Tải bản đầy đủ

TTTN de cuong bao cao TTTN 20120510

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING
Xây dựng đề cương triển khai báo cáo thực tập tốt nghiệp
I. Thông tin học viên
Học viên:.....................................................................................................................
Mã học viên:...............................................................................................................
Lớp:.............................................................................................................................
Ngành:.........................................................................................................................
Email:..........................................................................................................................
II. Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1. Tên báo cáo:............................................................................................................
2. Đơn vị thực tập (nếu có):.........................................................................................
3. Tính cấp thiết của báo cáo:......................................................................................
4. Mục đích nghiên cứu của báo cáo:.........................................................................
5. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo........................................................
Nội dung báo cáo (dự kiến) bao gồm các chương mục chính sau:
Chương/Mục

Tên chương/mục

Số lượng trang


CHƯƠNG 1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
CHƯƠNG 2
2.1
2.1.1
2.1.2
CHƯƠNG 3
3.1
…………
Ghi chú: Số chương mục sẽ khác nhau tùy theo từng đề tài

Ngày hoàn thànhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×