Tải bản đầy đủ

Ni dung bao cao

Nội dung báo cáo
1/. Quá trình lắng:
- phân tích quá trình lắng của các hạt rắn trong nước thải:
+ các loại bể lắng( hình trong tl)
+ lắng loại 1
+ lắng loại 2
+ lắng loại 3
- bể lắng cát
- các loại bể lắng:
+ bể lắng ngang
+ bể lắng đứng
+ bể lắng theo phương bán kính
- tách các tạp chất nỗi
2/. Lọc
- lọc qua vách lọc
- lộ với vật liệu dạng hạt
- thiết bị lọc chậm
- thiết bị lọc nhanh.

BÀI 2 MÌNH LÀM ĐÔNG TỤ, KEO TỤ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×