Tải bản đầy đủ

Bao cao cong vic

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ
SẢN PHẨM DẦU MỎ (APP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC NHÓM DẦU
THỰC HIỆN TRONG NĂM 2015
I.

Công tác kỹ thuật sản phẩm:
I.1.
Sản phẩm dầu động cơ:

Nhóm đã xem xét, khảo sát các thí nghiệm và thay đổi sử dụng toàn diện phụ gia tăng
chỉ số độ nhớt A 306 cho các đơn dầu động cơ đa cấp thay thế cho các phụ gia A305,
A304 cũ (hiện tại không được sản xuất).
1. Dầu động cơ diesel đa cấp (diesel tải trọng nặng)
Khảo sát toàn bộ đơn pha chế của các dầu động cơ diesel đa cấp, xin cấp các chứng chỉ

API (API CI-4/SL đối với dầu APP ENDI I4.M 15W-40); dựa trên các kết quả khảo sát
đơn pha chế, đơn pha chế yêu cầu đạt cấp chất lượng API và các kết quả khảo sát mẫu
dầu tương đương của các hãng đang cạnh tranh, nhóm đã thiết lập lại các đơn pha chế
mới trên các phụ gia tính năng mới phù hợp với các yêu cầu của API. Các dầu động cơ
diesel hiện nay có đặc tính kỹ thuật tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Hệ thống lại việc sử dụng các dầu gốc trong pha chế dầu động cơ, phân biệt rõ việc sử
dụng dầu cho các đơn dầu cao cấp và thương mại
2. Dầu động cơ đơn cấp:
Bước đầu nghiên cứu khảo sát lập các đơn pha chế dầu tầu biển: cải tiến các đơn dầu
tàu biển đã có thương mại là: APP Seahore M 305 (có chất lượng tương đương với
Mobil Gard 300), M315 và M405; lập các đơn pha chế nghiên cứu với các dầu tàu biển
APP Searhorse M 440, C 570.
Xem xét lựa chọn thêm phụ gia tính năng OLOA 8888 so sánh với phụ gia H 1272 giúp
công ty có nhiều lựa chọn thay thế nguyên liệu. Kết quả thí nghiệm chống gỉ trong điều
kiện nước biển với OLOA 8888 tốt hơn với H 1272.
3. Động cơ xăng:
Đã hoàn thành việc xin cấp chứng chỉ JASO MB cho dầu động cơ xe tay ga APP
FUTURE SCOOTER SM


II.

Trong thời gian vừa qua nhóm dầu đã thực hiện một số công việc sau:
1. Nguyên liệu:
Dầu gốc:

Dầu gốc BS 150 lô 4/15, 12/15 không đạt yêu cầu kỹ thuật theo kết quả phân
tích độ tạo bọt ở 93,50C lần lượt là 240/0 và 90/0 (ml/ml).
Phụ gia cải thiện chỉ số độ nhớt VI A306:

2.1
2.2

2.4
2.5

2.6

Hiện tại đã ra các đơn dầu động cơ diezen, động cơ ô tô, động cơ xe máy sử dụng
phụ gia A306.


Các phụ gia khác: trong năm 2015, công ty đã tiến hành thay thế một loạt các phụ gia tính
năng mới cho dầu động cơ như sau:
- Đã sử dụng các phụ gia tính năng LZ CV 2301, LZ CV 7103 thay thế cho phụ
gia H 8755B trong các đơn dầu động cơ diesel và hiện tại, các sản phẩm dầu
động cơ diesel thử nghiệm đều cho kết quả tốt.
- Sử dụng các phụ gia tính năng LZ FC 9061 trong đơn APP Future J và LZ PV
7053 trong đơn APP Future AM.
- Ban hành đơn APP ATF 150 sử dụng H 3421 thay thế cho H2440
- Sử dụng LZ FC 6200 trong các đơn của APP ENDI HS 15 và APP Future
Scooter SM
2. Sản phẩm
Chuyển đổi sản phẩm: Đã chuyển đổi 11 bảng chuyển đổi sản phẩm phục vụ việc
chào hàng hỗ trợ kinh doanh.
Dầu APP ENDI HS 15: sử dụng tại Xí Nghiệp Vận dụng toa xe khách HN bị nóng
máy, đã xử lý và dầu hiện tại hoạt động cho kết quả tốt.
2.3
Các đơn dầu tàu biển Seahore: đã tìm được các hệ phụ gia phù hợp để lập đơn
pha chế cho các dầu như:
 Với đơn APP Sehorse M 305 (TBN ~ 6-7 mgKOH/g): H1272, H611 và LZ 1395 có
thể kết hợp rất tốt trong việc chống gỉ, chống ăn mòn thép và chống mài mòn; LZ
9220 (4.6%) và LZ 5150C (1-2 %) kết hợp cho hiệu quả tốt.
 Đơn APP Seahore M415: LZ 9220 (8%), LZ 9225 (1%)
 Đơn APP Seahore C 570: LZ 9225 (22%)
 Đơn APP Seahore M 440: LZ 9220 (8.0 %), LZ 9225 (8.8%)
Lập đơn APP HM AW
Dầu động cơ đơn cấp: Lập đơn tính giá cho dầu động cơ đơn cấp APP 40M sử dụng
phụ gia OLOA 8888: kết quả thí nghiệm chống ăn mòn nước biển ASTM D665 tốt hơn so
với H 1272
Với các dầu bánh răng và truyền động:
 Xử lý dầu APP BR 460 thử nghiệm tại nhà máy Xi măng Vina Kansi
Ninh Bình: đưa ra các đơn dầu APP BR với phụ gia sử dụng là LZ 5060
(1.8%) và LZ 889D (0.05%)


2.7
2.8
2.9

 Phụ gia mới LZ IG 93 MA sử dụng trong các đơn dầu bánh răng với tỷ
lệ 2.5% cho kết quả tốt.
 Thử nghiệm phụ gia LZ 1038 (3.8 %) cho dầu truyền động APP EPS
80W-90. Hiện tại đang thử nghiệm trên xe tải Hino biển số 30S-2037
được khoảng 15000 km cho kết quả rất tốt.
 Với LZ 1047U: phụ gia này có vấn đề về độ tạo bọt, hiện tại đang được
thử nghiệm trên xe tải của công ty; với KQPT ở 2000km, độ tạo bọt rất
kém.
Do vậy, TTNCPT cũng đề nghị sử dụng LZ 1047U trong các đơn dầu
thương mại TRANS TM và TRANS TMS còn LZ 1038 sẽ được sử
dụng cho các đơn APP EP (1.9 %), APP EPS (3.8%)
Xử lý dầu APP PD 68 sử dụng tại nhà máy Kính Nổi - Tràng An
Lập các tiêu chuẩn và GTSP cho các loại dầu biến thế
Theo dõi và lập báo cáo dầu động cơ ENDI F4.M 15W thử nghiệm tại Tập Đoàn Xây
Dựng Miền Trung.
3. Đề tài:
- Đã hoàn thành báo cáo cấp cơ sở cho đề tài dầu tải nhiệt năm 2015.

Người báo cáo

Nguyễn Thu HươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×