Tải bản đầy đủ

Ni dung bao cao

Nội dung
24h242
Lý do chọn đề tài: 1 slide
Mô tả bài toán: 1 slide –
Phân tích:
-

Xác định các actor, usecase
Mô hình usecase tổng quát
Mô hình tuần tự (chọn 1, 2 use case tiêu biểu)
Lược đồ lớp
Lược đồ CSDL

Hiện thực
Trình bày một số kỹ thuật trong giải quyết bài toán. Ví dụ thanh toán,tính điểm,..Upload
Tổng kết
Demo


Chào em!
* Báo cáo:

- Không dùng lược đồ ngữ cảnh mà là lược đồ Usecase tổng quát
- Không dùng phân ra chức năng - Yêu cầu của nhómngười dùng với hệ thống
- Dùng từ: lược đồ usecase "Báo cáo thống kê" không dùng chức năng. Sửa lại từ hình 3,
4, 5
@Định dạng: lưu ý - cùng font chữ, Times New Romance, size: 13, căn lề, đều 2 bên.
Ngắt trang khi sang phần lớn - Phần Hiện thực (làm theo cấu trúc dưới
Gửi user, pass để thầy test
Cấu trúc của slide báo cáo :
1/ Giới thiệu
- Lý do chọn đề tài:
- Đặc tả hệ thống: Viết ngắn gọn
2/ Phân tích hệ thống
2.1/ Nhận diện Actor
2.2/ Nhận diện Usecase
2.3 Lược đồ Usecase tổng quát
2.3/ Lược đồ sequence một số usecase
2.4/ Lược đồ lớp
2.5/ Lược đồ cài đặt CSDL
3/ Thiết kế, hiện thực hệ thống
- Site map (sơ đồ web site)
- Mô hình lập trình, xử lý
- Kỹ thuật,..
4/ Demo
Chạy demo minh họa
5/ Tổng kết
@Lưu ý: font chữ: Arial, Tahoma, ít nhất 24pt.
@Trình bày: nhấn mạnh được cần thiết của đề tài: chia sẻ, trao đổi tài liệu trong cộng
đồng, tạo cơ hội cho các vùng sâu xa tiếp cận các nguồn học liệu tốt.
Thân,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×