Tải bản đầy đủ

Tai liu hng dan lu cha chuyn giao

BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG LÂM PHÁT
_______________________

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
QUY TRÌNH THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI, NƯỚC
LẪN CẶN DẦU VÀ CHẤT LỎNG ĐỘC HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ TÀU
THUYỀN TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN

TP.Hồ Chí Minh Tháng 01 năm 2018


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG LÂM PHÁT
Địa chỉ: 111/41, Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Điện Thoại: 028.62950153
Email: lamphat.enterprise@gmail.com

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản
lý chất thải và phế liệu;
Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài Nguyên Và Môi
trường quy định về quản lý chất thải nguy hại

Căn cứ điều khoản 05 điều 4, điều 8 Thông Tư Số: 41/2017/TT-BGTVT ngày 14 tháng 11
năm 2017 Quy Định Về Quản Lý Thu Gom Và Xử Lý Chất Thải Từ Tàu Thuyền Trong
Vùng Nước Cảng Biển.
Căn cứ Giấy phép hành nghề Quản lý chất thải nguy hại do Bộ Tài Nguyên & Môi Trường
cấp ngày 25/01/2017 (cấp lần đầu), mã số QLCTNH: 3-4-5-6.013.VX;
QUY TRÌNH THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI, NƯỚC LẪN
CẶN DẦU VÀ CHẤT LỎNG ĐỘC HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ TÀU THUYỀN
TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN
1. Đối với cảng biển tự thực hiện thu gom và xử lý chất thải rắn nguy hại, nước lẫn cặn dầu
và chất lỏng độc hại khác từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển:
a) Doanh nghiệp cảng biển bố trí phương tiện tiếp nhận để thực hiện thu gom chất thải từ
tàu thuyền; vận chuyển, lưu giữ tạm thời và xử lý chất thải theo quy định tại Nghị định số
38/2015/NĐ-CP, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT và quy định pháp luật có liên quan;
b) Sau khi thực hiện thu gom chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển, doanh
nghiệp cảng biển lập Phiếu xác nhận thu gom chất thải từ tàu thuyền theo quy định tại Mẫu
số 3 lập chứng từ chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT
và gửi các bên liên quan để lưu giữ;
Mẫu số 3
PHIẾU XÁC NHẬN
THU GOM CHẤT THẢI TỪ TÀU THUYỀN
E: vannhat.ktmt@gmail.com

M: 0906767804


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG LÂM PHÁT
Địa chỉ: 111/41, Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Điện Thoại: 028.62950153
Email: lamphat.enterprise@gmail.com
Lưu ý: Phiếu này được lập thành 03 bản: 01 bản do tổ chức, cá nhân thu gom và xử lý
chất thải từ tàu lưu giữ; 01 bản do doanh nghiệp cảng biển hoặc cảng vụ hàng hải khu
vực lưu giữ; 01 bản do tàu thuyền lưu giữ.
1. THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ THU GOM VÀ XỬ LÝ
1.1 Tên cảng, bến/Tên khu neo đậu, chuyển tải:
1.2 Tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom và xử lý:
1.3 Ngày và thời gian chuyển thu gom chất thải:

Từ:

đến:2. THÔNG TIN CHUNG VỀ TÀU THUYỀN
2.1 Tên của tàu:

2.5 Chủ tàu hoặc người khai thác:

2.1 Tên của tàu:
2.1 Tên của tàu:

2.2 Số IMO:

2.6 Số đăng ký hoặc hô hiệu:

2.2 Số IMO:
2.2 Số IMO:

2.3 Tổng dung tích:

2.7 Quốc gia treo cờ:

2.3 Tổng dung tích:
2.3 Tổng dung tích:

E: vannhat.ktmt@gmail.com

M: 0906767804


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG LÂM PHÁT
Địa chỉ: 111/41, Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Điện Thoại: 028.62950153
Email: lamphat.enterprise@gmail.com
2.4 Loại tàu: □ Tàu dầu

□ Tàu chở hóa chất

□ Tàu hàng khác □ Tàu khách

□ Tàu chở hàng rời

□ Tàu container

□ Tàu Ro-ro

□ Tàu khác (mô tả
chi tiết)

