Tải bản đầy đủ

Mau bao cao

ĐIỂM BÀI THỰC HÀNH:

BÀI THỰC HÀNH SỐ 01
ST
MSSV
HỌ VÀ TÊN
Phần làm
Điểm
Chữ ký
T
(10)
C15….
1
Nguyễn Văn A


2
Hạn nộp: ngày 8/4/2019. Nộp file và bản giấy. Lưu ý: nộp trễ sẽ bị trừ một Ít điểm.
Lớp

Ghi chú:Bài 1.

Họ và tên nhóm trưởng:
Số điện thoại:
Địa chỉ email:
Ghi đề bài

Bài giải
Câu a.

Bài 2. Ghi đề bài
Bài giải
Câu a.

Trang 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×