Tải bản đầy đủ

ba o ca o cong nghe pha n me m

BÁO CÁO
ĐỀ TÀI: PHẦN MỀM THI TRẮC NGHIỆM
Họ tên: Nguyễn Mạnh Tiến
Lớp D11CN5
Nhóm 45 :
Modul cá nhân: Quản lý quản trị viên.


Vẽ lại sơ đồ UC modul + mô tả.

Mô tả modul:
Use case Xóa quản trị viên:
Mô tả: Use case này cho phép quản trị viên chính xóa thông tin của một
quản trị trong hệ thống.
Thực hiện:
- Đăng nhập vào khu vực quản trị
- Trên giao diện quản lý quản trị viên, quản trị viên chọn xóa thông tin một
quản trị viên.
- Hệ thống hiển thị giao diện thông tin quản trị viên.
- Quản trị viên xác nhận lại yêu cầu
- Hệ thống thực hiện xóa thông tin quản trị viên, xóa toàn bộ ID đăng nhâp,

mật khẩu và các thông tin chi tiết khác của quản trị viên.
- Hiển thị thông báo
Vẽ lại sơ đồ lớp sau pha phân tích.Đề xuất kiến trúc hệ thống(của modul) theo 1 trong 3 mô hình MVC.


Mô hình MVC dùng thực thể thuần (cổ điển).


Thiết kế các thuộc tính cho lớp.Thiết kế các phương thức cho các lớp dựa vào thẻ CRC.
Vẽ sơ đồ lớp chi tiết.

Vẽ sơ đồ tuần tự cho chức năng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×