□ Tàu chở hóa chất

3. LOẠI VÀ LƯỢNG CHẤT THẢI THU GOM
STT

Mã chất thải nguy hại Lượng thải (kg hoặc m3)

Loại chất thải (1)

(1) Loại chất thải được liệt kê theo phân loại chất thải tại Điều 3 của Thông tư này và
quy định của Công ước MARPOL đối với tàu biển hoạt động tuyến quốc tế.
Thuyền trưởng

Tổ chức, cá nhân thu

Doanh nghiệp cảng

Cảng vụ hàng hải

biển (3)

khu vực (4)

hoặc sỹ quan được gom và xử lý chất thải
ủy quyền

(2)

(Ký, ghi rõ họ tên,

(Ký, ghi rõ họ tên, chức

đóng dấu)

danh, đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức (Ký, ghi rõ họ tên)
danh, đóng dấu)

(2) Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thu gom
và xử lý chất thải thực hiện thu gom từ tàu thuyền.

E: vannhat.ktmt@gmail.com

M: 0906767804


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG LÂM PHÁT
Địa chỉ: 111/41, Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Điện Thoại: 028.62950153
Email: lamphat.enterprise@gmail.com
(3) Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu đối với trường hợp doanh nghiệp cảng biển
thực hiện thu gom chất thải từ tàu thuyền để xử lý.
(4) Ký, ghi rõ họ tên đối với trường hợp thực hiện thu gom chất thải từ tàu thuyền tại khu
neo đậu, khu chuyển tải do Nhà nước quản lý.
CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI
Số: 04/2017/……….
Mã số QLCTNH: …….

1. Chủ nguồn thải: ………….. FICO
Địa chỉ: …………… – Nhà Bè – Tp.HCM

ĐT: ……..

2. Chủ xử lý CTNH 1: CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM

Mã số QLCTNH:3-4-5-6.013.VX

Địa chỉ văn phòng: 42-44 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

ĐT: 028.38291975

3. Chủ xử lý CTNH 2: CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM

Mã số QLCTNH:3-4-5-6.013.VX

Địa chỉ văn phòng: 42-44 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

ĐT: 028.38291975

Địa chỉ cơ sở: Khu xử lý CTNH, CTCN, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TP. HCM

ĐT: 028.38208666

4. Kê khai CTNH chuyển giao (sử dụng thêm trang phụ lục cho bảng dưới đây nếu không ghi đủ)
Số
TT

Tên CTNH

Trạng thái tồn tại
Rắn Lỏng

Bùn

Mã CTNH

Số lượng (kg)

Phương pháp xử lý
(hoặc tái sử dụng) #

1
2
Ghi lần lượt ký hiệu của phương pháp xử lý đã áp dụng đối với từng CTNH: TC (Tận thu/tái chế); TH (Trung hoà); PT (Phân tách/chiết/lọc/kết
tủa); OH (Oxy hoá); SH (Sinh học); ĐX (Đồng xử lý); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hoá rắn); CL (Cô lập/đóng kén); C (Chôn lấp); Khác (ghi rõ tên
phương pháp); Trường hợp tái sử dụng thì ghi: TSD
#

5. Xuất khẩu CTNH (nếu có):................................. Nước nhập khẩu:………………………… Cửa khẩu nhập………….................………
Số hiệu phương tiện:

Ngày xuất cảng:………………………… Cửa khẩu xuất: …………….........…………

7. Xác nhận việc tiếp nhận đủ số lượng và loại CTNH như kê khai ở mục 4
7.1. Họ tên người nhận thay mặt chủ xử lý CTNH 1: Trần Quang Đức

Ký:……………………… Ngày: 04/12/2017

7.2. Họ tên người nhận thay mặt chủ xử lý CTNH 2 :………...………………...

Ký:…………………….... Ngày:……………...

