
- Xây dựng ý thức học tập tự giác, nghiêm túc, có hiệu quả.
- Tích cực phát biểu, xây dựng bài trong các giờ học, từ đó phát triển phong
trào thi đua học tập trong tập thể và ở mỗi cá nhân
- Phát huy khả năng làm việc nhóm có hiệu quả nhằm rèn luyện tinh thần
đoàn kết, gắn bó, giúp đõ nhau trong học tập, nâng cao chất lượng học tập


- Phối hợp với các giảng viên trong các phương pháp học tập mới một cách có
hiệu quả
- Đề nghị tuyên dương những sinh viên học tập tốt, đạt thành tích cao
2. Rèn luyện
- Mỗi sinh viên nghiêm chỉnh thực hiện nội quy trường, lớp
- Triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trung thực, lành mạnh,
nếp sống văn minh, ý thức tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh viên
- Tổ chức biểu dương những tấm gương sống đẹp và nghiêm túc, phê phán
những biểu hiện, hành vi lệch lạc
- Tích cực hưởng ứng các hoạt động thi đua và các phong trào văn hóa, văn
nghệ, TDTT do Đoàn trường và nhà trường phát động
- Tham gia các hoạt động tuyên truyền, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã
hội, tiêu cực trong trường ( thuốc lá, gian lận trogn kiểm tra và thi cử)
- Tham gia đóng góp, ủng hộ các khoản từ thiện do nhà trường phát động
- Tăng cường công tác tuyên truyền và phát huy vai trò xung kích trong việc
giữ gìn trật tự an toàn giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trước
cổng trương.
- Tham gia tốt các kỳ họp của đoàn trường, thực hiện nghiêm túc công tác
kiểm tra, đánh giá đoàn viên theo đúng quy định
Trên đây là bản phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của lớp
CDTK 12D, xin trình lên và xin lấy ý kiến của đại hộiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×