Tải bản đầy đủ

BAO CAO qua cac chuyen d

Qua các chuyên đề, hội thi, các buổi tham quan học tập đã giúp cho GV phát
huy thêm việc đổi mới phương pháp giảng dạy, vận dụng sáng tạo các phương
pháp dạy học, ứng dụng các phương tiện thông tin giúp giờ dạy sinh động, hiệu
quả hơn, đặc biệt học tập được nhiều hình thức tổ chức lớp học tự nhiên, đạt
chất lượng. Học sinh được có được các kiến thức từ thực tế, tạo điều kiện cho
các em rèn các kĩ năng và tạo môi trường học thân thiện.
7. Việc tiếp tục thực hiện Thông tư 30/TT-BGDĐT ; Công tác tổ chức kiểm tra
học kì I.
a. Việc tiếp tục thực hiện Thông tư 30/TT-BGDĐT:
- Giáo viên thực hiện nghiêm túc Thông tư 30/2014 TT-BGDĐT về đánh giá
học sinh tiểu học.
- Giáo viên thực hiện theo đúng tinh thần hướng dẫn của công văn số
5147/BGDĐT-GDTH ngày 19/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn
số 377/GDĐT ngày 23/10/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn
thực hiện và tập huấn Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT đánh giá học sinh tiểu
học.
- Nhà trường đã thông tin, tuyên truyền tới nhân viên, CMHS qua các buổi họp,
sổ liên lạc, . . . để biết và phối hợp thực hiện.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá học sinh bằng lời hoặc ghi nhận lời nhận xét,
không dùng biểu tượng, dấu đóng,… thay cho lời nhận xét.
- Số lượng bài làm của học sinh được giáo viên nhận xét bằng lời là chủ yếu

(đặc biệt là giáo viên bô môn) vì khi ghi nhận xét vào vở học sinh đòi hỏi giáo
viên viết chữ nắn nót, chân phương và lời nhận xét phải thân thiện, tích cực.
- Thực hiện tốt việc sử dụng sổ điểm điện tử. Cán bộ quản lý kiểm tra việc nhận
xét của giáo viên thông qua sổ điểm điện tử một cách dễ dàng, thuận tiện.
b. Việc tổ chức kiểm tra định kì : Thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Sở giáo
dục và Phòng giáo dục. Gíao viên coi thi, chấm thi nghiêm túc.
8. Bảo đảm chất lượng GD Tiểu học và PCGD Tiểu học theo mức 2.
8.1 Bảo đảm chất lượng GD Tiểu học


- Giáo viên giảng dạy đúng chương trình theo quy định (Quyết định
16/2006/QĐ- BGD-ĐT, VB 896 và Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung
dạy và học các môn học cấp Tiểu học). Hiện nay đã hòan tất chương trình tuần
18.
- Đội ngũ GV nhà trường luôn thực hiện giảng dạy các bộ môn theo đúng
chương trình kế họach đề ra, đảm bảo tốt thời gian lên lớp.
8.2 Về việc đánh giá, xếp loại học sinh
- Giáo viên thực hiện nghiêm túc Thông tư 30/2014 TT-BGDĐT về đánh giá
học sinh tiểu học.
- Giáo viên thực hiện theo đúng tinh thần hướng dẫn của công văn số
5147/BGDĐT-GDTH ngày 19/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn
số 377/GDĐT ngày 23/10/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn
thực hiện và tập huấn Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT đánh giá học sinh tiểu
học.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá học sinh bằng lời hoặc ghi nhận lời nhận xét,
không dùng biểu tượng, dấu đóng,… thay cho lời nhận xét.
- Số lượng bài làm của học sinh được giáo viên nhận xét bằng lời là chủ yếu
(đặc biệt là giáo viên bô môn) vì khi ghi nhận xét vào vở học sinh đòi hỏi giáo
viên viết chữ nắn nót, chân phương và lời nhận xét phải thân thiện, tích cực.
- Thực hiện tốt việc sử dụng sổ điểm điện tử. Cán bộ quản lý kiểm tra việc nhận
xét của giáo viên thông qua sổ điểm điện tử một cách dễ dàng, thuận tiện.
8.3 Tổ chức các hoạt động học tập theo định hướng cá thể hóa
- Tổ chức hoạt động dạy và học phân hóa theo các nhóm đối tượng học sinh,
theo lớp và cá nhân.
- Kết hợp hài hòa các hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, giữa dạy học
các môn học và hoạt động giáo dục, tránh dạy quá tải.
- Tổ chức hoạt động học tập cho học sinh theo hướng tích cực hóa, cá thể hóa
phù hợp với trình độ và tâm lý học sinh, không chạy theo thành tích cũng
không gây áp lực học tập cho học sinh.
8.4 Nâng cao chất lượng PCGDTH ĐĐT.


- Thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
- Thực hiện nghiêm túc Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em.
- Thực hiện tốt sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.
- Giáo viên quan tâm phụ đạo học sinh yếu, có biện pháp tích cực giúp đỡ HS
cá biệt.
- Giáo viên chủ nhiệm theo sát hoàn cảnh của học sinh , không để học sinh bỏ
học nửa chừng.
- Thực hiện tốt sổ theo dõi tình hình biến động học sinh hàng tháng.
- Phối hợp với Đoàn, Đội tặng 56 suất học bổng cho HS nghèo, ngoan, tặng
quần áo cho học sinh khó khăn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×