Tải bản đầy đủ

Bao cao chuyen d tt nghip

Báo cáo Chuyên đề tốt nghiệp
(Học kỳ 1, Năm học 2018-2019)
A – Tổng quan về nghiên cứu động lực học
1/ Động lực học là gì?
2/ Động lực học bé là gì?
3/ Tại sao phải nghiên cứu động lực học bé? Trong thực tiễn khi nào phải
tiến hành nghiên cứu động lực học bé của hệ thống kỹ thuật.
4/ Tình hình nghiên cứu vấn đề động lực học bé trong nước và trên thế giới
5/ Giải thích ngắn gọn các khái niệm “Mô hình hóa”, “Phân tích”, “Mô
phỏng” và cho ví dụ minh họa mỗi khái niệm.

B – Cơ sở toán học và khoa học trong mô hình hóa các hệ động lực
học
C - Nghiên cứu điển hình
D – Tài liệu tham khảoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×