6. Chủ nguồn thải xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác
các thông tin ở mục 1-4 (hoặc 5)

8. Chủ xử lý CTNH (cuối dùng) xác nhận đã hoàn thành việc xử lý an
toàn tất cả CTNH bằng các phương pháp như kê khai ở mục 4
Tp.HCM, ngày……..tháng……. năm………

E: vannhat.ktmt@gmail.com

M: 0906767804


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG LÂM PHÁT
Địa chỉ: 111/41, Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Điện Thoại: 028.62950153
Email: lamphat.enterprise@gmail.com
Nhà Bè, ngày 04 tháng 12 năm 2017

Phó Giám Đốc

Nguyễn Thanh Sơn

(ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
Liên số: 1 - 2 2S - 2T - 3 - 3S - 3T - 4 - 5

c) Sau khi hoàn thành việc xử lý chất thải thu gom từ tàu thuyền trong vùng nước cảng
biển, doanh nghiệp cảng biển gửi bản sao y Liên số 4 chứng từ chất thải nguy hại tới Cảng
vụ hàng hải khu vực để lưu giữ, giám sát.
4. Phương tiện tiếp nhận và phương tiện vận chuyển chất thải rắn nguy hại, nước lẫn cặn
dầu và chất lỏng độc hại khác từ tàu thuyền phải đáp ứng quy định tại Nghị định số
38/2015/NĐ-CP và các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý quy định tại Phụ lục 2 (B) ban
hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI THEO THÔNG TƯ
41/BGTVT
(Theo Tài Liệu Hướng Dẫn Lưu Trữ, Chuyển Giao, Báo Cáo, Quản Lý chất Thải Nguy
Hại Do Công ty TNHH TMDV Môi trường Lâm Phát Tổng hợp và biên soan tháng 01
năm 2018)
DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI PHÁT SINH TỪ TÀU THUYỀN TRONG
VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN

E: vannhat.ktmt@gmail.com

M: 0906767804


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG LÂM PHÁT
Địa chỉ: 111/41, Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Điện Thoại: 028.62950153
Email: lamphat.enterprise@gmail.com

CTNH

Tên chất thải

Mã EC


Basel
(A)


Basel
(Y)
Y8
Y41
Y42
Y9
Y8
Y9
Y8
Y9
Y8
Y9
Y17
Y21
Y24
Y31
Y8
Y9
Y9

18 02 01

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các
mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại

17 02 03
17 04 01

Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải
Dầu đáy tàu từ hoạt động đường thủy nội địa

15 02 02 A3020
A3140
A3150
13 02 06 A4060
13 04 01 A4060

17 04 02

Dầu đáy tàu từ nước thải cầu tàu

13 04 02 A4060

17 04 03

Dầu đáy tàu từ các hoạt động đường thủy khác

13 04 03 A4060

15 02 09

Vụn sơn, gỉ sắt được bóc tách từ bề mặt phương tiện có các thành phần
nguy hại (asen, chì, crom hóa trị 6...)

15 02 02
15 02 11
15 02 12

Bộ lọc dầu đã qua sử dụng
Nước la canh (nước dằn tàu)
Nước thải lẫn dầu hoặc có các thành phần nguy hại (khác với các loại
nêu tại mã 15 02 11 hoặc phân nhóm mã 17 04)
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải
Pin, ắc quy chì thải

16 01 06
19 06 01

E: vannhat.ktmt@gmail.com

A1020
A1030
A1040
16 01 07 A3020
A4060
A4060
20 01 21 A1030
16 06 01 A1160
A1010

M: 0906767804

Y29
Y31

Tính chất Trạng thái Ngưỡng
nguy hại (thể) tồn CTNH
chính
tại thông
thường
Đ, ĐS
Rắn
*

Đ, ĐS, C
Đ, ĐS, C

Lỏng
Lỏng

**
**

Đ, ĐS, C

Lỏng

**

Đ, ĐS, C

Lỏng

**

Đ, ĐS

Rắn

*

Đ, ĐS
Đ, ĐS
Đ, ĐS

Rắn
Lỏng
Lỏng

**
**
*

Đ, ĐS
Đ, ĐS, AM

Rắn
Rắn

**
**


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG LÂM PHÁT
Địa chỉ: 111/41, Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Điện Thoại: 028.62950153
Email: lamphat.enterprise@gmail.com
15 02 14

Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện khác có các linh 20 01 35 A1180
kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành
A2011
phần nguy hại vượt ngưỡng CTNH)

E: vannhat.ktmt@gmail.com

M: 0906767804

Y26
Y29
Y31

Đ, ĐS

Rắn

**Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×