Tải bản đầy đủ

BAO CAO THC HANH repaired (1)

BÁO CÁO THỰC HÀNH
Họ và tên: ………………………………………………………….
Tốp: ………………Lớp: …………………………Ngày..02..tháng...11…năm…2017

Bài số 7

KHẢO SÁT HIỆN TƯỢNG PHÂN CỰC ÁNH SÁNG
NGHIỆM LẠI ĐỊNH LUẬT MALUS
I. Lý thuyết chung
1. Sự phân cực ánh sáng
Sự phân cực là một thuộc tính đặc thù của ánh sáng, được ứng dụng rất nhiều trong đời sống
và kĩ thuật hiện đại. Các màn hình tinh thể lỏng (LCD) sử dụng làm cơ cấu chỉ thị trong nhiều
dụng cụ đo, màn ảnh LCD của TV, kính xem phim nổi 3D, một số loại máy phân tích nồng độ
dung dịch, các kính hiển vi quan sát khoáng vật dưới ánh sáng phân cực… đều hoạt động dựa
theo nguyên lý về ánh sáng phân cực.
Theo thuyết điện từ của Maxwell, ánh sáng là sóng điện từ, tức là loại sóng ngang, trong đó
vectơ cường độ điện trường, hay còn gọi là vectơ sáng, luôn dao động theo phương vuông hóc

với phương truyền sóng sáng

r

v

(tia sáng).

Như đã biết, ánh sáng tự nhiên là tập hợp vô số các đoàn sóng do những nguyên tử riêng biệt

trong nguồn sáng phát ra, nên vectơ sóng ngang

r
E

của mỗi đoàn sóng có phương dao động rất

khác nhau và mang tính chất ngẫu nhiên. Vì vậy theo định nghĩa, ánh sáng trong đó vectơ sáng


r
E

dao động đều đặn (với cùng xác suất) theo mọi phương vuông góc với tia sáng, gọi là ánh

sáng tự nhiên (Hình 1a). Còn ánh sáng có vectơ sáng

r
E

chỉ dao động theo một phương xác

định vuông góc với tia sáng, gọi là ánh sáng phân cực phẳng hoặc thẳng (Hình 1b). Mặt phẳng

E01 = E0 .cos α

Do đó cường độ sáng

I1

ở phía sau bản phân cực P chỉ bằng:

I1 : E012 = E02 .cos 2 α


I1 = I 0 cos 2 α
Hay

(1)

2. Định luật Malus về sự phân cực của ánh sáng
Khi ánh sáng truyền qua bản phân cực là phân cực hoàn toàn, cường độ I của ánh sáng truyền
qua các bản phân cực sẽ tỉ lệ thuận với bình phương cosin của góc giữa trục truyền của hai bản
phân cực:

I = I 0 cos 2 α
Trong đó: I là cường độ ánh sáng truyền qua
I0 là cường độ ánh sáng ban đầu
α là góc hợp bởi hai bản phân cực
II. Thực hành

BẢNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TƯỢNG PHÂN CỰC ÁNH SÁNG
NGHIỆM LẠI ĐỊNH LUẬT MALUS


U

U
α

α

cos2α

U

U

cos2α
Lần
1

Lần
2

Lần
3

0
5

1.00
0.99

25,8
24

19,5
19

21,5
21

10

0.97

23

17,1

20

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160

0.93
0.88
0.82
0.75
0.67
0.59
0.50
0.41
0.33
0.25
0.18
0.12
0.07
0.03
0.01
0.00
0.01
0.03
0.07
0.12
0.18
0.25
0.33
0.41
0.50
0.59
0.67
0.75
0.82
0.88

22
20
18
16
13
11
9
7
5
3,5
2,5
1
0,5
0,2
0
0,5
1,2
2,2
3,5
5
7
9
11
13
15
17
19
20,5
22
23

17
16
14
12,5
11
9
7,5
6
4,5
3
2
1
0,5
0,1
0
0,2
1
2
3
4
6
7,5
9
11
12,5
14
16
17
18
19

19
17,5
15,5
14
12
10
8
6,5
5
3,5
2
1
0,5
0,1
0
0,2
1
2
3
4,5
6
8
10
12
13,5
15,5
17
18,5
19,5
20,5

22,3
21.3
20,0
3
19.3
17,8
15,8
14,2
12.0
10.0
8,2
6.5
4,8
3,3
2,2
1.0
0,5
0,13
0.0
0,3
1,1
2,1
3,2
4.5
6.3
8,2
10.0
12.0
13,7
15.5
17.3
18,7
19,8
20,8

Lần
1

Lần
2

Lần
3

180
185

1.00
0.99

23,5
23

20
19,5

21,5
21

21,7
21,2

190

0.97

22

18,5

20

20,2

195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340

0.93
0.88
0.82
0.75
0.67
0.59
0.50
0.41
0.33
0.25
0.18
0.12
0.07
0.03
0.01
0.00
0.01
0.03
0.07
0.12
0.18
0.25
0.33
0.41
0.50
0.59
0.67
0.75
0.82
0.88

20,6
19
17,5
15,5
13,5
11
9
7
5,2
3,5
2,2
1
0,5
0,2
0
0,5
1
2
3,5
5
6,6
8,5
10,5
12,5
15
16,5
18
19,5
20,5
22

17,5
16
14,5
13
11
9,5
7,5
6
4,5
3
2
1
0,5
0,1
0
0.2
1
2
3
4
6
7,5
9
11
12,5
14
15,5
17
18
19

19
17,5
16
14
12
10
8
6,5
5
3
2
1
0,5
0,1
0
0,2
1
2
3
4,5
6
8
10
12
14
15
17
18
19
20

19,03
17,5
16
14,2
12,2
10,2
8,2
4,5
4,9
3,2
2,1
1
0,5
0,13
0
0,3
1
2
3,2
4,5
6,2
8
9,8
11,8
13,8
15,2
16,8
18,2
19,2
20,3


165
170

0.93
0.97

23,5
24

19,5
20

21
21,5

175

0.99

24

20,1

22

21,3
21,8
22,0
3

345
350

0.93
0.97

22,5
23

19,5
19,7

21
21

21
21,2

355

0.99

23

20

21,5

21,5

- Giá trị nhỏ nhất của thước đo góc T: 1
- Thang đo và độ phân giải của milivôn kế điện tử MC-897A: 1mV
- Số liệu
+ Hiệu điện thế cực đại Umax=25,8
+ Hiệu điện thế cực tiểu Umin=0
III. Xử lý kết quả và nhận xét
1. Nhận xét về quan hệ các góc tại đó hiệu điện thế cực đại và cực tiểu trong bản số liệu?
-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×